Nieuwsbrief   Delflands Groen logo

November 2020 - nummer 3


Bericht van de voorzitters

November 2020

De strijd tegen Corona vraagt opnieuw offers. Het kabinet kondigt steeds nieuwe maatregelen aan die pijn doen, die onze vrijheden beperken maar nodig zijn om de opmars van het Corona te stuiten. Ook LTO Delflands Groen wordt beperkt. De belangenbehartiging gaat wel gewoon door hoofdzakelijk via het digitale kanaal maar het is uiteraard niet mogelijk om een ledenvergadering te organiseren en directe contacten moeten zo veel mogelijk vermeden worden. Het zijn barre tijden. Een ding is zeker, we moeten niet bij de pakken neer gaan zitten. Juist nu niet. Deze tijd vraagt meer dan ooit om mensen die met elkaar het verschil willen maken.

Kijk om naar elkaar beste leden van LTO Delflands Groen. Er is de komende weken veel niet mogelijk. Maar laten we blijven doen wat wel kan en mag. Laten we oog hebben voor elkaar. En laten we elkaar steunen waar mogelijk.

Arnold van Adrichem en Gertjan Hooijmans
Voorzitters LTO Noord afdeling Delflands Groen


PAS meldingen Midden-Delfland

Het bestuur van Delflands Groen heeft samen met de gemeente gekeken wat er voor de stikstof / PAS mogelijk is in ons gebied. Er is enige tijd geleden overleg geweest tussen Omgevingsdienst Haaglanden, LTO Noord, gemeente, Delflands Groen en Eric van Wijk. Omgevingsdienst Haaglanden is de organisatie die namens de provincie in ons gebied de PAS aanvragen regelt. Met Omgevingsdienst Haaglanden hebben we samen met de leden een aantal jaar geleden in de Schelp gekeken of er vergunning nodig was of dat kon worden volstaan met een melding. De Raad van State heeft zoals bekend inmiddels de meldingen niet rechtsgeldig verklaard.

Voor de PAS bestaan de volgende categorieën:

 1. Niet gegroeid  Geen probleem.
 2. Wel gegroeid  Onherroepelijke vergunning (Nbw / Wnb of PAS-vergunning*) geen probleem.
 3. Wel gegroeid  Nog geen onherroepelijke vergunning: zodra vergunningverlening weer opstart passend beoordelen onder Wnb regime (= groei afdekken door intern of extern salderen).
 4. Wel gegroeid  PAS-melding gedaan: Rijksoverheid is bezig met legaal houden van deze vergunningen (omzetten naar Wnb vergunning)
 5. Wel gegroeid  Onder PAS niet vergunningplichtig (groei < 0,05 mol): Rijksoverheid gaat aan de slag met legaal houden van deze vergunningen, nadat er zicht op is, dat de PAS-melders omgezet kunnen worden naar een Wnb-vergunning.
 6. Wel gegroeid  > 0,05 mol, maar niets gedaan: ondernemer zelf aan zet om Wnb-vergunning aan te vragen (= groei afdekken door intern of extern salderen).

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) van kracht. Deze is in de plaats gekomen van de Natuurbeschermingswet 1998(Nbw), de Boswet en de Flora- en Faunawet.

Bijzonder voor Zuid-Holland is dat de boeren met een groei tussen de 0,5? en 0,05 mol is geadviseerd vanuit de Omgevingsdienst Haaglanden dat een PAS-melding niet nodig was bij een depositie tussen 0,5 en 0,05 mol, terwijl dit wel had gemoeten. In plaats van dat de Rijksoverheid zich nu verantwoordelijk voelt om deze categorie aan een Wnb-vergunning te helpen voor het meerdere, staat de ondernemer hier zelf voor aan de lat.

Wat er nu moet gebeuren is:

 • Nagaan hoe de Rijksoverheid de PAS-melders / niet-meldingsplichtigen aan een Wnb-vergunning gaat helpen.
 • In gesprek gaan met Omgevingsdienst Haaglanden of de Omgevingsdienst een procedure wil starten om deze categorie aan een Wnb-vergunning te helpen op dezelfde manier, als dat het Rijk de PAS-melders aan een Wnb-vergunning helpt.

PAS-vergunning kan met de kennis van nu ‘ongedekt’ zijn of - anders gezegd - de ontwikkelruimte op de vergunning is niet verkregen via intern- of extern salderen. De Raad van State heeft desondanks uitgesproken, dat er ‘niet aan de onherroepelijke vergunningen gekomen kan worden’ en dus bijvoorbeeld ook met deze vergunningen volledig gesaldeerd kan worden. Een vraag, die nog open staat is: Welke basis genomen moet worden op het moment dat de vergunning (nog) niet is ingevuld en voor een uitbreiding een nieuwe (Omgevings)vergunning nodig is.

Nog niet duidelijk is wat het ‘helpen’ van de PAS-melders en degenen die onder de PAS geen melding hoefden te doen in gaat houden. Wordt voor deze bedrijven bijvoorbeeld één procedure gevolgd? Worden de kosten voor deze procedure (leges en advieskosten) niet doorberekend aan ondernemer? Of worden de kosten voor de benodigde stikstofruimte (in gebiedsprocessen vrij te spelen door staltechniek (intern salderen) en opkoop (extern salderen) niet doorberekend aan de ondernemer?

In gesprek met Omgevingsdienst Haaglanden

De afdeling heeft destijds samen met Andries Middag van LTO Noord gezorgd dat de PAS meldingen en vergunningen geregeld werden. De uitspraak van de Raad van State zorgt nu voor problemen door het ontbreken van een PAS vergunning. Wij vinden dat Omgevingsdienst Haaglanden dit zo snel mogelijk moet oplossen. Wij gaan samen met LTO Noord en Erik van Wijk opnieuw het gesprek aan met Omgevingsdienst Haaglanden om te kijken hoe we voor iedereen een Wnb-vergunning kunnen krijgen. Het probleem waar we nu mee te maken hebben is veroorzaakt door de rijksoverheid en de provincie en zij moeten het oplossen. De Delflands Groen leden hebben destijds aan de wettelijke verplichting ten aanzien van de PAS voldaan.


Reactie op kennisgeving diepteschouw
Hoogheemraadschap van Delfland

Vele grondeigenaren hebben een brief ontvangen van het Hoogheemraadschap van Delfland gedateerd 29 september 2020 waarin men stelt dat de diepte van de watergangen niet in orde is. Het is de bedoeling dat voor januari 2021 de watergangen gebaggerd zijn. Het bestuur van Delflands Groen heeft een reactie gestuurd naar het Hoogheemraadschap van Delfland met onderstaande opmerkingen.

 • Het is niet duidelijk welke delen van watergangen niet in op de gewenste diepte zijn.
 • De termijn waarbinnen de watergangen gebaggerd zouden moeten zijn, is naar ons idee veel te kort en niet in overeenstemming met de in de brief van Delfland genoemde Wet Natuurbescherming.
 • In de brief is verder niet aangegeven op welke datum de controle heeft plaats gevonden waardoor niet duidelijk is of er nadien nog slootonderhoud is uitgevoerd door de eigenaar van betreffende percelen.

Een standaard diepte van de watergangen is prima maar de praktijk is wat weerbarstiger. Het is door de structuur van de bodem zoals door loopzand of veengrond of door andere omstandigheden niet altijd zinvol en mogelijk om de juiste diepte aan te houden. Het gaat om de optimale waterafvoercapaciteit van de sloten. Wij hebben gemeld dat het juist voor de veehouders van het grootste belang is dat deze schoon zijn en op diepte om op die manier een goede waterkwaliteit en doorstroming te garanderen. Delflands Groen heeft het Hoogheemraadschap van Delfland geadviseerd om bij controle direct met de perceeleigenaar in gesprek te gaan. Door samen eventuele tekortkomingen te bekijken kan er meteen actie worden ondernomen.


logo ongebouwdNieuwsbrief verenigde vergadering
Hoogheemraadschap van Delfland

25 september 2020

Het in 2018 toegezegde toetsings- en afwegingskader voor zwemwater is nog steeds niet door de VV vastgesteld. Ongebouwd heeft daarom aangedrongen op snelle behandeling. Pas daarna vinden wij het verantwoord dat de portefeuillehouder met andere overheden afspraken maakt over de kostenverdeling voor verbetering zwemwaterkwaliteit. Ongebouwd wil niet dat de kaders als mosterd na de maaltijd komen, dan betaalt Delfland het gelag.

Bij investeringskredieten voor projecten zoals Natte Ecologische zones, wil Ongebouwd dat de uren van inhuur en Projectbureau uit de exploitatie worden gehaald. Dat is belangrijk om zicht te houden op wat projecten werkelijk kosten.

Als Ongebouwd zijn wij voor duurzame investeringen conform "de Ladder van Lansink". Daarom hadden wij grote moeite met investeringen van ca. 20 mln. voor Instandhoudingsprojecten en biogasveiligheid van De AWZI’s Groote Lucht en Nieuwe Waterweg. Er zijn namelijk al ideeën voor renovatie of vervanging van de DGL. Vanwege de veiligheid zijn we schoorvoetend akkoord gegaan.

https://mailchi.mp/hhdelfland/nieuwsbrief-verenigde-vergadering-25-september-2624830?e=5087560394.


Provinciale toerisme/recreatie subsidie

Toerisme en recreatie biedt grote kansen en mogelijkheden, maar kan ook negatieve effecten hebben. De provincie ziet haar meerwaarde vooral in het in balans brengen van toerisme, door het beter aan te laten sluiten op haar maatschappelijke opgaven. In de ‘startnotitie toerisme’ worden een groot aantal mogelijkheden genoemd hoe toerisme kan bijdragen aan de andere maatschappelijke opgaven, hoe toerisme als een ‘motor’ hiervoor kan fungeren. Voorbeelden zijn:

 • Ondersteunen van (nieuwe) verdienmodellen voor landbouw, op het gebied van agrotoerisme en streekproducten.
 • Transitie van bestaande vrijetijdsvoorzieningen naar energieneutraal, circulair en klimaatrobuust.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 november tot en met 15 december 2020. Er is €500.000 beschikbaar voor deze subsidie.

Meer lezen: https://www.zuid-holland.nl/loket/subsidies/subsidies/@27213/toerisme-subsidie.


Kringloopboerenseizoen van start

Corona gooit roet in het eten van het Duurzaam Boer Blijven programma. Bijeenkomsten zijn voorlopig verboden dus het wordt een digitale start dit seizoen. De deelnemers aan het kringloopboerenprogramma hebben inmiddels een mail ontvangen van DMS met een uitnodiging voor een videogesprek om de cijfers te bespreken. Deze individuele gesprekken worden begin november gehouden.

Zie het agenda item op de MIND website hierover: https://www.middenindelfland.net/activiteit/kringloopboeren-studieprogramma.


Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland HHD

27 oktober 2020
In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor:

 • Nieuwe waternatuur voor Schipluiden
 • Rapportage Waterschapspeil

Naar de nieuwsbrief: https://mailchi.mp/hhdelfland/nieuwsbrief-van-delfland-met-oa-nieuwe-waternatuur-voor-schipluiden-en-publiekscampagne-waterbazen?e=5087560394.

14 oktober 2020
In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor:

 • Europese subsidie voor nieuwe Delflandse waternatuur-
 • Duurzaam nieuw gemaal in Midden-Delfland
 • Voortgang kadeverbetering Schipluiden

Naar de nieuwsbrief: https://mailchi.mp/hhdelfland/nieuwsbrief-van-delfland-met-oa-collectieve-zuivering-westland-en-nieuw-gemaal-midden-delfland?e=5087560394.

10 juni 2020
In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor:

 • Samenwerkingsovereenkomst voor weidevogels
 • Rijkssubsidie voor verbeteren zoetwatervoorziening Brielse Meer

Naar de nieuwsbrief: https://mailchi.mp/hhdelfland/nieuwsbrief-van-delfland-met-oa-samenwerkingsovereenkomst-voor-weidevogels-en-droogte?e=5087560394.


N468 nieuws

Er is weinig voortgang bij de N468. Er is in oktober weer overleg geweest tussen vertegenwoordigers van provincie, gemeente , hoogheemraadschap. Namens Delflands Groen was Jan v.d. Berg bij dit overleg. Bij het hoogheemraadschap heeft men een capaciteitsprobleem wat voor vertraging zorgt. Er is door de provincie een ingenieursbureau ingehuurd om een aanbesteding voor te bereiden, eind oktober volgt een besluit hierover. Het is de bedoeling dat in de zomer van 2021 de uiteindelijke opdracht aan een aannemer wordt verstrekt.

Er wordt een conceptplan leidingen en kabels opgesteld, het is de bedoeling om meteen de bestaande kabels en leidingen te vernieuwen en toekomstbestendig te maken waardoor er geen capaciteitsproblemen ontstaan door zonnepanelen en windmolentjes. De bereikbaarheid moet gewaarborgd worden, er zal gedurende het werk altijd in één richt verkeer mogelijk moeten blijven. De eventuele gevolgen van de stikstofcrisis voor de wegverbetering zijn nog niet bekend.


Nog geen besluit over N223

De start van de werkzaamheden aan dit deel van de N223 heeft lang geduurd omdat het ontwerp zo goed mogelijk verkeersveilig en landschappelijk in te kunnen passen. Dit is gedaan in samenspraak met bewoners, overheden, bedrijven en belangenverenigingen gegaan. Na het afwegen van alle belangen is uiteindelijk een keuze gemaakt. De aanpassingen van de Woudseweg op het grondgebied van gemeente Midden-Delfland leek hiermee in kannen en kruiken maar er zijn toch bezwaren ingediend door buurtbewoners. De gemeenteraad heeft hierdoor tijdens de raadsvergadering van 27 oktober de knoop nog niet doorgehakt.

De raadsvergadering en de stukken zijn te vinden via: https://channel.royalcast.com/middendelfland/#!/gemeentemiddendelfland/20201027_1 .

Meer lezen:


Provinciale subsidie voor jonge boeren die willen verduurzamen

Jonge Zuid-Hollandse boeren die hun bedrijf willen verduurzamen kunnen hiervoor subsidie aanvragen. In totaal is €300.000 beschikbaar. Boeren kunnen de subsidie bijvoorbeeld inzetten voor installaties die mest scheiden. Aanvragen kunnen tussen 7 december 2020 en 12 februari 2021 worden ingediend.

Meer lezen: https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/november-2020/subsidie-jonge-boeren-willen-verduurzamen.


In het nieuws

(selectie van artikelen, websites, e.d.)