Nieuwsbrief Delflands Groen   December 2014 - nummer 4DG logo

Geborgde zetels Hoogheemraadschap van Delfland

Op 18 maart2015 zijn er weer waterschapsverkiezingen. Vooruitlopend hierop was er in oktober een sollicitatieprocedure voor de geborgde zetels van de categorie Ongebouwd. Van de huidige fractie Ongebouwd heeft Arie van der Berg aangegeven zich niet meer verkiesbaar te stellen voor een volgende termijn. De andere fractieleden; Monique Ammerlaan, Nieske Dijkshoorn en Jan van den Berg hebben wel gesolliciteerd en zijn alle drie voor een volgende termijn benoemd. Ria van der Burg uit Berkel wordt het vierde lid van de fractie. Er hebben zes personen gesolliciteerd voor deze functies. Het bestuur feliciteert de nieuwe fractieleden met de benoeming en wenst ze alvast veel succes.

Wilt u meer weten over de gevolgde procedure, kijk op: http://www.hhdelfland.nl/publish/pages/52254/regeling_delfland_ongebouwd.pdf


Debatavond over de toekomst van Midden-Delfland

Op maandagavond 1 december is in een bomvolle Op Hodenpijl de debatavond over de toekomst van het gebied gehouden waar staatssecretaris Sharon Dijksma haar visie op Midden-Delfland zou komen vertellen. Ruim 250 boeren, burgers en buitenlui waren naar Schipluiden gekomen deze avond. Helaas had de staatssecretaris door de vogelgriep andere verplichtingen. Het ministerie had een waardige vervanger gestuurd. In haar plaats kwam de heer Roal Lapperre, plv. directeur-generaal Agro en Natuur van het ministerie van Economische Zaken die in debat ging met Gedeputeerde Zuid-Holland voor groen, de heer Han Weber. Marja van Bijsterveld leidde het debat.
Roal Lapperre had een advies voor de boeren: Behoud de grondgebonden melkveehouderij als drager van het landschap en betrek de stedeling! Hij Twitterde later: “Leuke debatavond in Midden-Delfland gehad. 250 energieke deelnemers die een parel van de Randstad mooi en vitaal willen houden. #tkmst #md”. Han Weber zei o.a. dat Midden-Delfland van provincie Zuid-Holland mag verwachten dat de provincie het gebied planologisch beschermt. 

Meer lezen over deze avond op: http://www.middendelflandvereniging.nl/2014/12/02/de-toekomst-van-midden-delfland/#more-1610
http://www.omroepwest.nl/nieuws/01-12-2014/%E2%80%98stedeling-moet-meehelpen-midden-delfland-groen-te-houden%E2%80%99


Verbranden snoeihout

Delflands Groen heeft weer een ontheffing voor het verbranden snoeihout voor 2 jaar aangevraagd voor de Delflands Groen leden die daarvoor in aanmerking komen. Deze ontheffing geldt voor 2015 en 2016. Een ontheffing voor het verbranden van snoeihout wordt afgegeven voor een periode van twee jaar voor de maanden maart en april.

Gemeente Midden-Delfland geeft deze ontheffing alleen af aan personen die percelen bezitten in het buitengebied of in buitengebied woonachtig zijn. Omdat de ontheffingen deze keer op persoonsnaam en niet op bedrijfsnaam kunnen worden gemaakt heeft nog niet iedereen een ontheffing ontvangen. Het is de bedoeling dat alle Delflands Groen leden die hiervoor in aanmerking komen, in december een ontheffing ontvangen. 
Heeft u nog geen ontheffing ontvangen maar wel belangstelling dan kunt contact opnemen met gemeente Midden-Delfland via (015) 3804111 of via een van onderstaande mogelijkheden.


Blankenburgtunnel

Delflands Groen heeft zoals eerder gemeld in juli 2014 al een brief naar de minister gestuurd over de gevolgen van de aanleg van de Blankenburgtunnel voor de agrarische sector in Midden-Delfland. In november heeft Delflands Groen samen met de Midden-Delfland Vereniging, ANWB, Natuurmonumenten en Natuur En Milieu gepleit voor andere tunnelvariant. Deze variant, zonder zogenaamde kanteldijk, kan uitgevoerd worden met een tunnel tot het knooppunt met de A20 en zou daardoor geen landbouwgrond en (bijna) geen natuurcompensatie nodig maken.

Rijkswaterstaat heeft aan consultancybureau Horvat & Partners advies gevraagd over alternatieven voor de kanteldijk. Horvat & Partners heeft Rijkswaterstaat geadviseerd deze variant verder uit te werken maar daar heeft Rijkswaterstaat niets mee gedaan. De organisaties die de brief hebben ondertekend, hebben de 2e kamer gevraagd alsnog deze, ook voor de landbouw, betere variant te laten uitwerken. De tekst van het persbericht is te vinden op onze website http://www.ltodelflandsgroen.nl/nieuwsenagenda

De brief aan de 2e kamer kunt u hier http://www.ltodelflandsgroen.nl/pdf/bbtunnel-nov2014.pdf inzien. De brief is inmiddels in de 2e Kamer besproken bij het MIRT debat op 24 november j.l.. Op aandrang van de 2e Kamer heeft de minister tijdens dit debat toegezegd dat zij nut en noodzaak van de kanteldijk laat onderzoeken. Recente uitlatingen van de minister wezen al in die richting, maar het is nu in de 2e Kamer bevestigd door de minister.

De Blankenburgtunnel kwam uitgebreid aan bod in het debat. De brief die wij gestuurd hebben over de veel betere inpassing van de weg zonder kanteldijk vormde de aanleiding hiervoor. Zeven 2e Kamerfracties brachten onze oproep ter sprake (CDA (De Rouwe), PvdA (Hoogland), D66 (Van Veldhoven). SP (Bashir), CU (Dik-Faber), GL (Van Tongeren) en PVV Madlener)). Alle insprekers hadden hierbij een positieve insteek t.o.v. het alternatief.


Ontwikkelingen Zuidrand

In het kader van het IODS (aanleg A4) was een plan bedacht voor een nieuwe herinrichting van de Zuidrand bij Schiedam en Vlaardingen. Een van de zogenaamde kwaliteitsprojecten van de A4 is het project GroenBlauw lint. Om dit lint te realiseren heeft de provincie een plan gemaakt voor het opnieuw herinrichten van de zuidrand. Het was de bedoeling om meer riet en moeras te maken en hiervoor ruim 50.000 m3 grond af te graven. De provincie wilde het project door recreatieschap/GZH en Natuurmonumenten verder laten ontwikkelen/uitwerken. Op advies van wethouder Govert van Oort van gemeente Midden-Delfland wordt aan het recreatieschap gevraagd om ook ambities voor landschapsbeheer door boeren en het behoud van de Schaapskudde/Adrianushoeve mee te nemen. Wij gaan er vanuit dat dit betekent dat het provinciale plan met grootschalige aanpassingen en afgravingen in de Zuidrand hiermee van de baan is.


Gemeenteraad aast op budget agrarische IODS projecten

Al sinds vorig jaar wordt er in de gemeenteraad met enige regelmaat gesproken over een andere besteding van de IODS gelden (aanleg rijksweg A4) waar het agrarische projecten betreft. Deze projecten zijn destijds door inzet van LTO in het IODS convenant opgenomen en pas nadat ook de financiën in het convenant geregeld waren heeft LTO het convenant ondertekend. In de gemeenteraadsvergadering van 11-11-2014 is een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om:

  • In 2015 en volgende jaren de lODS middelen zo breed mogelijk in te zetten ten behoeve van projecten die bijdragen aan de verbetering van de landschapskwaliteit en het milieu van Midden-Delfland te steunen. Voorbeelden hiervan zijn het stimuleren van inpassing ruiterpaden, duurzame energie, kwaliteit van bebouwing, biologisch boeren, stimuleren van een recreatieve west-oostverbinding door ons gebied, etc.
  • Het geld tevens te gebruiken om nieuwe verdienmodellen voor het gebied en zijn ondernemers te ontwikkelen.
  • In het eerste kwartaal van 2015 met een aangescherpt plan te komen voor het benutten van de lOOS-middelen.

Op dit moment is nog niet duidelijk wat de wethouder gaat doen met de motie. Het convenant is destijds door vele partijen ondertekend en de gemeente is slechts uitvoerende partij voor verschillende IODS projecten. De gemeenteraad lijkt hier echter anders over te denken. LTO Delflands Groen gaat niet akkoord met deze andere besteding van de aan LTO toegezegde IODS gelden.
De motie is te vinden op: http://www.middendelfland.nl/document.php?m=8&fileid=55196&f=a9826af1e4fd0b84a7ed5502bf897b4f&attachment=0&c=28172


Studiegroepen Duurzaam Boer Blijven

De studiegroepen worden vanwege groot succes geprolongeerd. In totaal hebben alle 30 boeren die in 2014 hebben meegedaan zich aangemeld voor de vervolgsessies. Het gaat om 3 werkgroepen die zich bezig houden met bodem, gras en dierenwelzijn. Behalve op een theoretische wijze wordt de materie ook op experimentele manier benaderd. De kick off heeft op 1 oktober plaatsgevonden in Schipluiden.
De bijeenkomsten zijn inmiddels in volle gang. Ook zijn de niet-deelnemende boeren benaderd om in te stappen. Tot nu toe hebben 6 boeren zich aangemeld. Begin 2015 gaan we bekijken hoe we deze groep mee gaan nemen.


Onderwaterdrainage

In september is op 5 percelen zgn. onderwaterdrainage aangelegd. Dit is een voor het gebied MD onbekende manier van draineren waardoor naar verwachting de bodemdaling wordt verminderd en de boeren hun land in het voorjaar eerder kunnen betreden. Het gaat om 5 kleine percelen (1 a 2 ha.) waarop de boeren graag ervaring op willen doen waar het gaat om het droog houden van hun percelen en de gemeente en het waterschap o.a. kijken naar waterkwaliteit en –kwantiteit, bodemdaling en weidevogelstand.


Erfscans

Op 6 oktober heeft de aftrap voor het project erfafspoeling plaatsgevonden. Met dit project willen LTO, het waterschap en de gemeente de waterkwaliteit verbeteren door het verminderen van erfafspoeling (wegspoelen van nutriënten -voerresten, mest, perssap en mestvocht- naar het oppervlaktewater). Een belangrijk onderdeel van dit project vormt de erfscan waarbij niet alleen gekeken wordt naar de afspoeling maar ook aandacht wordt besteed aan het algehele uiterlijk van het erf.
Voor het programma hebben zich 40 boeren aangemeld. De erfscans worden in de maanden november en december uitgevoerd. Aan de hand van de resultaten zal een subsidieregeling worden uitgewerkt zodat de aanbevelingen ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden.
Op de website van Broos Water staat veel informatie over nutriënten http://www.brooswater.nl/ 
Op http://www.goedboerenerf.nl/ staat veel informatie over erfafspoeling en mogelijke maatregelen.


Fractie Ongebouwd Hoogheemraadschap van Delfland

nieuwsbrief14.4.1Begroting 2015 
De begroting en daarmee de tarieven van Delfland voor 2015 zijn vastgesteld. De stijging van de tarieven is beperkt gebleven, terwijl er toch gewerkt kan worden aan een gezonde financiële huishouding, voldoende en schoon water, veiligheid en droge voeten. Naast de zuiverings- en verontreinigingsheffing, is ook de watersysteemheffing vastgesteld. In 2015 is de watersysteemheffing voor ongebouwde onroerende zaken € 92,40 per hectare (voor verharde openbare wegen, ook onderdeel van ongebouwd, is dit € 462 per hectare).


Riooloverstort Schipluiden
Na langdurige inspanningen van o.a. de fractie Ongebouwd en LTO Delflands Groen, zal Delfland in 2015 het lokale knelpunt voor de waterkwaliteit ten gevolge van de riooloverstort op de watergang langs de Zouteveenseweg in Schipluiden oplossen. Er zal een alternatieve afvoerroute voor het overstortwater worden gerealiseerd. De gemeente Midden-Delfland en Hoogheemraadschap van Delfland zullen ieder 50 %van de kosten voor hun rekening nemen en tezamen overleg voeren met de betrokken partijen.

Keur en Leggers 
De keur en de leggers van het Hoogheemraadschap van Delfland worden geactualiseerd. De nieuwe regelgeving wordt eenvoudiger en uniformer. De keur is een verordening van het hoogheemraadschap van Delfland en bevat regels om activiteiten in en rond het watersysteem in goede banen te leiden en het watersysteem daarbij te beschermen. De legger is een register waarin onderhoudsplichtigen staan en waarin de ligging en afmeting van waterstaatswerken is vastgelegd. De legger geeft aan waar de Keur Delfland van toepassing is. Van 13 november tot 24 december ligt het concept nieuwe Keur gedurende 6 weken ter inzage. 
De fractie Ongebouwd roept een ieder op dit te bekijken en zo nodig te reageren, dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Na afwikkeling hiervan zal de nieuwe Keur door de Verenigde Vergadering van Delfland worden vastgesteld. Middels onderstaande link komt u op de site van Delfland voor nadere informatie (ook over het indienen van een zienswijze) en de links naar de ontwerp Keur en Leggers.
www.hhdelfland.nl/algemene-onderdelen/zoeken/@65483/bekendmaking-1a/


Agrarische Marktplaats Midden-Delfland

Plaats uw advertentie en kijk wat anderen te koop hebben in Midden-Delfland ! 
Heeft u machines te koop of heeft u mest of bent u juist op zoek naar mestruimte, heeft u hulp nodig bij een agrarische klus, organiseert u (kinder)feestjes op de boerderij of overnachtingen bij de boer, heeft u ronde balen of ander voer te koop of juist nodig, bent u op zoek naar een paar betonplaten of bestratingmateriaal?
Voor alle agrarische zaken die u kunt bedenken, kunt u een advertentie plaatsen op de Delflands Groen marktplaats. U dient zich eerst te registreren voordat u een advertentie kunt plaatsen. 
Aanmelden kan via : http://www.ltodelflandsgroen.nl/marktplaats


In de digitale pers

Hoeve Ackerdijk wint OndernemersAward Cittaslow Midden-Delfland. Dit is de jaarlijkse prijs voor ondernemers die door hun activiteiten inhoud geven aan het internationale keurmerk Cittaslow. Hoeve Ackerdijk aan de Rotterdamseweg in Schipluiden is een gecertificeerd biologisch melkveebedrijf dat ook actief is in natuurbeheer en op het terrein van zorg. Eigenaar Arie van den Berg geldt als een pionier onder de boeren aldus de jury. Het bestuur van Delflands Groen feliciteert Arie van den Berg met het winnen van deze prijs.
http://www.middendelfland.nl/bestuur-beleid/nieuws_3117/item/hoeve-ackerdijk-winnaar-ondernemersaward-cittaslow-midden-delfland_28234.html 
De serie ‘Landgezichten’ is in oktober uitgezonden op TV West. Landgezichten is een serie over de beheerders van het landschap van Midden-Delfland. Inmiddels heeft de producent laten weten dat de serie volgend jaar ook op TV Rijnmond te zien zal zijn. Via onderstaande link zijn de 4 delen op de website van TV West te bekijken.http://www.omroepwest.nl/programmas/landgezichten/afleveringen

De Delflands Groen E-Nieuwsbrief wordt per e-mail verstuurd naar Delflands Groen leden. Als u deze nieuwsbrief niet heeft ontvangen maar wel belangstelling heeft, geef dan uw e-mailadres door via het contactformulier op de website http://www.ltodelflandsgroen.nl/contact .