Nieuwsbrief   Delflands Groen logo

Maart 2020 - nummer 1


Bericht van de voorzitters

Beste Leden van Delflands Groen,

We zitten als sector in turbulente tijden en de onzekerheden volgen elkaar in een rap tempo op. Kregen we eerst te maken met fosfaat daarna stikstof toen broeikasgassen en nu het coronavirus. Hoewel we daar nog geen directe grote economische gevolgen van ondervinden is het haast wel zeker dat deze op termijn invloed gaan hebben op de markt. Handel is nu eenmaal gevoelig voor dit soort gebeurtenissen. Er komt op dit moment te veel op de sector af en dat moet u als ondernemer allemaal een plekje kunnen geven. Heel veel sterkte daarmee.

Wij zijn als organisatie er voortdurend mee bezig om op al deze bedreigingen invloed uit te oefenen zodat het voor u beheersbaar blijft. Wanneer er toch problemen zijn, neem dan contact op met Jan van den Berg, de vertrouwenspersoon van de afdeling. Schroom niet als u denkt dat het nodig is om even te bellen. Verder wensen wij iedereen veel sterkte en veerkracht toe. Om de woorden van Mark Rutte maar te gebruiken; “Blijf elkaar helpen waar dat kan” Laten we elkaar een beetje vast houden zeker hier in dat mooie maar ook kwetsbare Midden-Delfland.

Arnold van Adrichem en Gertjan Hooijmans
Voorzitters LTO Noord afdeling Delflands Groen


Coronacrisis

We zitten midden in de Coronacrisis en het is onduidelijk hoe lang het nog gaat duren en hoe erg het wordt. Alle bijeenkomsten die wij wilden organiseren zijn tot nader order geschrapt. Dit geldt ook voor alle Duurzaam Boer Blijven en jongerenbijeenkomsten die wij samen met de gemeente organiseerden.

Het kabinet heeft een stevig pakket aangekondigd om bedrijven en werkenden door de coronacrisis te helpen. De maatregelen van het kabinet sluiten aan op de wensen van LTO Nederland. Het is goed dat het kabinet oog heeft voor de positie van de boer en tuinder. Zo wordt de Borgstellingsregeling Landbouw verruimd en worden op het gebied van arbeid belangrijke stappen gezet. Ook is er aandacht voor de inkomenspositie van boeren en tuinders in de keten. Meer informatie op https://www.lto.nl/informatie-coronavirus.


Verrassingsactie in Den Haag door boeren uit Midden-Delfland

boerenprotest febr

Op woensdag 19 februari was er weer een boerenactie in Dan Haag georganiseerd. De avond ervoor stonden er tot verrassing van iedereen, inclusief de politie, ineens trekkers bij het Binnenhof. Boeren uit Midden-Delfland hadden deze verrassingsactie georganiseerd. Meer lezen en een video van deze actie zijn te vinden op TV West.

https://www.omroepwest.nl/nieuws/3998786/Tientallen-tractoren-weer-vertrokken-bij-Binnenhof-na-onaangekondigd-protest.


Vragen door Fractie Ongebouwd

logo ongebouwd

Volgens de Waterkwaliteitsrapportage 2018 laat de ecologische waterkwaliteit nog weinig verandering laat zien. Inzet van Delfland is om samen met de gebiedspartners de waterkwaliteitsdoelstellingen van de KRW voor 2027 te behalen. Op verschillende plekken in het gebied worden werkzaamheden door externen gedaan die niet bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit.

Fractie Ongebouwd heeft in de Verenigde Vergadering van Hoogheemraadschap van Delfland in 2019 schriftelijke vragen gesteld over natuurvriendelijke oevers (NVO) en natte ecologische zones (NEZ) en over verslechtering van de waterkwaliteit door maaisel van bv Natuurmonumenten. Het gemaaide riet wordt door Natuurmonumenten in een strook langs het water gelegd waardoor de nutriënten die vrijkomen in het boezemwater terecht komen.

De vragen van Fractie Ongebouwd en de antwoorden van het Hoogheemraadschap van Delfland zijn in te zien via: https://www.hhdelfland.nl/over-ons/6c.BeantwoordingschriftelijkevragenfractieOngebouwdinzakeWaterkwaliteitNVONEZmaaiselNatuurmonumenten.pdf.


Ontheffingen verbranden snoeihout

Voor een deel van de Delflands Groen leden, bij wie de ontheffing verlopen was, is een nieuwe ontheffing aangevraagd voor het verbranden van snoeihout. Als het goed is heeft u daarover inmiddels bericht ontvangen van gemeente Midden-Delfland. De ontheffingen zijn twee jaar geldig.


Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland

 HHD

8 januari 2020

In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor:

 • Grotere duiker Lookwatering Den Hoorn
 • beleidsnota Exoten

Naar de nieuwsbrief: https://mailchi.mp/hhdelfland/nieuwsbrief-van-delfland-met-oa-beleidsnota-exoten-en-bedrijfsvergelijking-zuiveringsbeheer-2018?e=5087560394

22 januari 2020

In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor:

 • Maasdeltatunnel leidt tot aanpassing in legger en beleid
 • Vlietlanden langs de Zweth onderzoekslocatie voor oeverbescherming en waterplanten

Naar de nieuwsbrief: https://mailchi.mp/hhdelfland/nieuwsbrief-van-delfland-met-oa-vlietlanden-onderzoekslocatie-voor-oeverbescherming-en-waterplanten?e=5087560394

18 maart 2020

In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor:

 • Uitstel van betaling openstaande heffingen voor ondernemers
 • Toekomst rioolwaterzuivering De Groote Lucht
 • Plan voor nieuw gemaal Commandeurspolder Maasland
 • Renovatie gemaal Dijkpolder in Maasland
 • Nieuwe veiligheidsnormen voor polderkades

Naar de nieuwsbrief: https://mailchi.mp/hhdelfland/nieuwsbrief-van-delfland-met-oa-toekomst-de-groote-lucht-en-renovatie-gemaal-dijkpolder-2624581?e=5087560394.


Boeren tussen Steden

Negen families uit Leidschendam - Stompwijk met hart voor traditie, natuur, koeien, melk en kaas hebben in 2019 meegewerkt aan korte documentaires. Drie generaties melkveehouders uit dit gebied, vergelijkbaar met Midden-Delfland, hebben stoere tot ontroerende verhalen gedeeld.

Samen met de lokale erfbetreders en de makers van de documentaires wordt inzicht gegeven in de huidige dynamiek van de melkveehouderijsector. Dit heeft negen onderscheidende agrarisch erfgoed documentaires van 15 minuten opgeleverd die te vinden zijn op de Facebookpagina van “Boeren tussen Steden”.

https://www.facebook.com/pg/Boerentussensteden/videos/?ref=page_internal.


Kabels en leidingen in uw land

Er zijn bedrijven die zich schuldig maken aan misleiding bij de aanleg van kabels en leidingen in boerenland. Zij stellen dat alle partijen hun kosten van aanleg en onderhoud en exploitatie vergoed krijgen behalve de boer wiens land wordt gebruikt omdat die dat volgens hen de aanleg van de kabel wettelijk gratis zou moeten gedogen. In alle gevallen adviseer ik de LTO-leden voor een lokale kabel de Verklaring gedoogplicht niet te ondertekenen en de telecombedrijven de toegang tot de percelen te weigeren. (Dit geldt niet voor de aansluitkabel).

Tot op heden komen de telecombedrijven hiermee weg omdat veel boeren bereid zijn te tekenen bij het kruisje. Om dat te doorbreken heb ik in de modelbrief in de eerste plaats gesteld dat het telecombedrijf de toegang tot het perceel wordt geweigerd, Daarnaast weerspreek ik dat er sprake is van een gedoogplicht en dat er op basis van het BW (Burgerlijk Wetboek) een recht op een vergoeding bestaat. Tot slot doe ik ze een tegenvoorstel van een ordentelijke regeling middels een ZRO (Zakelijk Recht Overeenkomst) of eventueel een Gebruiksovereenkomst. Dit omdat de telecombedrijven de ZRO voor een kleine kabel een te zwaar en te kostbaar middel vinden.

In het eerste geval biedt de boer aan de vergoeding in de ZRO af te kopen met een bedrag ineens, in het laatste geval kan hij in de Gebruiksovereenkomst een jaarlijkse retributie vragen zo lang de kabel operationeel is. Volgens mij creëert de boer daarmee voor zich zelf wat onderhandelingsruimte. Voor de nadere invulling van de contractvoorwaarden verwijs ik in de brief aan het telecombedrijf naar de heer Vreman die daarvoor namens LTO staat opgesteld. Met de brief moet door de agrariër ook de bijgaande Tarieventabel en het LTO model ZRO worden meegezonden.

Kees van Rooijen
LTO werkgroep Schaderegelingen
06 - 53 728 346 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

De bijlagen

 • Verklaring gedoogplicht
 • Model afwijzing verklaring gedoogplicht
 • Model contract niet commerciële leidingen
 • Gasunie tarievenlijst

Zijn gebundeld in: https://www.ltodelflandsgroen.nl/pdf/kabels-leidingen.pdf


Midden IN Delfland Nieuwsflits

MIND

In de MIND Nieuwsflits van maart 2020:

 • Hoe scoren de kringloopboeren dit studieseizoen?
 • Anders denken over rantsoen tijdens Masterclass Klimaat
 • Voedselbos Vlaardingen deelt ervaringen
 • Nieuw initiatief stad-land: Boomgaard en Pluktuin in Midden-Delfland
 • Cijfers centraal voor het nóg slimmer benutten van mineralen
 • Boerderij van de Toekomst

Naar de Nieuwsflits: https://content.mailplus.nl/m17/links/middenindelflan/txt344006/hCdKWW5J3gSBGnW.


In het nieuws

(selectie van artikelen, websites, e.d.)