Nieuwsbrief Delflands Groen   Oktober 2013 - nummer 3DG logo

Aanstelling kavelruilcoördinator

Recent is de heer Koekkoek aangesteld als kavelruilcoördinator in het kader van het IODS project Grondinstrument (aanleg A4). De heer Koekkoek werkt via stichting Kavelruil Zuid-Holland www.stkavelruilzh.nl. De heer Koekkoek is tijdens de GLB avond op 23 oktober j.l. in de Schelp voorgesteld. Binnenkort zal hij starten met een kennismakingsronde bij gemeente Midden-Delfland, de omliggende gemeenten en andere partijen zoals Vockestaert en Hoogheemraadschap van Delfland. Daarna wordt een inventarisatie gemaakt van de voor kavelruil beschikbare grond. Ook BBL grond zou hierbij betrokken moeten worden.


Gevolgen GLB

Op 23 oktober was de Melkvee Academie avond in de schelp in Schipluiden over het nieuwe GLB. Er gaat nogal wat veranderen bij het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid. Wat de gevolgen voor uw bedrijf zijn kunt u op www.glbcheck.nl eenvoudig berekenen.

Op http://www.toekomstglb.nl is uitgebreide informatie te vinden over het nieuwe GLB.

De website http://www.toeslagrechten.nu is de marktplaats voor de handel in toeslagrechten.


Stimuleringsregeling zonne-energie boerenbedrijven groot succes

Begin dit jaar is de regeling Zonne-energie voor boerenbedrijven door de gemeente Midden-Delfland opengesteld. Tot op heden hebben 16 bedrijven gebruik gemaakt van deze regeling en zijn er aanvragen ingediend voor ruim 1500 zonnepanelen en 5 zonneboilers! De middelen voor deze stimuleringsregeling zijn afkomstig uit het IODS programma Kringloopboeren Midden-Delfland.

Vanwege het grote succes wordt de regeling met 1 jaar verlengd. Zie voor informatie www.middendelfland.nl/ondernemers/subsidies_42149/item/subsidie-stimulering-gebruik-zonne-energie-bij-agrarische-bedrijven_20875.html


Herziening kostentoedeling Hoogheemraadschap van Delfland

nieuwsbrief13.3.1Delfland is wettelijk verplicht om de kostentoedelingsverordening ten minste eenmaal in de vijf jaar te herzien. Zo wordt het aandeel van de verschillende belangencategorieën in de kosten van het watersysteembeheer geactualiseerd. De kostentoedeling vindt o.a. plaats op basis van inwonerdichtheid, oppervlaktes en onderlinge waardeverhoudingen. Door de enorme waardestijging van bouwgronden en wegen steeg het tarief Ongebouwd in 2009 fors (met 80%). De huidige prijzen hebben geleid tot een relatief lagere waarde van bouwgronden. Hierdoor zal het tarief Ongebouwd, ondanks de jaarlijkse tariefstijging en een stijging van het kostenaandeel naar 43%, met ongeveer 14% dalen. De huidige tariefdifferentiatie (400% opslag voor wegen) blijft gehandhaafd. De weeffout in de Waterschapswet is hiermee niet opgelost. Maar er is zo wel volledig gebruik gemaakt van de mogelijkheden die er zijn om hier mee om te gaan. De tarieven voor 2014 zullen bij de behandeling van de begroting in november worden vastgesteld.


Samen voor de weidevogels!

Midden-Delfland is naast agrarisch kerngebied ook weidevogelkerngebied. LTO Delflands Groen, AVN Vockestaert, de Weidevogelwacht Midden-Delfland en Natuurmonumenten zoeken daarom sinds begin 2013 samen naar mogelijkheden het weidevogelbeheer gebiedsbreed te versterken. Het motto is “samenwerking leidt tot meer dan de som der delen”. Voor het beheer en de verdere ontwikkeling van het Midden-Delfland landschap en de toekomst van de melkveehouderij is de aanwezigheid van weidevogels een belangrijke maatschappelijke en ecologische indicator. Ook bepalen weidevogels mede het karakter en de beleving van het landschap en daardoor de economische basis van de melkveehouder als drager van dit landschap.

De 5 gebiedsorganisaties delen nu onder begeleiding van SOVON Vogelonderzoek Nederland kennis, data en veldervaringen. Het resultaat van deze verkenning is, naast de onderlinge ontmoetingen en uitwisseling van ervaringskennis en kunde, een door ieder gevoed overzicht van waar de verschillende weidevogels in het gebied broeden, opgroeien en verblijven. Op grond van de gezamenlijke inventarisatie formuleren de gebiedsorganisaties maatregelen en acties die kunnen leiden tot een verbeterd weidevogelgebied. In de samenwerking wordt rekening met elkaars doelstellingen gehouden. Er wordt steeds bekeken wat voor iedereen economisch en ecologisch haalbaar is. Het stimuleren van de samenwerking wordt ondersteund vanuit het IODS innovatieprogramma Kringloopboeren Midden-Delfland.


Themagroepen Kringlooplandbouw seizoen 2013-2014 succesvol gestart

Op woensdag 18 september is het nieuwe leer-werkseizoen Kringlooplandbouw met 28 melkveehouders van start gegaan. Na een korte terug en vooruitblik gaven Nick, Jan en Jan Paul van het Louis Bolk Instituut (www.louisbolkinstituut.nl) uitleg over de inhoud van de drie themagroepen diergezondheid, bodem en strategie.

Deelname is vrijwillig maar niet vrijblijvend werd duidelijk; de deelnemers moeten op elkaar kunnen bouwen en vertrouwen in het delen van kennis en kunde en tijdens het uitvoeren van experimenten. Er zijn 3 vrijwel even grote themagroepen gevormd. In iedere groep zijn de leervragen vastgelegd en is een ruwe planning gemaakt. Naast het harde denk en doe werk is er ook tijd genomen om samen goed te lunchen. Praten over lief en leed, het weer (natuurlijk), en wat de toekomst ons kan gaan brengen. Zowel deelnemers als nieuwe begeleiders kijken terug op een geslaagde aftrap van een seizoen waarin het delen van ervaringen, het kijken buiten de deur en het uitproberen op eigen land een belangrijke plek inneemt!

Nieuwsgierig naar het programma Kringloopboeren Midden-Delfland? www.boerinmiddendelfland.nl


Friesland Campina pilot Integraal Koemanagement met Koekompas succesvol!

Op aangeven van de Kringloopboeren Midden-Delfland heeft Royal Friesland Campina (RFC) in Midden-Delfland en Drenthe een pilot koekompas uitgevoerd. Bij het Integraal Koemanagement (IKM) werken dierenarts en boer nauw samen. Risico's op het gebied van diergezondheid worden vooraf via het koekompas in kaart gebracht.  Als melkveehouder bepaal je welke risico's je wilt/kunt nemen. Door het toepassen van IKM werk je preventief, dit is goed voor de koe en goed voor uw portemonnee.

Informatie over het koekompas vindt u hier www.duurzamezuivelketen.nl/sites/default/files/Folder%20Koe-Kompas.pdf. Tijdens de komende RFC ledenbijeenkomsten zal bepaald worden of het koekompas daadwerkelijk opgenomen gaat worden in het RFC duurzaamheidsysteem FOCUS.


Testament, erfrecht, huwelijkse voorwaarden!

U heeft het al geregeld? Maar is het nog up-to-date?

Waarschijnlijk heeft u al veel geregeld, alleen de wetgeving wisselt nogal eens. Daarom is het van belang om te bekijken of uw juridische zaken goed op papier staan en passend zijn bij uw huidige persoonlijke- en bedrijfsomstandigheden. Notaris Petra Kortlever-Rijm, agrarisch specialist en werkzaam in het familierecht bij Notariskantoor Van der Hammen te Zevenhuizen zal u op donderdagavond 7 november informeren over testament, erfrecht, huwelijkse voorwaarden en andere juridische zaken die voor u en uw onderneming van belang zijn.

De volgende vragen zullen onder andere aan de orde komen:

  • Wat kan er mis gaan als huwelijkse voorwaarden niet goed worden nageleefd?
  • Zijn uw huwelijkse voorwaarden nog actueel of moeten ze aangepast worden?
  • Hoe oud is uw testament en wat is er sindsdien veranderd?
  • Is uw testament flexibel in afwikkeling?
  • Hoe zorgt u er bij een meerpersoons onderneming voor dat bij een overlijden de onderneming zonder financiële problemen kan worden voortgezet, maar erfgenamen ook hun erfdeel krijgen?
  • Hoe kan de onderneming fiscaal vriendelijk naar een bedrijfsopvolger gaan?
  • Wat is er veranderd in het erfrecht en welke gevolgen heeft dat voor u?

Datum:      Donderdag 7 november 2013
Aanvang:  20.00 uur, zaal open om 19.30 uur
Locatie:     Zaal `t Manneke, Leeweg 33, 2651 CL te Berkel en Roderijs

Belangstellenden kunnen zich opgeven voor maandag 4 novemberbij Yvonne Verhorst , LTO Noord Commissie Vrouw en Bedrijf Zuid Holland. E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel: 06-18412123. Er zijn geen kosten verbonden aan deze avond.


Kennisloket Erfafspoeling online

Op 9 oktober 2013 is het digitale Kennisloket Erfafspoeling www.goedboerenerf.nl online gegaan. De website laat aan boeren zien hoe ze vervuiling van water en bodem door afspoeling van het erf zo veel mogelijk kunnen voorkomen.

Door afspoeling van het erf van boerenbedrijven kunnen meststoffen, organisch materiaal en andere schadelijke stoffen in het oppervlaktewater, riolering en bodem terecht komen. Het Kennisloket geeft boeren informatie over mogelijkheden om deze afspoeling terug te dringen en over de milieueisen die het Activiteitenbesluit stelt aan de inrichting van het erf. Zo is informatie te zien en te lezen over de opslag van voer en mest, de inrichting van de wasplaats en opvang van afvalwater. Naast de wettelijke eisen staan er ook veel praktische tips op de website.

Het Kennisloket is bedoeld voor alle boeren, maar in het bijzonder  voor degenen die aanpassingen op het erf willen uitvoeren. Veel maatregelen kunnen dan tegen geringe meerkosten worden uitgevoerd. De site is ook interessant voor loonwerkers en adviseurs van boerenbedrijven. De site kan worden aangevuld met praktische tips en maatregelen. Ingediende tips worden beoordeeld op toepasbaarheid en wettelijke eisen voor ze op de site worden geplaatst.

Het Kennisloket is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Unie van Waterschappen. Bij de ontwikkeling zijn de LTO/LLTB en de branchevereniging voor de loonwerkers CUMELA betrokken geweest.


In de digitale pers!

Op de website van Campina genaamd: “Ontdek de herkomst” staan 2 boeren uit Midden-Delfland.

Jan van der Kooij http://tinyurl.com/ph63lj9 en Arie van den Berg http://tinyurl.com/pom7vf8 zijn beiden geportretteerd op deze website.

Op de website van Netwerk de Peelhorst is op 20 september 2013 een artikel geplaatst met als titel:

“Kringloopboeren Midden-Delfland is echt empowerment”

http://www.netwerkdepeelhorst.nl/nieuws/kringloopboeren-midden-delfland-is-echt-empowerment-322

in MRDH, het magazine van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag stond op pagina 24 in nr. 5 de poll: “Ook in crisistijd blijven investeren in natuur” waar o.a. Nico van der Wel aan het woord komt. http://mrdh.nl/sites/mrdh.nl/files/files/LR_2013_0-_02%20%23MRDH_nr5.pdf.


Meststoffenwet

De nieuwe meststoffenwet is in 2014 een feit. Dit zal voor veel leden consequenties hebben. Het mest & mineralen dossier is een lastig dossier. Op http://lto.communicationmaster.nl/mailings/83xgIokSM9Odw/ kunt u de LTO nieuwsbrief over mest vinden met informatie over: Mestprobleem, dierrechten, kosten mestafzet, wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie, overschot en verplichte kringloopwijzer en nog veel meer.

Op www.mestcheck.nl kunt u de mestcheck doen om de situatie op uw bedrijf in te schatten en de gevolgen daarvan zoals verplichte verwerking van de mest te berekenen.

Voor meer informatie kunt u de website van LTO Noord bezoeken: www.ltonoord.nl/thema/mest-en-mineralen. Op www.ltonoord.nl/content/stappenplan-mest-mineralen kunt u de verschillende stappen zien om zelf aan het werk te gaan met het mestvraagstuk. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met: Informatiecentrum LTO Noord via T 088 - 888 66 44 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De Delflands Groen E-Nieuwsbrief wordt per e-mail verstuurd naar Delflands Groen leden. Als u deze nieuwsbrief niet heeft ontvangen maar wel belangstelling heeft, geef dan uw e-mailadres door via het contactformulier op de website http://www.ltodelflandsgroen.nl/contact .