Nieuwsbrief   Delflands Groen logo

december 2018 - nummer 4


Spandoekactie: boeren wensen consument smakelijke feestdagen

“Onze boeren wensen je smakelijke feestdagen” Met deze boodschap op spandoeken op schuren, in weilanden of langs doorgaande wegen is de kerstcampagne van de Land- en Tuinbouworganisatie Noord van start gegaan. Onze boeren zijn trots op hun producten en willen dit graag laten zien zegt LTO. Het is goed om als agrarische sector een positieve boodschap uit te dragen. De feestmaand is daar perfect voor.


Ook in Midden-Delfland hangen drie spandoeken zoals hieronder bij familie Hans van Adrichem langs de Rotterdamseweg waar alle fietsers, automobilisten en buspassagiers het spandoek kunnen zien. Daaronder het spandoek bij familie Moerman langs de Zouteveenseweg. nieuwsbrief2018 4

nieuwsbrief2018 4 2


N468 nieuws

Op 18 december heeft het college van B&W besloten om akkoord te gaan met de overname van het beheer van twee nieuwe delen van de N468. Het gaat om de delen tussen de Westgaag en de Kwakelweg en tussen de Dorppolderweg en molen Korpershoek.

De overname van het beheer houdt in dat er ontheffingen gegeven kunnen worden voor transporten die zwaarder zijn dan de huidige gewichtsbeperking van 20 ton. Momenteel heeft de gemeente ook al het beheer over de N468 tussen de Westgaag en de Maaslandse Dam ten behoeve van de bouw van de nieuwe woonwijk.

Door de overname van de twee nieuwe delen kunnen aangelegen bedrijven ook een ontheffing krijgen. Dit is voortgekomen uit een overleg tussen de gemeente, de provincie en belanghebbenden uit de omgeving. De twee delen bleken totdat de reconstructie aan de N468 plaats vindt als enige geschikt om zwaardere transporten te dragen.


Projectvoorstel weidevogelkerngebied Commandeurspolder

In de Commandeurspolder wordt 23 hectare landbouwgrond omgevormd tot een weidevogelkerngebied. Op 19 oktober 2018 is hiervoor het officiële startschot gegeven door het Weidevogelpact Midden-Delfland, de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Midden-Delfland.

Er worden onder meer flauwe oevers aangelegd en kruiden ingezaaid. De werkzaamheden moeten voor het komende broedseizoen zijn afgerond. Het Weidevogelpact is zoals bekend een samenwerkingsverband tussen KNNV Delfland, LTO Noord Delflands Groen, Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, Natuurmonumenten en Vogelwerkgroep Midden-Delfland.

De herinrichting van het gebied kan niet rekenen op de instemming van Delflands Groen. Er was al een grote weidevogeldichtheid in deze polder en het is nog maar de vraag of dit beter gaat worden door alle aanpassingen.

Meer lezen:


Subsidieregeling Omgevingsfonds Midden-Delfland stopt

Het Omgevingsfonds Midden-Delfland, het vroeger DOP-NOAP fonds, houdt op te bestaan. Er is sinds 1997 ruim acht miljoen euro subsidie uitgekeerd aan projecten ter verbetering van de leefomgeving in Midden-Delfland. Vele historische boerderijen zijn deels gerestaureerd met een bijdrage uit het fonds.

Meer lezen:


kavelruilcoördinator

Delflands Groen heeft bij de gemeente subsidie aangevraagd uit IODS gelden voor de aanstelling van een kavelruilcoördinator. Delflands Groen wil graag dat Stan Gloudemans namens Stichting Kavelruil Zuid-Holland deze taak gaat vervullen de komende twee jaar. Naast ruilverkavelingsactiviteiten kan hij ook worden ingezet bij infrastructurele projecten als de N468 en bij korte ketens, dit laatste aanvullend op de MIND activiteiten. Verder hopen wij dat hij een stimulerende rol kan vervullen bij bedrijfsovernames zowel binnen als buiten familieverband. Het is de bedoeling dat Delflands Groen de opdrachtgever wordt en dat de gemeente meer op afstand blijft.

  • U kunt de heer Gloudemans bereiken via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefoon 0418-592562 - 0629072425.
  • Website van Stichting Kavelruil Zuid-Holland https://stkavelruilzh.nl.

Nieuwsbrief verenigde vergadering – 23 november 2018
Fractie Ongebouwd

logo ongebouwd

2e Gemaal en Knelpunten Dorppolder
Na een moeizaam proces is in 2016 gekozen voor een tweede gemaal in de Dorppolder ter oplossing van knelpunten, in plaats van de door ons geprefereerde gescheiden waterafvoer. Nu blijkt dat de destijds beloofde voortgang achterwege is gebleven en de VV is niet tussentijds geïnformeerd. Er blijkt zelfs een aanzienlijk aanvullend krediet nodig te zijn. De fractie is niet te spreken over het proces en de hogere kosten. Middels een stemverklaring hebben wij dit aangegeven.

 

Aanpassing Belastingstelsel Waterschappen
De VV is gevraagd om in te stemmen met een aantal (aangepaste) beslissingen en om het gebiedsmodel en de betaling natuur nader te onderzoeken/uitwerken. Hier heeft de fractie Ongebouwd niet mee ingestemd, omdat e.e.a. in samenhang bekeken dient te worden en wij onze vraagtekens plaatsen bij het (onderzoek naar het) gebiedsmodel. Ook renovatie van het bestaande stelsel lijkt hiermee van de baan. Bij de Unie pleiten voor een integrale afweging en een brede taakopvatting en samenstelling van de in te stellen onderzoekscommissies steunen wij wel.

https://us9.campaign-archive.com/?u=3cc315c6042798c6b604ed608&id=31733cbe69

Aanvullend op bovenstaande kan gemeld worden dat de besluitvorming die op 14 december 2018 over de aanpassing van het belastingstelsel door de Unie van Waterschappen zou plaats vinden, is uitgesteld tot na de waterschapsverkiezingen die in 2019 worden gehouden. Er was onvoldoende draagvlak bij verschillende waterschappen. Daarnaast heeft LTO grote bezwaren geuit tegen het nieuwe belastingstelsel voor de waterschappen.

Meer lezen: https://www.uvw.nl/besluitvorming-aanpassing-belastingstelsel-uitgesteld/


Foto-expositie "Ode aan de Boer" in het gemeentehuis

Heeft u de foto-expositie al gezien?

Innovatienetwerk Midden IN Delfland, gepassioneerde melkveehouders en Rotterdamse fotografe Marlissa Hilkmann brachten samen het hedendaagse melkproces in beeld vanuit een stadse blik. Benieuwd naar het leven op de boerderij maar geen tijd om bij de boer op bezoek te gaan? De expositie "Ode aan de Boer" is tot het einde van het jaar te zien in het gemeentehuis.

https://www.middenindelfland.net/2018/10/03/expositie-ode-aan-de-boer/?fbclid=IwAR0ljl9Ai00lnUydPMc2rc8U62P5sR0fnc_fXYakGuybqIIph513vUlqoH4


Stimuleringsbijdrage voor verbetering waterkwaliteit Delfland

In 2019 stelt het Hoogheemraadschap van Delfland geld beschikbaar voor initiatieven van particulieren, agrariërs, natuurbeheerorganisaties en gemeenten die bijdragen aan verbetering van de lokale waterkwaliteit.

Delfland wil maatregelen die de ecologische waterkwaliteit verbeteren, financieel steunen. Voorbeelden zijn natuurvriendelijke oevers en voorzieningen voor vissen om te kunnen migreren of te paaien. Maar ook baggeren of het aanbrengen van circulatiesystemen om een goede ecologische ontwikkeling te bevorderen, behoren tot de mogelijkheden. Het gaat om maatregelen in kleine of zogenoemde ‘lokale’ wateren. Die liggen meestal in woonwijken, tussen weilanden en kassen of ze zijn onderdeel van een natuur- of recreatiegebied.

Hoogheemraad Antoinette Jans: “Schoon en aantrekkelijk water is een belangrijke voorwaarde voor een gezonde en prettige leefomgeving. Door wensen en initiatieven van anderen financieel te ondersteunen werken we met de bewoners en gebruikers in ons gebied samen. Samen aan een betere waterkwaliteit én aan een groene, aantrekkelijke en gezonde leefomgeving.”

De Stimuleringsregeling Lokaal Water Delfland loopt van 1 januari 2019 tot 31 december 2019. Er is in totaal een bedrag beschikbaar van €400.000.

Meer informatie over de regeling en de voorwaarden is te vinden op: www.hhdelfland.nl/subsidielokaalwater


Stalbranden en mestgassenavond

De presentatie van de sprekers tijdens de stalbranden en mestgassenavond op 17 december, de heren Edwin Oosterom en John de Hoon, is via onderstaande link te downloaden. Daarnaast verschillende interessante links naar websites en filmpjes over dit onderwerp.


In het nieuws

(selectie van artikelen, websites, e.d.)