Nieuwsbrief Delflands Groen   Juli 2013 - nummer 2DG logo

Bestemmingsplan Buitengebied Gras

Op 25 juni 2013 is het Bestemmingsplan Buitengebied Gras door de gemeenteraad goedgekeurd. Het is een bestemmingsplan voor het buitengebied van de gemeente. Het plangebied beslaat het agrarisch kerngebied van Midden-Delfland, met uitzondering van de dorpen Schipluiden, Maasland, Den Hoorn en ‘t Woudt en de duurzame aaneengesloten glastuinbouwgebieden.

Delflands Groen heeft tijdens het proces op verschillende momenten zienswijzen ingediend en ingesproken. Hierbij zijn o.a. aan de orde gekomen:

 • Bouwvlakken
 • Archeologie
 • Omgevingsvergunning
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Saneren glastuinbouwlocaties
 • Landgoederen
 • Nieuwe fiets- en wandelpaden
 • Plattelandswoningen
 • Afpalingrecht

Hoewel Delflands Groen niet op alle punten gelijk heeft gekregen zijn wij tevreden met het nu voorliggende bestemmingsplan. Het is goed dat de verschillende oude, bestaande bestemmingsplannen vervangen worden door één nieuw Bestemmingsplan Buitengebied Gras waardoor in het hele buitengebied van de gemeente dezelfde regels en voorwaarden gaan gelden. Ook zijn wij tevreden over de manier waarop de inspraak was georganiseerd en de gemeente de inspraak heeft ingepast in het nieuwe bestemmingsplan.

Meer lezen: http://www.ltodelflandsgroen.nl/bestemmingsplan.


Noteer alvast in uw agenda!

Poldertocht
Dit jaar wordt er op zaterdag 21 september weer een poldertocht gehouden voor boeren, burgers en buitenlui. De tocht voert deze keer door de Dijkpolder. Nadere informatie volgt nog.

Delflands Groen startavond
Op 30 augustus staat de startavond voor leden van Delflands Groen op het programma. De locatie is nog niet bekend maar de bekende gezellige en lekkere barbecue staat dit jaar uiteraard weer op het programma.

Trekkertrek Schipluiden
Op vrijdag 13 en zaterdag 14 september 2013 is het weer tijd voor het inmiddels niet meer weg te denken Trekkertrek evenement. Meer info op: http://stichting-trekkertrek-schipluiden.blogspot.nl


Zonnepanelen geplaatst bij Henk Dijkshoorn

Melkveehouderij Dijkshoorn in Schipluiden, actief deelnemer aan het programma Kringloopboeren Midden-Delfland, heeft dit jaar als eerste boer zijn bedrijf aangesloten op zonne-energie. Bij de melkveehouderij zijn 72 zonnepanelen op het dak van de schuur geplaatst. De opbrengst daarvan is jaarlijks 15.184 kWh. De CO2-reductie is te vergelijken met een jaarlijkse CO2-uitstoot van 1.500 koelkasten.

Meer lezen: http://www.middendelfland.nl/bestuur-beleid/nieuws_3117/item/eerste-zonnepanelen-geplaatst-bij-kringloopboer_22475.html

Verschillende boeren in het Midden-Delflandgebied maken gebruik van de subsidieregeling die het benutten van zonne-energie stimuleert. Bijna 900 panelen, goed voor het opwekken een kleine 200.000 kWh/jaar, worden nu gelegd. Daarnaast worden er ook 4 zonneboilers geïnstalleerd. Daarnaast bestond er een gemeentelijke subsidieregeling voor het verwijderen van asbest bij agrarische bedrijven. Omdat er inmiddels een provinciale regeling is geopend, heeft de gemeente besloten te stoppen met de Midden-Delflandse subsidieregeling voor asbestsanering.

Meer informatie is te vinden op de website van gemeente Midden-Delfland http://www.middendelfland.nl/ondernemers/subsidies_42149/item/subsidie-stimulering-gebruik-zonne-energie-bij-agrarische-bedrijven_20875.html.


Asbest eraf zonnepanelen erop

Graag willen wij u op deze regeling attenderen en u laten nadenken over een mogelijk gebruik van deze regeling. Voor 2024 moet alle asbest uit Nederland verwijderd zijn. Samen met de Energie-investeringsaftrek, de Milieu Investeringsaftrek, VAMIL (afschrijving milieu-investeringen) wordt het voor agrariërs aantrekkelijk gemaakt nu al dit probleem aan te pakken.

De kern van de regeling is de volgende:

 • Bedoeld voor agrariërs met een bedrijf in Zuid-Holland met tenminste een Standaard Opbrengst van €25.000;
 • U krijgt subsidie voor asbestverwijdering, onder voorwaarde dat zonnepanelen in het bouwblok op de nieuwe daken geplaatst worden;op een ander dak mag ook zolang het asbestvrij is en betreffende gebouw op hetzelfde bouwblok staat.
 • De te verwijderen asbest van daken (of gevels) moet minimaal 400 vierkante meter bedragen;U krijgt daarvoor een subsidie van € 3,-- per vierkante meter.
 • Het maximum subsidiebedrag per bedrijf bedraagt: € 7.500 (in verband met de de-minimusregeling). Dat betekent dat maximaal 2500 vierkante meters gesubsidieerd kan worden.
 • De zonnepanelen moeten tenminste een opbrengst van 15 kiloWatt-piek hebben (i.e. ongeveer 60 panelen).
 • Het is een “boter bij de vis”-regeling. Als u een positieve beschikking krijgt op uw aanvraag, wordt gelijk uitbetaald. Bij 20% van de bedrijven waaraan subsidie toegekend is, wordt later gecontroleerd via beeldmateriaal en facturen.

U krijgt subsidie voor asbestverwijdering, onder voorwaarde dat zonnepanelen in het bouwblok op de nieuwe daken geplaatst worden. Voor de uitvoering is door onze organisatie een speciale helpdesk opgericht, die de agrariër zo veel mogelijk wil “ontzorgen”. Voor vragen en informatie kunt u terecht op de website: www.asbestvanhetdak.nl. Ook kunt u op werkdagen tussen 12.00 en 17.00 uur bellen naar: 079-325 23 85. Op deze website kunt u tevens digitaal subsidie aanvragen. Bij de uitvoerders van deze regeling heeft dat de voorkeur.

Wil u meer weten over de subsidieregeling zelf, dan kunt u de website van de provincie Zuid-Holland raadplegen: http://www.zuid-holland.nl/loket/reglement?action=getregulation&regelingid=208&versie=0

Wilt u toch liever schriftelijk subsidie aanvragen, dan kunt u terecht bij het loket van de provincie: http://www.zuid-holland.nl/loket/producten_en_diensten/subsidies.htm

Wij kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt of deze regeling voor u wel voordelig is. U kunt dan een adviesbureau inschakelen om dit uit te laten zoeken of een installatiebedrijf voor zonnepanelen een berekening laten maken.

Ook willen wij u attenderen op de inkoopcombinatie voor zonnepanelen van onze organisatie: http://www.ltocommerce.nl/energie/zonnepanelen/


Zorg om boer en tuinder

De heer Piet Spruit uit Heerhugowaard is voor West-Nederland het aanspreekpunt voor ZOB (Zorg om Boer en Tuinder). De ZOB heeft behoefte aan vrijwilligers. Vrijwilligers zijn bij voorkeur gestopte agrarische ondernemers die collega's willen begeleiden die worstelen met (de besluitvorming over) bedrijfsbeëindiging.

De heer Spruit is graag bereid om de potentiële vrijwilligers te ondersteunen. Een inwerktraject alsmede ondersteuning met promotiemateriaal via folders etc. behoort tot de mogelijkheden. Het werk voor de ZOB valt onder de categorie vrijwilligerswerk. Gemaakte onkosten (km-vergoeding) kunnen gedeclareerd worden.

Langs deze weg brengen wij graag het bestaan en de mogelijkheden van de ZOB onder de aandacht.
Indien u meer wilt weten over de ZOB dan kan contact worden opgenomen met de heer Piet Spruit.

 • E-mail       Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Telefoon   06-53246090

Aslast N468 omhoog

De aslast op de N468 gaat binnenkort omhoog van 20 ton naar 40 ton. Delflands Groen wilde samen met de gemeente al lang de aslast omhoog brengen. De N468 is echter een provinciale weg gelegen op een dijklichaam. Dit zorgt ervoor dat niet de gemeente kan beslissen over de tonnage op deze weg. Provincie en Hoogheemraadschap hadden bedenkingen bij de draagkracht van de ondergrond. Onderzoek heeft uitgewezen dat de veendijk waarop de N468 ligt, de hogere aslast kan verdragen. Het is de bedoeling dat ook een vrijstelling, tijdens bijvoorbeeld bouwactiviteiten, in de toekomst eenvoudig geregeld kan worden. Wanneer de nieuwe tonnageregels ingaan is nog niet bekend.


Leer-werkgroepen kringlooplandbouw in volgende fase

Met collega melkveehouders werken aan een vitaal bedrijf in een gezonde omgeving, dat doe je in de leer-werkgroepen Kringlooplandbouw. Nu werken al 30 melkveehouders samen, bent u nieuwsgierig hoe het werkt? Kijk dan rond op www.boerinmiddendelfland.nl.

Heeft u vragen of wilt u deelnemen? Neem dan contact op met programmacoördinator Hiske Ridder.


Pilot natuurvriendelijke oevers Vockestaert en Hoogheemraadschap

Vockestaert en het Hoogheemraadschap van Delfland hebben overeenstemming bereikt om te starten met een pilot project in de Commandeurspolder voor de bescherming en het onderhoud van natuurvriendelijke oevers (NVO’s). Tijdens deze pilot, die 2 jaar gaat duren, kan er een voor alle partijen aanvaardbare werkwijze voor bescherming en onderhoud van de NVO’s ontwikkeld worden.

Bij de andere al bestaande NVO’s in Midden-Delfland wordt gewoon door het Hoogheemraadschap toezicht gehouden. Als er vee loopt, moet er een draad gezet worden om schade te voorkomen. Het hoogheemraadschap kijkt niet naar de aanwezigheid van een draad, maar kijkt of er schade is in de NVO. De nu gestarte pilot biedt wellicht mogelijkheden voor het hele gebied na afloop hiervan over 2 jaar. Vockestaert zou het onderhoud en beheer van de NVO’s dan in een groter gebied kunnen gaan doen.

Delflands Groen is verheugd dat erovereenstemming is bereikt tussen Vockestaert en het Hoogheemraadschap van Delfland over deze pilot voor de bescherming en het onderhoud van natuurvriendelijke oevers in de Commandeurspolder. Delflands Groen ziet de resultaten van dit project met vertrouwen tegemoet waarna uitrol hiervan op grotere schaal kan gaan plaats vinden in Midden-Delfland.


Kringlooplandbouw innovatiethema’s

Midden-Delfland is een dynamisch gebied dat zich als groene long in metropoolregio Rotterdam Den Haag bevindt. Individuele boeren, samenwerkende ondernemers, burgers en andere belanghebbenden in en om Midden-Delfland hebben talrijke ideeën die aanleiding kunnen zijn voor nieuwe samenwerking met de grondgebonden (melk)veehouderij. Werken aan een open en vitaal landschap en de uitgangpunten van de kringlooplandbouw staan centraal bij het initiëren van de vernieuwing.

Heeft u een plan of idee waarmee het Midden-Delfland landschap open, groen en levend blijft en kansen biedt voor de grondgebonden melkveehouderij als beheerder van het landschap?! Kijk dan of de uitgangspunten van het innovatieprogramma van de kringloopboeren iets voor u kan betekenen.
www.middendelfland.nl/kringloopboeren/innovatie_41661/

Heeft u vragen? Neem contact op met Hiske Ridder!


Delfland pakt lokale knelpunten waterkwaliteit aan

Het Hoogheemraadschap van Delfland wil de waterkwaliteit zichtbaar verbeteren. Op verschillende plekken binnen het beheergebied van Delfland komen knelpunten in de water­kwaliteit voor. Deze knelpunten kunnen een stempel drukken op de uitstraling van de omgeving, bijvoorbeeld door stankoverlast of vuil water. Delfland pakt deze lokale knelpunten waterkwaliteit in de periode tot en met 2015 aan. U kunt daar bij helpen door knelpunten aan te dragen.

Voor nominatie voor het project Lokale knelpunten waterkwaliteit moet het gaan om een knelpunt op een specifieke locatie binnen het beheersgebied van Delfland. Bovendien moet Delfland verantwoordelijk zijn om het knelpunt aan te pakken. Die aanpak kan er ook uit bestaan dat Delfland een andere partij aanspreekt op het nemen van een maatregel binnen hun eigen verantwoordelijkheid. Een knelpunt kan betrekking hebben op alle aspecten van de waterkwaliteit: chemische en ecologische knelpunten, maar ook knelpunten op het gebied van beleving (zicht en geur).

Weet u locaties waar zulke knelpunten voorkomen? Meld deze dan bij Delfland voor 23 augustus 2013. U kunt een knelpunt aanmelden door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vermeld daarbij zoveel mogelijk informatie over het knelpunt, zoals:

 • de exacte locatie (zoals adres, watergang of stuw, duiker)
 • de aard van de overlast
 • hoe vaak en sinds wanneer het knelpunt optreedt
 • of het terugkerend of seizoensgebonden is
 • wat de vermoedelijke oorzaak of mogelijke oplossing is.

Als u een knelpunt hebt aangemeld, bekijkt Delfland of de melding wordt herkend of ondersteund door metingen of controles. Ook bepaalt Delfland of dit knelpunt bij lokale knelpunten hoort of via andere projecten aangepakt moet worden. Najaar 2013 selecteert Delfland welke knelpunten worden aangepakt en werkt maatregelen uit. In de eerste helft van 2014 volgt besluitvorming door het bestuur.

Knelpunten die niet geselecteerd zijn, worden bij een volgende selectieronde weer meegenomen. U kunt dus ook na 23 augustus meldpunten aan Delfland melden. Deze neemt Delfland dan mee in volgende selectierondes.
Helpt u mee het water zichtbaar schoner te maken?

NB. Gaat het om een acuut probleem met de waterkwaliteit, zoals dode vissen? Belt u dan met het Meldpunt Toezicht (015- 270 18 88). Ook meldingen op het gebied van waterkwantiteit, keringen en afvalwaterzuivering kunt u aan het Meldpunt doorgeven.

De Delflands Groen E-Nieuwsbrief wordt per e-mail verstuurd naar Delflands Groen leden. Als u deze nieuwsbrief niet heeft ontvangen maar wel belangstelling heeft, geef dan uw e-mailadres door via het contactformulier op de website http://www.ltodelflandsgroen.nl/contact .