Probleemgebiedenvergoeding (LFA regeling) 2011

Door de Europese Unie is het agrarisch cultuurlandschap van Midden-Delfland aangewezen als een less favoured area (LFA). In dergelijke gebieden is de LFA regeling, ook wel bekend als bergboerenregeling, van toepassing. Deze regeling was door de provincie afgeschaft maar de gemeente Midden-Delfland heeft met succes haar best gedaan om de LFA regeling voor de komende jaren weer toegepast te krijgen. Kernopgave van de gemeente Midden-Delfland is het behouden en versterken van het waardevolle agrarisch veenweidelandschap. Dit is uitgewerkt in de Gebiedsvisie Midden-Delfland® 2025. Hierin staat onder andere dat geïnvesteerd wordt in het structureel onderhouden van het agrarisch cultuurlandschap. In dat kader heeft de gemeente Midden-Delfland haar uiterste best gedaan om de in totaal 1 miljoen binnen te halen. Zowel wethouder van der Kamp als burgemeester Rodenburg hebben zich persoonlijk ingespannen om dit voor elkaar te krijgen.

Door het IODS project, de aanleg van de A4 Midden-Delfland, komen er extra financiële middelen beschikbaar voor kwaliteitsprojecten in Midden-Delfland. Hieruit is door het Recreatieschap Midden-Delfland via het DOP-NOAP fonds voor 2011 een bedrag van € 150.000,- beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de bergboerenregeling. Boeren die grond in eigendom of pacht hebben in het Midden-Delflandgebied komen in aanmerking voor de LFA subsidie. Aan deelname zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • Actief onderhoud van greppel- en slootstructuur
  • Begrazing door koeien of schapen (koe in de wei)
  • Beperking gebruik bestrijdingsmiddelen

Vanuit het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2) stelt de Europese Unie o.a. financiële middelen beschikbaar om de kwaliteit van natuur en landschap te verbeteren. Een Europese subsidie moet voor minimaal 50% aangevuld worden door een landelijke overheidsfinanciering. In totaal is er dus per jaar € 300.000,- beschikbaar de komende drie jaar. Voor de jaren 2011, 2012 en 2013 kan een subsidie van € 94,- per hectare worden verleend. Iedereen die daarvoor in aanmerking komt, heeft van de gemeente een formulier "Aanvraag Probleemgebiedenvergoeding Midden-Delfland 2011" ontvangen. Dit formulier is te downloaden via de website van de gemeente Midden-Delfland. Naast het invullen en insturen van dit formulier dient u bij deelname ook de probleemgebiedenvergoeding aan te vragen via de gecombineerde opgave 2011 van Dienst Regelingen. De regeling is van 20 maart 2011 tot en met 20 april 2011 opengesteld voor inschrijving.

Heel Midden-Delfland is begrensd als LFA gebied, alleen de Groeneveldse polder valt buiten het officiële Reconstructiegebied Midden-Delfland waardoor de boeren in deze polder helaas geen gebruik kunnen maken van de LFA regeling. Ook Hof van Delfland gebieden kunnen geen gebruik maken van de regeling. Over de voorwaarden en verplichtingen van de LFA regeling is meer informatie te vinden op de website van gemeente Midden-Delfland.

April 2011