Nieuwsbrief Delflands Groen   December 2013 - nummer 4DG logo

Provinciaal stiltegebied

nieuwsbrief13.4.1Tijdens de GLB avond in De Schelp op 23 oktober 2013 werd naar de betekenis van de stiltegebied borden gevraagd naar aanleiding van het feit dat deze borden tegenwoordig weer overal in het gebied zijn opgehangen. Niet heel Midden-Delfland is overigens aangewezen als stiltegebied!

Vanaf september 2011 zijn de borden voor stiltegebieden opnieuw geplaatst. Begin jaren negentig heeft de provincie 16 stiltegebieden aangewezen, waar rust en stilte worden beschermd. In deze gebieden overheersen de natuurlijke geluiden. Volgens de provinciale milieuverordening moeten de grenzen van stiltegebieden duidelijk herkenbaar zijn.

Om stiltegebieden zo stil mogelijk te houden gelden een aantal regels. Gemotoriseerd verkeer, grootschalige evenementen of andere bronnen van lawaai zijn verboden. Gebiedseigen geluiden – zoals een boer die zijn land bewerkt met een tractor – zijn wel toegestaan. Die horen gewoon bij het beleven van het landelijk gebied. De grenzen van de stiltegebieden zijn zo vastgesteld dat het geluid in de gebieden de 40 decibel niet overstijgt.

Op http://geo.zuid-holland.nl/geo-loket/html/atlas.html?atlas=stiltegebieden is een kaartje te vinden van alle Zuid-Hollandse stiltegebieden met de juiste begrenzing van die gebieden.
Meer lezen: http://www.zuid-holland.nl/overzicht_alle_themas/thema_groen/c_groengebieden/c_stiltegebieden.htm


Bestrijding muskusrat voor veiligheid kaden

nieuwsbrief13.4.2Zo op het eerste gezicht is de muskusrat een aaibaar diertje. Ook wel bekend als waterkonijn heeft dit dier meer weg van de bever, dan een rat of konijn. Ze komen van oorsprong niet voor in Nederland, maar ze voelen zich erg thuis in ons waterrijke land.

Muskusratten zijn geduchte gravers, gemiddeld kan één muskusrat zo'n twaalf kruiwagens grond per jaar verplaatsen. Als de muskusrat veel gangen heeft gegraven, kan er gevaar ontstaan voor de stabiliteit van de oever. Kaden kunnen zelfs bezwijken als er te veel gangen in gegraven worden. Daarom werkt het Hoogheemraadschap van Delfland samen met andere waterschappen om de muskusratten te bestrijden.

Het speuren naar en vangen van muskusratten vergt vakkennis. De opleiding, aansturing en uitvoering heeft Delfland met vijf andere waterschappen gebundeld in één organisatie: Muskusrattenbeheer. Wie een muskusrat ziet, kan dit melden op http://www.muskusrattenbeheer.nl/ via telefoonnummer  (030) 634 57 56 of via het aanmeldformulier.


Besteding IODS gelden

In de pers verschijnen de laatste tijd berichten over bestedingsdoelen voor IODS geld. Het gaat hier om geld wat nadrukkelijk door LTO Noord is binnengehaald voor de boeren in Midden-Delfland. Het bestuur van de afdeling heeft de gemeenteraad en het college van B&W laten weten dat het geoormerkt IODS geld is wat, zoals overeengekomen met de ondertekenaars van het IODS Convenant in 2006, uitsluitend besteed dient te worden aan de IODS kwaliteitsprojecten.

 • Pilot Groen Ondernemen, duurzaam boer blijven
  Het bedenken en uitvoeren van een plan van aanpak voor het geven van een kwalitatieve en duurzame impuls aan de (melk)veehouderijsector in Midden-Delfland.
 • Grondinstrument
  Zorgt voor het beschikbaar houden van de grond voor de veehouderij.

Meer over de IODS kwaliteitsprojecten is te vinden op onze website http://www.ltodelflandsgroen.nl/iods


Innovatieprogramma

Individuele boeren, samenwerkende ondernemers, burgers en andere belanghebbenden in en om Midden-Delfland hebben talrijke ideeën die aanleiding kunnen zijn voor nieuwe samenwerking met de grondgebonden (melk)veehouderij. Werken aan een open en vitaal landschap door innovatie. Vernieuwingsprojecten richten zich op het benutten van collectieve kansen. Drie samenhangende innovatiethema’s worden in het programma Kringloopboeren Midden-Delfland verder uitgewerkt: 

 • alternatieve financieringssystemen: Wie betaalt het geliefde landschap, de voortuin van de stad waar het goed toeven is? Welke verbindingen kunnen we samen leggen om ervoor te zorgen dat de boer het landschap passend bij omgeving en maatschappelijke wensen nu en in de toekomst kan blijven beheren?
 • nieuwe samenwerkingsverbanden: Waar en hoe kun je elkaar versterken? Hoe geef je een wederkerige samenwerking vorm tussen bijvoorbeeld (melk)veebedrijven of bedrijf en burger/consument of tussen overheid en bedrijf.
 • regionale verwerking en afzet melk: Een deel (10%) van de melkproductie zelf te verwerken en af te zetten in de regio. Dat  gaat niet vanzelf, je hebt elkaar nodig. Van afstemming met Royal FrieslandCampina tot het vinden en bundelen van kennis, kunde en financiering om dit schip van de wal te duwen.

Meer info op: http://www.boerinmiddendelfland.nl/kringloopboeren/innovatie_41661/


nieuwsbrief13.4.3Verordeningen heffingen

In de VV van 21 november is een aantal verordeningen vastgesteld, waaronder de Verordening Watersysteemheffing. Het tarief voor 2014 voor ongebouwde onroerende zaken wordt € 90,91 per hectare. Dit is o.a. tot stand gekomen door gebruik te maken van de mogelijkheid van tariefdifferentiatie (opslag wegen) en een waardedaling van bouwpercelen. Hiermee hebben wij nu een vergelijkbaar tarief met de ons omringende waterschappen. Na jarenlang een buitenproportioneel hoog tarief te hebben gehad, zijn wij verheugd met deze ontwikkeling.

Gemaal Dorppolder en peilscheiding

Voor de wateroverlast in de Dorppolder wordt een goede en robuuste oplossing gezocht. Met de realisatie van een gemaal wordt het bemalingstekort opgeheven en er wordt een zo goed mogelijke peilscheiding gecreëerd tussen ‘glas' en ‘gras'. Hiervoor is het ontwerpkrediet beschikbaar gesteld en het investeringsplan vastgesteld. De gekozen variant heeft echter geen volledig draagvlak van de betrokkenen. Daarom zal het Hoogheemraadschap na het besluit van de VV in overleg blijven met de belanghebbenden.

Bron: Nieuwsbrief Verenigde Vergadering Hoogheemraadschap van Delfland - 22 november 2013 http://www.hhdelfland.nl/algemene-onderdelen/nieuwsbrieven-vv-2/nieuwsbrief-4/


Aslast aanpassing N468

De aslast in de gaagweg en oostgaag van 40 ton leek geregeld en de borden met 20 ton zouden spoedig verwijderd kunnen worden. Uit onderzoek zou zijn gebleken dat de veendijk waarop de N468 gelegen is stevig genoeg zou zijn.

Het wekte dan ook verbazing dat er in oktober/november toch weer geologisch onderzoek werd gedaan. Het is op dit moment onduidelijk wat de resultaten van dat onderzoek zijn en op welke termijn de tonnage aangepast gaat worden. Wij hopen dat er spoedig duidelijkheid komt hierover.


Waardering voor innoverende kringloopboeren Midden-Delfland

Dertig melkveehouders werken al 3 jaar samen in het leer- en werkprogramma ‘Kringloopboeren Midden-Delfland’. Een innovatieprogramma dat melkveehouders ondersteunt hun duurzaamheidprestaties verder te verbeteren op basis van de principes van de kringlooplandbouw. Tot nu toe kregen deze melkveehouders geen tegemoetkoming voor hun inzet en behaalde maatschappelijke resultaten. Dat is veranderd door een nieuwe regeling.

Meer lezen: http://www.boerinmiddendelfland.nl/kringloopboeren/nieuws_41681/item/waardering-voor-innoverende-kringloopboeren-midden-delfland_25306.html


Website Delflands Groen vernieuwd

De website van Delflands Groen is vernieuwd.
Belangrijkste verbeteringen/veranderingen:

 • Software update
 • Vernieuwd ontwerp
 • Nu ook geschikt voor de meeste tablets en smartphones
 • Contactformulier met eenvoudige beveiliging tegen automatische spam
 • De laatste Delflands Groen Tweets worden getoond https://twitter.com/DelflandsGroen
 • Verbeterde koppeling met  Social Media (Facebook, Twitter, e.a.)
 • Makkelijker printen

Bezoek de vernieuwde website op http://www.ltodelflandsgroen.nl

De Delflands Groen E-Nieuwsbrief wordt per e-mail verstuurd naar Delflands Groen leden. Als u deze nieuwsbrief niet heeft ontvangen maar wel belangstelling heeft, geef dan uw e-mailadres door via het contactformulier op de website http://www.ltodelflandsgroen.nl/contact .