Delflands Groen pleit voor Oranjetunnel als NWO

LTO Noord, Delflands Groen is voorstander van de aanleg van een Nieuwe Westelijke Oeververbinding onder de Nieuwe Waterweg. LTO Noord, Delflands Groen pleit hierbij nadrukkelijk voor de aanleg van de Oranjetunnelvariant die verschillende belangrijke voordelen combineert. Plannen voor een Blankenburgtunnel getuigen niet van een consistent overheidsbeleid voor Midden-Delfland waar de Reconstructiewet nog niet is afgerond. Veertig jaar RO beleid waarbij een duidelijke verdeling van ruimtelijke functies is gemaakt en waarbij veel menskracht is ingezet en geld in het gebied is gepompt wordt op deze manier te niet gedaan. LTO Noord, Delflands Groen volgt met de keuze voor de Oranjetunnel de lijn van vele maatschappelijke organisaties en betrokken gemeenten.

Voordelen Oranjetunnel:

 • Directe en snelle verbinding tussen de Mainports Schiphol en Rotterdam (Europoort, Maasvlakte 1 en 2) en Greenport Westland.
 • Goede ontlasting van de Rotterdamse Ruit waardoor congestie bij het Kethelplein en de Beneluxtunnel vermindert.
 • Zorgt voor betere spreiding van het verkeer in de Zuidvleugel van de Randstad. Naast de A15 komt er een 2e achterlandverbinding voor het Europoort-Maasvlaktegebied.
 • Bij calamiteiten de beste oplossing voor bewoners van o.a. Rozenburg en personeel van bedrijven op de Maasvlakte.
 • In Westland wordt in het kader van het 3 in 1 project voor een betere bereikbaarheid van Westland op dit moment al gewerkt aan het realiseren en uitbreiden van aansluitende wegen van het Oranjetunneltracé.
 • Aanleg van de Oranjetunnel gaat niet ten koste van een belangrijk en waardevol natuur- en recreatiegebied.
 • Directe aansluiting bloemenveiling (vele vrachtwagenbewegingen per dag) richting Mainports.


Nadelen Blankenburgtunnel: 

 • Aantasting areaal landbouwgrond, de omvang van het Midden-Delflandgebied wordt te klein voor een duurzame en rendabele veehouderijsector.
 • Aantasting natuur waarin o.a. verschillende rode lijst soorten zoals het woudaapje en de grutto voorkomen.
 • Aantasting van het laatste stukje cultuurhistorisch waardevolle veenweidegebied in de Zuidvleugel van de Randstad, essentieel voor de leefbaarheid van de omringende steden.
 • Aantasting van recreatiegebied wat dreigt te versnipperen en te verdwijnen.
 • De aansluiting van de Blankenburgtunnel via de A20 op het Kethelplein levert grote problemen op door dagelijkse files (“Nadere analyse oostelijke varianten Blankenburgtracé”; Goudappel-Coffeng; i.o.v. Havenbedrijf R’dam; 2011).

September 2011