Nieuwsbrief Delflands Groen   December 2012 - nummer 4DG logo

Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied (gras)

Vanaf 7 december 2012 ligt het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied (gras) gedurende zes weken ter inzage in het nieuwe gemeentehuis van Midden-Delfland, Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden. Het bestemmingsplan kan ook worden ingezien via de website van de gemeente. Het is in uw belang om de eventuele gevolgen van het nieuwe bestemmingsplan te bekijken en uw vragen en opmerkingen via post, email of telefoon kenbaar te maken.

Meer lezen:
http://www.ltodelflandsgroen.nl/bestemmingsplan
http://www.middendelfland.nl/bestuur-beleid/stukken-ter-inzage_41067/ 


Kringlooplandbouw

Studieseizoen 2012-2013 is gestart met een derde groep deelnemers. Op 3 oktober 2012 vond de bruisende aftrap van het studieseizoen Kringlooplandbouw 2012-2013 plaats in De Schelp te Schipluiden. De 2 bestaande studiegroepen met 25 ondernemers hebben gezelschap gekregen van 10 nieuwe ondernemers die samen de derde groep vormen.

Tijdens de interactieve startbijeenkomst, onder leiding van Frens Schuring, kregen de nieuwe deelnemers van Frank Verhoeven een introductie in de Kringlooplandbouw.  De studieonderwerpen voor het komende seizoen zijn besproken en vastgesteld. Tijdens het eerste studiejaar is het belangrijk inzicht te krijgen in de betekenis van en samenhang tussen bodem, plant en dier.

Meer informatie over kringloopboeren in Midden-Delfland:  www.boerinmiddendelfland.nl
Over het studieseizoen 2012-2013 is 
hier meer informatie te vinden.


Bijdrage van Categorie Ongebouwd van HH Delfland

Verlaging waterschapslasten agrariërs
De fractie Ongebouwd is verheugd dat door inspanning van vele partijen nu eindelijk een lager tarief is vastgesteld voor agrariërs. Dit is mogelijk door een opslagpercentage van 400 % voor wegen. Het betreft dus een verschuiving binnen de categorie. Dit tarief is inclusief een opslag, omdat de komende jaren de reserve Ongebouwd weer op peil moet komen. Deze is vorig jaar ingezet om het tarief minder te laten stijgen.

De aanpassing van de Waterschapswet maakt het mogelijk voor Delfland om de tarieven voor de categorie ongebouwd aan te passen. Op 29 november is door de verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland de verlaging van het tarief per hectare voor de categorie Ongebouwd van € 119,11 in 2012 naar € 105,03 in 2013 vastgesteld.

Peilbesluit Abtswoude
Om in Abtswoude bodemdaling tegen te gaan en het waterpeil op één hoogte te houden, wilde Delfland onderbemalingen in de lage delen van de polder beperken. Dit stuitte op tegenstand bij de agrariërs, omdat voor hen een lage waterstand in de sloten belangrijk is. Daarom hebben zij vorig jaar tijdens de inspraakprocedure een zienswijze ingediend. Er is nu een oplossing op maat gevonden door onderbemalingen toe te staan, maar het waterpeil daarbij zo hoog mogelijk te houden.

Bron: Nieuwsbrief Verenigde Vergadering Hoogheemraadschap Delfland – 30 november 2012
Meer lezen: www.hhdelfland.nl/actueel/@54201/tarieven


Zonne-energieavond 25 september groot succes

De op 25 september georganiseerde zonne-energieavond was een groot succes. Bijna alle 60 veehouders waren aanwezig in De Schelp te Schipluiden om te luisteren naar de toelichtingen van Greenchoice, Joop Keyzer, ervaringsdeskundige Arie van den Berg en HRsolar.

Na afloop kregen alle aanwezigen de gelegenheid zich in te schrijven voor een bedrijfsenergie -analyse, aangeboden vanuit het programma Kringloopboeren Midden-Delfland. Bijna 40 ondernemers maakten gretig gebruik van dit aanbod. Inmiddels zijn alle bedrijfsenergie-analyses afgenomen en kan iedere ondernemer bepalen of en zo ja hoe hij wil investeren in zonne-energie.

Meer lezen: http://www.boerinmiddendelfland.nl/kringloopboeren/nieuws_41681/item/zonne-energieavond-25-september-groot-succes_20195.html

Samenwerking LTO en Greenchoice: http://lto-energie.pressdoc.com/33611-lto-energie-kiest-voor-100-duurzame-energie-van-greenchoice


Subsidie gebruik zonne-energie en verwijdering van asbest bij agrarische bedrijven

Boeren in Midden-Delfland kunnen vanaf november 2012 een financiële tegemoetkoming aanvragen voor de aanschaf van zonnepanelen en zonnecollectoren. Het toepassen van zonne-energie draagt bij aan een schone en economisch duurzame bedrijfsvoering.

Zonne-energie is niet alleen goed voor het bedrijf, maar ook voor de omgeving. Daarom is er vanuit het programma Kringloopboeren Midden-Delfland, gecoördineerd door de gemeente Midden-Delfland, voor alle grondgebonden boeren een stimuleringsregeling opgesteld. Deze regeling loopt van 1 december 2012 tot en met 31 december 2013. Zij maakt het mogelijk om een financiële bijdrage aan te vragen van 25% van de kosten tot maximaal € 5.000,- voor zonnepanelen en € 1.000,- voor een zonneboiler. Er is in totaal € 150.000,- beschikbaar.

Asbesthoudende daken risico voor landschap
Bij calamiteiten, zoals brand of instorting van een gebouw, levert de verspreiding van asbest grote problemen op. Zeker in het open weidelandschap is de verwijdering van asbestdeeltjes technisch lastig en zeer kostbaar. Het plaatsen van zonnepanelen op een asbestdak is daarom niet toegestaan. Om het verwijderen van asbestdaken financieel haalbaar te maken, heeft de gemeente bij het Omgevingsfonds van het Recreatieschap Midden-Delfland subsidie aangevraagd. Als die subsidie wordt toegekend, kunnen agrariërs ook voor het verwijderen van asbestdaken een stimuleringsbijdrage aanvragen. Voor het verwijderen is de bijdrage 33% van de kosten exclusief BTW met een maximum van € 10,-/m2 tot een maximum van € 10.000,=. Er is in totaal € 150.000,- beschikbaar.

Meer lezen  over deze subsidie, de verordening zonnepanelen en asbestverwijdering en het aanvraagformulier subsidie duurzaam boer blijven is te vinden op: http://www.middendelfland.nl/document.php?m=3&fileid=36943&f=2bfed78afd053a69bd147c5e508f9c72&attachment=1&c=20875 

De Delflands Groen E-Nieuwsbrief wordt per e-mail verstuurd naar Delflands Groen leden. Als u deze nieuwsbrief niet heeft ontvangen maar wel belangstelling heeft, geef dan uw e-mailadres door via het contactformulier op de website http://www.ltodelflandsgroen.nl/contact .