Probleemgebiedenvergoeding 2010

De probleemgebiedenvergoeding is een toeslag die u kunt krijgen voor het nadeel dat u heeft door de fysieke omstandigheden van het perceel. Deze omstandigheden zijn vaak wel van belang voor de natuur en voor het landschap. Daarom wil de overheid deze omstandigheden graag zo laten. Ter compensatie van de natuurlijke handicaps, zoals smalle percelen, veel sloten en een verminderde draagkracht van de grond, kunt u een vergoeding aanvragen voor de gebieden die door uw provincie als probleemgebied zijn aangewezen en door de Europese Commissie zijn goedgekeurd. De hoogte van de vergoeding bedraagt 94 euro per ha.

Het LEI heeft uitgerekend dat de achterstand in de veenweidegebieden circa 200 euro per hectare is. De probleemgebiedenvergoeding compenseert deels die achterstand. In het verleden is er gelobbyd om heel Midden-Delfland te begrenzen als probleemgebied waardoor alle boeren van de regeling gebruik zouden kunnen maken. Voor een deel van het gebied is de regeling gekoppeld aan de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer(SAN) sinds kort vervangen door Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer(SNL) waardoor alleen aan SNL deelnemende boeren in aanmerking komen voor de probleemgebiedenvergoeding.

Bezwaarmaken tegen afwijzing probleemgebiedenvergoeding

De provincie Zuid-Holland heeft alle sinds 28 april 2009 ingediende aanvragen voor een probleemgebiedenvergoeding niet gehonoreerd. Bij boeren die voor die datum een aanvraag hebben ingediend is, mogelijk, wel de probleemgebiedenvergoeding toegekend. Delflands Groen adviseert alle leden die een afwijzing van de provincie hebben ontvangen, om bezwaar te maken. Een concept bezwaarschrift kunt u hier vinden, word bestand, 25kb. U hoeft alleen nog uw eigen gegevens in te vullen.

LTO vindt het onaanvaardbaar dat er een ongelijkheid is ontstaan die afhankelijk is van de indiendatum. Normaal gesproken wordt het beschikbare geld naar rato verdeeld onder alle deelnemers aan een regeling maar van die gewoonte is nu afgeweken. Daarnaast heeft LTO Noord al eerder gepleit om de koppeling met SAN/SNL los te laten omdat deze regeling niet is bedoeld voor natuurbeheer maar ter compensatie van natuurlijke handicaps. Deze koppeling is daarom ongewenst.

Arie Verhorst heeft als voorzitter van LTO Noord afdeling Zuid-Holland in een brief aan gedupteerde Everse zijn ongenoegen geuit over de gang van zaken rond de probleemgebiedenvergoeding. Deze brief is hier te downloaden pdf button.

Juni 2010