Nieuwsbrief   Delflands Groen logo

Maart 2019 - nummer 1


Onkruiddruk

Delflands Groen heeft regelmatig de onkruiddruk aangekaart bij gemeente Midden-Delfland. De gemeente beheert een groot gedeelte van de bermen natuurvriendelijk. Door gericht beheer wil men meer verschillende soorten bloemen en planten krijgen. Helaas groeien er ook plantensoorten die op agrarisch land schadelijk kunnen zijn. Voorbeelden zijn akkerdistel, ridderzuring en jacobskruiskruid. Het nieuwe beleid van Rijkswaterstaat betekent dat er nog maar een keer per jaar gemaaid wordt. Als daar ongewenste soorten groeien levert dat overlast op voor agrarische percelen in de buurt van die bermen. Ten slotte is in de natuur en recreatiegebieden ook sprake van te weinig aandacht voor schadelijke onkruiden en de gevolgen daarvan.

Een gemeente kan in haar Algemene Plaatselijke Verordening een bepaling opnemen over onkruid. Gemeente Midden-Delfland overweegt om dit te gaan doen. Zo'n bepaling zorgt ervoor dat gehandhaafd kan worden als er overlast is. In 2019 wordt de hele Algemene Plaatselijke Verordening aangepast. Het is de bedoeling om dan een bepaling over onkruiden op te nemen. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.


Samenwerkingsovereenkomst N468

Er is een akkoord over de tekst van de Samenwerkingsovereenkomst N468. Helaas heeft het plan om voor de verkiezingen de overeenkomst te ondertekenen het niet gehaald. Op 26 maart heeft het college van Midden-Delfland besloten om de Samenwerkingsovereenkomst N468 eerst aan de gemeenteraad voor te leggen. De raadscommissie bespreekt het op 9 april en de gemeenteraad op 23 april.

Bij een positief besluit door de gemeenteraad willen wethouder Hans Horlings en provinciaal gedeputeerde Floor Vermeulen zo snel mogelijk de Samenwerkingsovereenkomst N468 tekenen. Namens LTO zijn Andries Middag, Paul van Leeuwen en Jan van den Berg betrokken bij het proces. Het is wederom een teleurstelling dat de doelstelling om voor de verkiezingen de overeenkomst te ondertekenen niet is gehaald.

Zoals bekend is het voor een deel van de bedrijven langs de N468 mogelijk een ontheffing aan te vragen bij de gemeente. Bedrijven langs het deel van de weg waar nu nog geen ontheffingen worden afgegeven, moeten wat het bestuur van LTO Delflands Groen betreft zo spoedig mogelijk ook de mogelijkheid krijgen om een ontheffing aan te vragen. Volgens het onderzoek van Arcadis is de weg aan de kant van de Gaag van voldoende kwaliteit om op dit deel van de weg langs de Oostgaag ontheffingen van Maasland in de richting Schipluiden te kunnen afgegeven.

De afdeling legt zich niet neer bij een gedeeltelijke ontheffing en wil dat een volledige ontheffing zo snel mogelijk na het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst N468 mogelijk wordt. Helaas leert de ervaring bij dit N468 project dat alles veel langer duurt dan gepland en wij willen u daarom geen valse hoop geven. Het is echter wel onze intentie om ons te blijven inzetten voor een snelle oplossing.


Nieuwsbrief verenigde vergadering
Hoogheemraadschap van Delfland - 29 maart 2019

logo ongebouwdEen hartelijk woord van dank aan ons collega-fractielid Ongebouwd Monique Ammerlaan. Monique heeft ruim 10 jaar zitting gehad in het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland. Zij heeft dat altijd met grote inzet en veel plezier gedaan. Monique heeft steeds het belang van het waterschap vooropgesteld vanuit het perspectief van de agrarische sector. De kerntaken van het waterschap: Waterveiligheid en Schoon water zijn van eminent belang voor de agrarische bedrijfsvoering en dat is voor haar het uitgangspunt geweest. In de fractie hebben wij Monique ervaren als prettig en loyaal in de omgang, wars van conflicten. Ze is consciëntieus, kritisch en scherp in de beoordeling van voorstellen. Opmerkelijk is dat ze in haar bestuurlijke loopbaan bij Delfland nooit een verenigde vergadering heeft overgeslagen en hooguit één keer een commissievergadering. Monique wil meer tijd gaan besteden aan haar bestuursfunctie bij de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert. En daarmee wensen wij haar heel veel succes!

Bron: https://mailchi.mp/hhdelfland/vv-nieuwsbrief-29-maart-2019


Vaststellen Bestemmingsplan Buitengebied gras 1e herziening

In de gemeenteraadsvergadering van 12 maart 2019 kwam het voorstel voor het vaststellen Bestemmingsplan Buitengebied Gras 1e herziening aan de orde. De ter inzage legging van 6 weken vanaf september 2018 leverde 28 zienswijzen op.

 De stukken zijn in te zien via https://is.gd/iQEGkV


Ontwikkelingen A4

De procedures voor het aanleggen van de derde rijbaan van de A4 worden op dit moment doorlopen. De IODS stuurgroep is bij elkaar geweest, daar is door Gertjan namens Delflands Groen via Arie Verhorst van LTO Zuid-Holland ingebracht dat de wadi’s niet goed werken. Inmiddels is er contact met Rijkswaterstaat geweest. Die wist te melden dat de monsters niet goed waren en dat er misschien op een andere manier gemeten zou moeten worden. Aan het eind van het gesprek was de conclusie dat er gekeken gaat worden hoe de kwaliteit van het afgevoerde water is en of er andere mogelijkheden zijn om het water af te voeren. Wordt vervolgd. Verder is bij een aantal collega’s een schoeiing geplaatst om de kanten langs de verbreedde en verdiepte watergangen langs het tracé te behouden.


Motie snel internet buitengebied

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 22 januari 2019 is een motie ingediend voor snel internet in het buitengebied. De motie werd gesteund door OGP, CDA, D66, ChristenUnie en Mijn Partij. Inwoners en ondernemers in het buitengebied van Midden-Delfland moeten net als bewoners van de dorpskernen gebruik kunnen maken van 'snel internet'. Deze motie werd met een ruime meerderheid in de gemeenteraad aangenomen. Enkele jaren geleden toen glasvezel werd aangelegd in de dorpen , is besloten om het buitengebied daar niet op aan te sluiten.

De behoefte aan snel internet wordt steeds groter. Zowel bewoners als bedrijven kunnen op achterstand komen nu internet zo belangrijk wordt. Ondernemers kunnen nu geen gebruik maken van big data", zo is te lezen in de motie.

VVD-fractievoorzitter Jacob van der Eijk denkt dat de ontwikkelingen met 5G het probleem met traag internet zouden kunnen gaan oplossen. Wethouder Sonja Smit zegde toe aan de slag te willen met de motie. Zij gaat de mogelijkheden onderzoeken en komt medio mei met een antwoord.

De motie: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=middendelfland&id=100099417


Toekomstperspectieven voor de landbouw in Midden-Delfland

Op 19 maart 2019 is er een informatieavond voor de gemeenteraad van Midden-Delfland gehouden over de landbouw in Midden-Delfland. Naast een introductie en een overzicht van de projecten Duurzaam Boer Blijven en Grondinstrument door Kees Boks en Hans Verlinde van de gemeente zijn er drie sprekers deze avond.

  • Jan Spijkerboer, senior adviseur gebiedsontwikkeling van het Kadaster, gaat in op algemene trends en ontwikkelingen binnen de agrarische sector en het landelijk gebied.
  • Frank Verhoeven, Boerenverstand, die vanaf het begin bij de kringlooplandbouw in Midden-Delfland betrokken is, benoemt de resultaten van het kringlooplandbouwproject in Midden-Delfland en duidt de betekenis van de nationale visie op duurzame landbouw voor Midden-Delfland
  • Stan Gloudemans, kavelruilcoördinator Stichting Kavelruil Zuid-Holland, geeft een analyse van de huidige landbouwstructuur en geeft aan waar er kansen en mogelijkheden liggen voor agrarische bedrijven in Midden-Delfland. De nadruk ligt daarbij op grond en de verkaveling daarvan en de verspreiding van de landbouwbedrijven over het gebied.

Er was deze avond ruime belangstelling van veehouders uit het gebied. Op de website van de gemeente zijn de presentaties te vinden die deze avond gebruikt zijn. https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=middendelfland&agendaid=17fe4169-7bb7-4163-84ab-a7501cc78718&FoundIDs=&year=2019


Congres Midden-Delfland Vereniging

mdv

Op 14 maart 2019 heeft de Midden-Delfland Vereniging in Maassluis een congres over de toekomst van Midden-Delfland georganiseerd. Het congres in het met ongeveer 250 deelnemers goed gevulde Theater Koningshof ging over kansen en bedreigingen.

Sprekers waren o.a. Rob van Brouwershaven (ministerie van LNV), Hans van den Heuvel (directeur LTO Nederland) en Marc van den Tweel (Natuurmonumenten). De toekomst van de (kringloop)boeren als dragers van het landschap en de impact van klimaatverandering en energietransitie waren zaken die aan de orde kwamen.

Meer informatie over het congres op de website van de MD Vereniging https://www.middendelflandvereniging.nl/2019/03/15/midden-delflandgebied-geadopteerd/


Eerste weidevogelkerngebied Zuid-Holland geopend op 14 maart

Het weidevogelkerngebied is 14 maart geopend. Het 23 hectare grote gebied in de Commandeurspolder is een initiatief van Weidevogelpact Midden-Delfland. Dit is een samenwerkingsverband van Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, KNNV-afdeling Delfland, LTO Noord Delflands Groen, Natuurmonumenten en Vogelwerkgroep Midden-Delfland.

Meer lezen:


Midden in Delfland Nieuwsflits

Heeft u de “Nieuwsflits - Wat gebeurt er Midden in Delfland?” ontvangen. In deze MIND Nieuwsflits staan de volgende onderwerpen:

innovatie

U kunt zich aanmelden voor de nieuwsflits via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


In het nieuws

(selectie van artikelen, websites, e.d.)