Nieuwsbrief Delflands Groen   April 2014 - nummer 1DG logo

Midden-Delfland en het Europese landbouwbeleid

De contouren van het nieuwe Europese landbouwbeleid (GLB) worden steeds duidelijker. Het afgelopen halfjaar zijn er zowel Europees als landelijk belangrijke besluiten genomen over de invulling. Welke veranderingen staan het gebied te wachten en waar liggen de kansen voor de gebiedsorganisaties om daarop in te spelen?

Gemeente Midden-Delfland heeft door Paul Terwan de ontwikkelingen van het nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en het Agrarisch Natuurbeleid (ANB) laten vertalen naar wat deze betekenen voor Midden-Delfland.

LET OP !!! dit is een momentopname, de plannen zijn nog niet definitief.
De folder kan gedownload worden op http://www.ltodelflandsgroen.nl/pdf/md-glb-nieuwsbrief201403.pdf


Nutriëntenmaatregelen

De bestuursovereenkomst Nutriënten Veenweiden is een uitwerking van het besluit tot samenwerken van vakgroep melkveehouderij van LTO Noord, Vereniging Veelzijdig Boerenland, Veenweide Innovatiecentrum Zegveld, Waterschappen waaronder Delfland en provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland om de emissies van nutriënten naar het oppervlaktewater te beperken en de waterkwaliteit te verbeteren.

Er is op 26 maart in het Trefpunt te Maasland een avond hierover georganiseerd door Delflands Groen samen met LTO Noord en het Hoogheemraadschap van Delfland. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de maatregelen haalbaar en betaalbaar moeten zijn. De volgende 13 maatregelen zijn besproken deze avond: kringlooplandbouw, duurzaam graslandbeheer, duurzaam bodembeheer, precisiebemesting, onderwaterdrainage, vergroten mestopslag, verminderen erfafspoeling, mestscheiding, aanpassen peilen, sturen op inlaat, natuurvriendelijke oevers, baggeren + sloot schonen en biomassateelt. In de loop van dit jaar komt er een vervolg op deze avond. Het is van belang om hier bij te zijn.

Meer lezen over Nutriëntenmaatregelen op onze website:  www.ltodelflandsgroen.nl/nutrienten


Ganzeneieren schudden

Delflands Groen heeft aan het Hoogheemraadschap van Delfland toestemming gevraagd om ganzeneieren te mogen schudden in (natuur) gebieden die eigendom zijn van het Hoogheemraadschap. Het is niet alleen van belang voor de veehouders waar de ganzen foerageren maar het is ook nadrukkelijk van belang voor het hoogheemraadschap in verband met de waterkwaliteit dat de hoeveelheid ganzen op een diervriendelijke manier wordt gereguleerd.

Er is inmiddels door Hoogheemraadschap Delfland toestemming verleend hiervoor. Wel dienen er eerst nog duidelijke afspraken te worden gemaakt met een medewerker van Juridische Zaken van Delfland over de gebieden en de personen die hier toegang krijgen. Wij rekenen erop dit broedseizoen al op deze diervriendelijke manier wat aan de alsmaar uitdijende ganzenpopulatie kan worden gedaan.


Jaarverslag Delflands Groen

Op 17 maart j.l. is de Delflands Groen jaarvergadering gehouden. Het jaarverslag van Delflands Groen, waarin de belangrijkste zaken van het afgelopen jaar de revue passeren, is deze avond aan de aanwezigen uitgedeeld. Het verslag is vanaf nu ook te vinden op onze website. www.ltodelflandsgroen.nl/pdf/jaarverslag2013.pdf


Jaarbericht programma Kringloopboeren

Het jaarbericht 2013-2014 van het programma kringloopboeren Midden-Delfland is klaar. In dit jaarbericht verschillende interessante interviews met o.a. Aad Kester over de kringlooplandbouw, Monique Ammerlaan over gebiedscollectieven en natuurvriendelijke oevers en Peter van Arkel over de waterkwaliteit.

U kunt het jaarbericht via onderstaande link inzien. www.boerinmiddendelfland.nl/document.php?m=21&fileid=48897&f=df90f78a3b463ef73b9d34eac117efe7&attachment=0


In de digitale pers!

Hof van Delfland heeft een folder over het economisch vitaal platteland gemaakt. Hof van Delfland streeft ernaar om de kerngebieden Oude Leede, Midden Delfland en Schieveen samen te brengen als één agrarisch kerngebied. De folder is in te zien via onderstaande link www.hofvandelflandraad.nl/sites/hofvandelfland.nl/files/u5/Factsheet_Economisch_Vitaal_Platteland.pdf

Steuntje in de rug voor agrariërs luidt de kop van een interview met Marien Boekesteijn in Dichterbij van de Rabobank van december 2013. Midden-Delfland is prachtig. De agrariërs in het gebied zorgen ervoor dat het agrarisch cultuurlandschap zo mooi blijft. Het Groenfonds en Rabobank Zuid-Holland Midden helpen via de streekrekening Midden-Delfland de kwaliteiten van dit eeuwenoude gebied te versterken.

Naar het artikel: www.dichterbij.rabobank.nl/pdf/zuid-hollandmidden/2013/4


Water sneller weg uit Woudse polder in Midden-Delfland

De Woudse polder is een polder met vooral weiland die bij hevige regenval regelmatig onder water komt te staan. Dit treedt vooral achter in de polder op (Hoek Zweth/Groeneveldse- of Monsterwatering), waar het water een lange route door sloten en watergangen af moet leggen voordat het bij het gemaal komt om weggepompt te worden. De verenigde vergadering van Delfland moet het investeringsplan vaststellen en krediet beschikbaar stellen om het project uit te kunnen voeren.

Meer lezen: Nieuwsbrief Delfland 18 maart 2014 www.hhdelfland.nl/algemene-onderdelen/nieuwsbrieven-2014/nieuwsbrief-delfland-4/


Pilot natuurvriendelijke oevers Commandeurspolder

Al enige tijd zijn ANV Vockestaert, LTO Delflands Groen, de agrariërs en het Hoogheemraadschap van Delfland met elkaar in gesprek over allerlei zaken rond de bestaande Natuurvriendelijke Oevers. In mei 2013 is tussen Vockestaert en het Hoogheemraadschap overeengekomen om een 2 jaar durende pilot te starten in de Commandeurspolder voor het onderhoud van de daar aanwezige NVO’s. Dit komt mede voort uit de Gebiedsofferte Groenblauwe diensten Midden-Delfland.

Meer lezen: www.vockestaert.nl/2013/12/10/pilot-natuurvriendelijke-oevers-commandeurspolder

De Delflands Groen E-Nieuwsbrief wordt per e-mail verstuurd naar Delflands Groen leden. Als u deze nieuwsbrief niet heeft ontvangen maar wel belangstelling heeft, geef dan uw e-mailadres door via het contactformulier op de website http://www.ltodelflandsgroen.nl/contact .