Nieuwsbrief Delflands Groen   Oktober 2014 - nummer 3DG logo

Vrijwillige kavelruil Midden-Delfland

Sinds ongeveer een jaar is Ienze Koekkoek van de Stichting Kavelruil Zuid-Holland in Midden-Delfland actief. Aan de hand van keukentafelgesprekken onderzoekt hij of er mogelijkheden zijn voor vrijwillige kavelruil. Hij heeft met ongeveer 80 mensen gesproken. Zoals misschien te verwachten is de verkaveling na de reconstructie niet slecht. Toch zijn er nog wel wat zaken te verbeteren, onder andere rondom Maasland. Verder moeten de kavels van de gemeente waarop glas is gesaneerd nog worden verkocht. Dat gebeurt aan de hand van enkele criteria die de gemeente hanteert. Ook dit neemt de heer Koekkoek mee in zijn plannen.

Verder zijn er de komende jaren een aantal ontwikkelingen die met wat coördinatie voordeel voor het gebied kunnen opleveren, zoals grond van BBL die op redelijk korte termijn op de markt komt. Er is een redelijk aantal agrarische ondernemers op leeftijd zonder opvolger. De vrijkomende grond, of misschien het bedrijf, zouden met vrijwillige kavelruil een positieve bijdrage kunnen leveren aan de agrarische bedrijven in het gebied. Grond en bedrijf die op een mooie manier worden ingezet, moet voor de stoppende ondernemer ook een goed gevoel en voldoende financieel voordeel opleveren.

Hebt u geen gesprek gehad met Ienze Koekkoek en zou u dat wel willen? Hebt u een ruilidee in uw hoofd? Zou u grond of gebouwen in een vrijwillige kavelruil willen inbrengen? Denkt u weleens aan het verplaatsen van uw bedrijf? Hebt u andere ideeën of vragen ten aanzien van uw bedrijf? Neem dan gerust contact op met de heer Koekkoek (06-20483495).  Een gesprek verplicht u tot niets, maar kan verhelderend werken.


Zonnepanelen regeling weer opengesteld

Boeren in Midden-Delfland kunnen in 2014 en 2015 subsidie aanvragen voor de aanschaf van zonnepanelen en zonnecollectoren. Ook kan subsidie worden aangevraagd voor het plaatsen van een zonneboiler. Het toepassen van zonne-energie draagt bij aan een schone en economisch duurzame bedrijfsvoering. Financiering van dit project is gekoppeld aan de IODS kwaliteitsprojecten.

Meer informatie is te vinden op de website van gemeente Midden-Delfland: http://www.middendelfland.nl/inwoners-ondernemers/subsidieregelingen_3123/item/subsidie-stimulering-gebruik-zonne-energie-bij-agrarische-bedrijven_20875.html


Aanleg Blankenburgtunnel

Het bestuur van Delflands Groen is voorstander van de aanleg van noodzakelijke infrastructuur. De tijd dat de agrarische sector als enige de dupe wordt van de aanleg van nieuwe wegen ligt wat ons betreft echter ver achter ons. De landbouw zou juist moeten kunnen profiteren van nieuwe wegen. Het bestuur van Delflands Groen heeft eerder al aangegeven voorstander te zijn van de Oranjetunnel als Nieuwe Westelijke Oeververbinding, helaas heeft de minister gekozen voor de Blankenburgtunnel.

 • Door de aanleg van de Blankenburgtunnel gaat er opnieuw landbouwgrond verloren in Midden-Delfland. Daarnaast is er natuurcompensatie noodzakelijk door de aanleg van deze weg wat ook weer een extra aanslag betekent op de beperkte hoeveelheid landbouwgrond. Delflands Groen heeft in een brief aan de minister gepleit voor:
 • Het opstellen van een Landbouw Effect Rapportage om de gevolgen voor de veehouderijbedrijven in Midden-Delfland in beeld te krijgen.
 • Geen natuurcompensatie in Midden-Delfland maar bv aan de kant van Rozenburg.
 • Compensatie van het verlies aan landbouwgrond door het omzetten van de bestemming van natuur in Midden-Delfland naar een agrarische bestemming.
 • Behoud van de veerpont tussen Rozenburg en Maassluis. Deze oeververbinding is de enige verbinding voor langzaam verkeer ten westen van Rotterdam en is daardoor onmisbaar voor landbouwverkeer.

Wij hopen dat er door deze brief aandacht komt voor de gevolgen van aanleg van de Blankenburgtunnel voor de agrarische sector in Midden-Delfland.


Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland, fractie Ongebouwd

Kadernota 
Met de Kadernota 2015 zijn de kaders voor de komende (meerjaren)begroting vastgesteld. Discussiepunt waren de tarieven, wat ook de continue aandacht heeft van de fractie Ongebouwd. De gerealiseerde bezuiniging kan ingezet worden voor de verdere verbetering van de financiële positie, maar ook voor een lagere stijging van de tarieven. Bij de behandeling van de (meerjaren)begroting aan het einde van het jaar worden de tarieven vastgesteld. Hierbij nemen wij in ogenschouw wat de effecten zijn van de verschillende scenario's.

KWR programma
Met de vaststelling van het concept KRW-programma zijn het beleid en de maatregelen voor het bereiken van schoon water geactualiseerd en aangepast. Het accent ligt hierbij o.a. op samenwerking met gebiedspartners, dus ook de agrarische sector. De fractie Ongebouwd en de agrariërs zien het belang in en zijn bereid samen te werken en inzet te plegen. Hiervoor zijn al diverse initiatieven gestart, zoals de pilot onderwaterdrainage en het project erfafspoeling, die de komende periode verder worden uitgewerkt.

De hele nieuwsbrief is in te zien via de link: http://www.hhdelfland.nl/algemene-onderdelen/nieuwsbrieven-vv/nieuwsbrief-2/


Recreatieve voorzieningen in Groeneveldse polder

Delflands Groen heeft aan de gemeente haar bezwaren tegen de voorgenomen aanleg van fiets en wandelpaden in de Groeneveldse en Woudse polder kenbaar gemaakt. Samen met Vockestaert hebben wij een brief gestuurd waarin wij het volgende onder de aandacht hebben gebracht van de gemeenteraad en het college van B&W.

Midden-Delfland is waardevol gebied vanwege de rust en ruimte, vanwege de provinciale aanwijzing als stiltegebied en vanwege het feit dat Midden-Delfland het laatste stukje waardevolle weidevogelhabitat in de Zuidvleugel van de Randstad is. Bovenstaande zaken zijn ook nadrukkelijk van belang voor de recreanten die het gebied bezoeken. Een overdaad aan paden maakt van Midden-Delfland een park in plaats van een authentiek veenweidelandschap. Dit is niet alleen slecht voor het landschap en de natuurwaarden, maar het gebied verliest daardoor ook zijn aantrekkelijkheid voor toeristen en recreanten. Wij denken dat de gevolgen voor de natuurwaarden onvoldoende zijn meegewogen.

Naast bovenstaande ontbreekt het draagvlak voor de nieuwe fiets en wandelpaden bij bewoners. Wij gingen er vanuit dat e.e.a. slechts gerealiseerd zou gaan worden bij voldoende draagvlak onder de bewoners en eigenaren van het gebied. Helaas ziet het er naar uit dat de gemeente de plannen in iets gewijzigde vorm toch doorzet.


In de (digitale) pers

Boeren in de Metropoolregio
Achter de TU-wijk in Delft beginnen de groene longen van de stad. Uitgestrekte weilanden met vee en hier en daar een boerderij bepalen het uitzicht. Aan de horizon doemt aan de ene kant de stad Rotterdam op, en aan de andere kant Delft. Op Hoeve Ackerdijk in Schipluiden lijkt dat stadse leven heel ver weg, maar toch ook weer niet. Interview met Arie van den Berg in MRDH magazine. Aansluitend een artikel over Cittaslow en melk uit Midden-Delfland rechtstreeks naar de nieuwe markthal in Rotterdam in dit magazine. De artikelen zijn te bekijken via: http://mrdh.nl/magazine.


Slinksloot Midden-Delfland breder en natuurlijker

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft plannen om nog voor het einde van 2015 ruim 1,5 ha natuurvriendelijke oever in de Slinksloot (gemeente Midden-Delfland) aan te leggen. Tegelijkertijd worden delen van de Slinksloot breder gemaakt om het water sneller af te kunnen voeren.

Een groot deel van de oevers (0,9 ha) wordt aangelegd in de bermsloten van de A4 tussen Delft en Schiedam. Het resterende deel van de oevers (0,6 ha) komt in het gebied tussen de A4 en het gemaal van de Holierhoekse en Zouteveensepolder. In dit laatste deel wordt op de plekken waar de natuurvriendelijke oevers worden aangelegd, de Slinksloot breder gemaakt. Hierbij worden ook 2 bruggen verbreed.

Door hier de waterafvoer te verbeteren, werkt Delfland aan droge voeten. Daarnaast werkt Delfland ook aan schoon water in een aantrekkelijke leefomgeving. Natuurvriendelijke oevers hebben een geleidelijke overgang van nat naar droog waardoor er verschillende leefmilieus ontstaan waar diverse planten en dieren kunnen leven. Hoe meer verschillende soorten planten en dieren er in het water leven, des te schoner het water vaak is. Daarom wil Delfland de waternatuur stimuleren.

Uit: Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland, dinsdag 30 september 2014
http://www.hhdelfland.nl/algemene-onderdelen/nieuwsbrieven-2014/nieuwsbrief-delfland-e/


Bouwleges Zuid-Holland lopen sterk uiteen

In de Nieuwe Oogst van zaterdag 27 september 2014 stond een artikel over de kosten van de bouwleges in de verschillende gemeenten in Zuid-Holland. Bijna alle tarieven zijn omhooggegaan, onder meer door een inflatiecorrectie, maar vaak ook om redenen die moeilijk zijn te duiden zegt Andries Middag die samen met Joska Kraaijenbrink (beiden van LTO Noord ) de analyse heeft gemaakt.

Hieronder zijn de gegevens van de gemeenten in ons gebied weergegeven. De meeste gemeenten in ons gebied scoren goed maar Delft, Rijswijk en Schiedam berekenen voor sommige plannen (erg) hoge leges. Gemeente Midden-Delfland zit met de leges voor een kleine (<50.000) buitenplanse afwijking boven het gemiddelde. Bedragen in het rood in onderstaande tabellen zitten (ver) boven het gemiddelde.

 • Postzegelplan Betreft het door gemeenten beoordelen, behandelen en in procedure nemen van plannen. Tarief inclusief btw, exclusief kosten welstand, publicatie e.d.
 • Binnenplanse afwijking - Betreft het door gemeenten beoordelen, behandelen en in procedure nemen van een afwijkingsverzoek. Tarieven exclusief kosten voor advisering, publicatie ed.
 • Buitenplanse afwijking - Betreft het door gemeenten beoordelen, behandelen en in procedure nemen van een afwijkingsverzoek. Tarieven exclusief kosten voor advisering ed.
 • Ov Bouw - Betreft het door gemeenten laten beoordelen, behandelen en in procedure nemen van een omgevingsvergunning bouwen. Tarieven exclusief advisering, publicatie ed.
 • Beoordeling archeologisch bureauonderzoek - Betreft het door gemeenten laten beoordelen van een archeologisch bureauonderzoek.
 • Verplicht advies agrarische beoordelingscommissie-  Betreft het door gemeenten laten opstellen van een agrarisch advies. Veel gemeenten maakt duidelijk dat het om een beoordeling van een uitbreiding van een bestaand agrarisch bedrijf gaat, anderen laten dit meer open.

nieuwsbrief14 4 1 
nieuwsbrief14 4 2nieuwsbrief14 4 3

Het artikel in Nieuwe Oogst over de legeskosten: http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=208526&h=Bouwleges-Zuid-Holland-lopen-sterk-uiteen#.VCqwQ9TCR7g


Weidevogelpact

Op dinsdag 17 juni 2014 is het weidevogelsymposium “Samen voor de weidevogels in en om Midden-Delfland” gehouden. Tijdens deze middag is ook het Weidevogelpact door de deelnemende partijen ondertekend door de deelnemende partijen: Natuurmonumenten, KNNV afdeling Delfland, Vockestaert, LTO Delflands Groen en de Weidevogelwacht Midden-Delfland.

Delflands Groen heeft de weidevogels hoog in het vaandel staan en wil een open en transparante communicatie over de weidevogels door alle betrokken partijen. Cruciaal hierbij is een uniforme monitoring van de weidevogels in heel Midden-Delfland door een onafhankelijke organisatie. De provincie heeft nu de presentaties van het weidevogelsymposium ophttp://www.iods.nl/projecten/groenblauw-lint/weidevogels geplaatst. Verder is hier o.a. het SOVON rapport Behoud Weidevogels Midden-Delfland in te zien / te downloaden.

De Delflands Groen E-Nieuwsbrief wordt per e-mail verstuurd naar Delflands Groen leden. Als u deze nieuwsbrief niet heeft ontvangen maar wel belangstelling heeft, geef dan uw e-mailadres door via het contactformulier op de website http://www.ltodelflandsgroen.nl/contact .