Nieuwsbrief   Delflands Groen logo

Juli 2019 - nummer 2


logo Groenfonds 100 Subsidieregeling Groenfonds Midden-Delfland

Groenfonds Midden-Delfland heeft een subsidieregeling opengesteld bedoeld om ideeën te stimuleren voor de verkoop van agrarische producten aan stedelingen. Inwoners en organisaties met een goed idee over hoe we de verkoop van agrarische producten uit Midden-Delfland kunnen organiseren, komen in aanmerking voor een eenmalige stimuleringssubsidie van stichting Groenfonds Midden-Delfland.

Meer lezen:


Mogelijk aftakking warmteleiding naar Midden-Delfland

De toekomstige warmteleiding tussen de Maasvlakte en Den Haag krijgt een tracé parallel aan de A4. De warmteleiding is bedoeld om restwarmte vanuit het industrie- en havengebied te kunnen transporteren naar Den Haag en omliggende gemeenten. De verbinding moet onder de weilanden van boeren langs de A4 gaan lopen. Mogelijkheid voor aftakking naar kernen Midden-Delfland wordt onderzocht.

Meer lezen: https://www.wos.nl/mogelijk-aftakking-warmteleiding-naar-midden-delfland/nieuws/item?1128124


Subsidieregeling verkavelen voor een landschap van kwaliteit

Op 15 juli 2019 treedt de subsidieregeling ‘Verkavelen voor een landschap van kwaliteit – Midden-Delfland 2019-2021’ in werking. In het kader van deze regeling kunt u subsidie aanvragen voor vrijwillige kavelruil (proceskosten, notariskosten en kadasterkosten) en voor kavelaanvaardingswerken (kosten voor fysieke aanpassing om tot kavelaanvaarding bij de koper over te gaan, m.a.w. kavels vergelijkbaar maken). Een ruilplan vormt een verplicht onderdeel van de subsidieaanvraag. Het plan wordt beoordeeld aan de hand van een aantal criteria, zoals huiskavelvergroting en veldkavelvermindering, afname aantal verkeersbewegingen, verbeterde toegankelijkheid voor recreatief medegebruik, toename weidegang en behoud natuur en landschap. In het ruilplan moet in ieder geval agrarische grond betrokken zijn alsmede tenminste één grondgebonden agrarisch bedrijf uit het werkingsgebied.

Meer informatie over de voorwaarden van de regeling en aanvraagformulieren voor de subsidie vindt u op: https://www.middendelfland.nl/voor-ondernemers/subsidies_42687/item/subsidieregeling-verkavelen-voor-een-landschap-van-kwaliteit-2019-2021_39187.html.

Bij vragen kunt u ook contact opnemen met Kees Boks via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-48564828.


MIND  Midden IN Delfland website

Op de MIND website, een samenwerking tussen gemeente Midden-Delfland en Delflands Groen, staan inmiddels een deel van de profielen van de kringloopboeren. De website www.boerinmiddendelfland.nl is verouderd en wordt binnenkort uit de lucht gehaald. Op deze oude website ging het uitsluitend over de kringloopboeren, op de nieuwe Midden IN Delfland website komen ook de jongeren aan bod en de zogenaamde experimenten zoals “Alles uit je data”, “Energieneutrale boerderij” en “Dichtbij de boer”

Alles op deze nieuwe website valt onder het IODS (A4 Midden-Delfland) programma Duurzaam Boer Blijven, de samenwerking tussen Gemeente Midden-Delfland, Provincie Zuid-Holland en LTO Noord - Delflands Groen. Alle kringloopboeren en de deelnemers aan de experimenten worden binnenkort benaderd of zijn al benaderd om informatie voor de profielpagina te leveren voor de MIND website. Die nieuwe website vormt een mooi nieuw visitekaartje voor de agrarische sector in Midden-Delfland. www.middenindelfland.net.


Excursie Jongeren netwerk

Op woensdag 24 juli zal de excursie van het Jonge Boeren Netwerk plaatsvinden. De jongeren gaan op bezoek bij de Floating Farm in Rotterdam. De excursie begint om 20.00 uur. Jongeren kunnen zich nog aanmelden via de groepsapp of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meer info: https://floatingfarm.nl


Samenwerkingsovereenkomst “Onderhoud en verbetering aan de N468 en de waterkering langs de Oostgaag”

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst. Punt van zorg was de financiering van de toekomstige onderhoudskosten van de N468. Wethouder Hans Horlings is blij met de overeenstemming met de provincie en het hoogheemraadschap: “Door het constructieve overleg met deze partijen ligt er nu een mooi document. Met deze intentieverklaring komt er duidelijkheid rondom de toekomst van de N468 voor alle partijen”.

Er is de afgelopen weken archeologisch en geotechnisch onderzoek gedaan. Eind augustus worden de resultaten verwacht. Rond november/december wordt een nieuw ingenieursbureau aangesteld.


Nieuw bestuur Hoogheemraadschap van Delfland

Samenstelling nieuw college Hoogheemraadschap van Delfland

Het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland telt 4 hoogheemraden. Samen met de dijkgraaf zullen zij de komende vier jaar uitvoering geven aan het bestuursakkoord “Iedereen aan de slag voor water”. Dit akkoord sloten alle elf fracties in de Verenigde Vergadering met elkaar na de waterschapsverkiezingen van 20 maart. Het dagelijks bestuur is voortgekomen uit het overleg van alle fractievoorzitters van de Verenigde Vergadering en krijgt het vertrouwen van hen. Op 20 mei is het nieuwe dagelijks bestuur geïnstalleerd. Hieronder staat de samenstelling van het dagelijks bestuur met de portefeuilleverdeling.

  • Piet-Hein Daverveld, Dijkgraaf
  • Peter Ouwendijk, Hoogheemraad voor Financiën
  • Ruud Egas, Hoogheemraad voor Waterketen
  • Marcel Belt, Hoogheemraad voor Waterkwaliteit
  • Manita Koop, Hoogheemraad voor Watersysteem

Voor de Fractie Ongebouwd zijn, zoals al eerder bekend gemaakt, Nieske Dijkshoorn, Jan van den Berg, Ria van der Burg en Ton van Winden de vertegenwoordigers in de verenigde vergadering, het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap van Delfland.

Meer lezen over het bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland: https://www.hhdelfland.nl/over-ons/bestuur-en-democratie


puuur   Gebiedsmarketing PUUUR Midden-Delfland

Het zal u niet ontgaan zijn dat onder de naam PUUUR Midden-Delfland een nieuwe samenwerking voor gebiedsmarketing is gelanceerd. Een groep van agrariërs, voedselproducenten, recreatie ondernemers, gebiedsorganisaties en gemeente Midden-Delfland hebben gezamenlijk  het nieuwe merk gepresenteerd.

Op de nieuwe website kan je straks alles vinden zoals fiets- en wandelroutes, horeca, activiteitenagenda, streekproducten, enz. Alle ondernemers in het gebied kunnen partner worden. Voor veehouders die zich met recreatie of horeca activiteiten bezighouden of streekproducten maken is dit een ideaal platform. Op 22 juli wordt er een kennismakingsbijeenkomst gebiedsmarketing gehouden bij Hoeve Bouwlust. Aanvang van de bijeenkomst is om 20.00 uur. Meer weten of aanmelden als partner? Neem contact op via de PUUUR website https://www.puuurmiddendelfland.nl.


Subsidie beperken gevolgen erfafspoeling

Agrariërs binnen het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Delfland kunnen een stimuleringssubsidie aanvragen. De subsidie is bestemd om bovenwettelijke maatregelen op het erf te treffen om erfafspoeling van vervuilend water naar het oppervlaktewater te voorkomen.

De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten exclusief BTW. Per bedrijf kan maximaal € 10.000,- aan subsidie toegekend worden. De subsidieverordening geldt voor de jaren 2018 en 2019.

Dit jaar hebben tot nu toe negen boeren subsidie toegekend gekregen. Er is nog ruim € 32.000,- beschikbaar.

Meer lezen: https://www.middendelfland.nl/voor-ondernemers/subsidies_42687/item/subsidie-beperken-gevolgen-erfafspoeling_29324.html


Glasvezel Buitenaf wil glasvezel aanleggen in buitengebied

Glasvezel kan binnen handbereik komen voor het buitengebied van Midden-Delfland. Als 50% van de inwoners zich aanmeldt, dan komt er daadwerkelijk glasvezel! Heeft u interesse, dan kunt U zich tot maandag 16 september aanmelden voor een glasvezelabonnement.

Meer lezen:


MIND  MIND netwerk event

STAD OF LAND, EEN KWESTIE VAN PERSPECTIEF!

Op donderdag 27 juni is het derde MIND event gehouden in De Tuinderij aan de Van Wijklaan. Dit MIND event stond in het teken van de verbinding van stad en land. Kom, deel en ontdek met ons hoe Midden-Delfland (nog meer) van waarde kan zijn voor u en de stad.

Kijk vanuit het perspectief van een ander en je ziet wat nog mogelijk is. Hoe verbindt een boer uit Baambrugge zich met de steden? Wat zoekt een Rotterdamse ontwikkelaar van de Groothandelsmarkt in zijn ommelanden? Wat ziet een stedenbouwkundig architect in de rust en ruimte van het Delflandse platteland? En hoe ervaart ras Hagenees cabaretier Sjaak Bral de afstand tot het platteland?

Na de lunch was er discussie in kleine groepen over verschillende thema’s. De middag werd afgesloten met een borrel. Met nieuwe ideeën en inspiratie voor meer en betere stad-land verbindingen keerde iedereen weer huiswaarts.


Klankbordgroep Energieverkenning Buitengebied

Op weg naar een buitengebied, dat in zijn eigen duurzame energie voorziet.

De warmtetransitie bevindt zich in een stroomversnelling. Oorzaken daarvan zijn de nationale energie- en milieudoelstellingen én het landelijk terugdraaien van de aardgaswinning. Gezamenlijk moeten we de overstap naar duurzame warmtebronnen maken. Een belangrijk thema voor Midden-Delfland is de wijze waarop het buitengebied in zijn eigen duurzame energie gaat voorzien. Dit onderwerp gaat de gemeente onderzoeken met een klankbordgroep van betrokken agrarisch ondernemers, erfeigenaren en erfbewoners. Deze verkenning wordt uitgevoerd in de periode april tot september 2019 en is onderdeel van het traject Warmtetransitievisie Midden-Delfland dat de gemeente onlangs opstartte.

Op 25 juni was de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep en er volgen nog twee bijeenkomsten. Het is de bedoeling dat in oktober de bevindingen worden gepresenteerd.


HHD  Nieuwsbrief - 14 mei 2019

In de Hoogheemraadschap van Delfland Nieuwsbrief van 14 mei o.a. informatie over het nieuwe gemaal in de Klaas Engelbrechtspolder en over het investeringsvoorstel voor vismigratie in de Aalkeet Binnen- en Buitenpolder.

Meer lezen: https://mailchi.mp/hhdelfland/nieuwsbrief-met-oabezoek-onstijdens-ons-delft-maak-de-stad-tips-om-schoolpleinen-te-vergroenen-en-investeringsvoorstelvismigratieroute?e=5087560394

Noot redactie: Het investeringsvoorstel van het college voor de Aalkeetpolders is teruggenomen. Het was onwaarschijnlijk dat het in de huidige vorm zou worden aangenomen.


In het nieuws

(selectie van artikelen, websites, e.d.)