Nieuwsbrief Delflands Groen   Februari 2015 - nummer 1DG logo

Delflands Groen Jongerenavond

Met het oogpunt om meer betrokkenheid te creëren en om kennis te maken met LTO en Delflands Groen is er een interessante avond georganiseerd voor jongeren tussen 16 en 30 jaar. Op 12 februari is de avond gehouden bij De Paardenstal. Het thema luidde: “Heeft grondgebonden groei in Midden-Delfland de toekomst?” 

Andries Middag, planoloog en adviseur van LTO Noord heeft door middel van een interactieve presentatie de groep van 20 jongeren toegesproken. Hij heeft vele 'brillen' laten zien hoe er naar het Midden-Delfland kan worden gekeken. Denk hierbij aan; demografie & onderwijsniveau, bedrijfsactiviteiten, grondprijs, beleid, archeologie, bestemmingsplan, politiek & bestuur, etc. Na dit onderdeel is er aan de hand van een aantal stellingen wat dieper op de materie ingegaan.

Al met al was deze avond een succes te noemen en de signalen waren positief voor een vervolg.


LTO Noord Sectorbijeenkomst Melkveehouderij prov. Zuid-Holland

Kees Romijn, voorzitter van de vakgroep Melkveehouderij  van LTO Noord zal hier spreken. Bezoek deze belangrijke bijeenkomst waar alle actuele zaken behandeld zullen worden. De PAS, Natuurbeschermingswet, melkveewet, diergezondheidsfonds, IBR/BVD en het antibioticadossier komen hier aan de orde.

 • Datum:  maandag, 9 maart, 2015
 • Tijd:      10:00 uur (inloop vanaf 9.30 uur)
 • Locatie: LRTV Swift, Willem van de Madeweg 1, 2314 ZA Leiden

Meer informatie is te vinden op: http://www.ltonoord.nl/agenda/sectorbijeenkomst-melkveehouderij-provincie-zuid-holland


Studiegroep Biologische Landbouw

Midden Delfland kent een grote verscheidenheid van agrarische bedrijven. Er zijn grote en kleine bedrijven, bedrijven die zich met het programma ‘Duurzaam Boer Blijven’ verdiepen in de kringlooplandbouw en een enkel bedrijf dat op biologische basis produceert.

Die laatste groep past prima binnen de Kringlooplandbouw en sluit ook nog eens goed aan bij het Cittaslow principe van de gemeente Midden Delfland. Bovendien zijn de melkprijzen voor bio melk de laatste tijd goed en blijkt in de praktijk dat weidevogelbeheer goed te combineren is met deze productiemethode. Daarom heeft een aantal boeren gevraagd te onderzoeken of er interesse bestaat voor het opzetten en starten van een studiegroep ‘Biologisch Boeren’.

Langs deze weg vragen wij u of u interesse in deze nieuw op te zetten studiegroep ‘Biologische Landbouw’ heeft en zo ja of u een avond mee wilt denken over de vorm en inhoud daarvan. Met elkaar kunt u dan afwegen hoe het programma er uit moet zien en of het zinvol is een nieuwe groep op te starten. Bij deze bijeenkomst zal ook Jan de Wit van het Louis Bolk Instituut aanwezig zijn. Dit instituut begeleidt de kringloopboeren en beschikt tevens over expertise over biologische landbouw.

Wanneer u nog vragen heeft kunt u zich wenden tot de initiatiefnemer Arie van den Berg, 06 46154560
U kunt zich ook direct aanmelden bij Peter van Arkel, Coördinator Duurzaam Boer Blijven, 06 11760969


melkvee academie logo
“Schommelingen in de Melkmarkt”

Dit was het thema van de Melkvee Academie avond die op 21 januari 2015 in de Schelp in Schipluiden is gehouden. In 2015 verdwijnt het melkquotum en naar verwachting ook een deel van de stabiliteit van de melkprijs. Hiermee komt de melkveehouderij terecht in een nieuw tijdperk. Goed hierop inspelen kan een melkveebedrijf een solide basis geven richting de toekomst.

Lisanne Oskam van de Melkvee Academie zorgde met een aantal stellingen voor de bewustwording van de invloed die een schommelende melkprijs heeft op de liquiditeit van een melkveebedrijf. Het doel was vooral om na te denken over de mogelijkheden die er zijn om je bedrijf financieel gezond te houden en om ondernemers te prikkelen om te ondernemen en om scherp te blijven op je kritische kostprijs. 

De boodschap van deze avond was:

 • Bewustwording dat de markt gaat veranderen
 • Ontwikkeling van de wereldmarkt
 • Het nut van een buffer
 • De invloed van de veehouder zelf
 • Het nut van een gegarandeerde opbrengst
 • Leren van andere sectoren

Namens Flynth adviseurs en accountants hield Paula Bulk een interessante presentatie. Deze presentatie is te vinden op de website van Delflands groen. http://www.ltodelflandsgroen.nl/pdf/Flynth.ppt. We kunnen tevreden terug kijken op deze Melkvee Academie avond met een mooie opkomst van zo’n 35 man en een goede mix van jong en oud.

Termijnmarkt training
Geïnteresseerden kunnen zich bij Paula Bulk Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. aanmelden voor een training over de termijnmarkt. Deze training duurt een dagdeel en zal in samenwerking met Joost Pennings, autoriteit op het gebied van termijnmarkten, georganiseerd worden.


Erfafspoeling

Het project erfafspoeling is al een aardig eind op streek. Alle boeren die zich hebben aangemeld zijn bezocht voor het opstellen van een erfscan. Er wordt nu hard gewerkt aan een subsidieregeling. In maart wordt een bijeenkomst georganiseerd voor alle betrokken boeren waarin de resultaten van de scans en de subsidieregeling worden toegelicht. Meer info bij Peter van Arkel.


Agenda

Met Vockestaert de boer op
Op zaterdag 18 april 2015 wordt “met Vockestaert de boer op” weer georganiseerd.
Meer info op: http://www.vockestaert.nl.

Midden-Delfland symposium
Op maandag 30 maart 2015 vindt met burgemeester Aboutaleb en burgemeester van Aartsen een symposium plaats over de toekomst van het Midden-Delfland gebied.
Binnenkort meer info op: http://www.middendelflandvereniging.nl/activiteiten/activiteiten/symposium.

Midden-Delfland Dag
Op zaterdag 20 juni 2015 wordt de Midden-Delfland Dag gehouden. Het thema dit jaar is “Midden-Delfland biedt ruimte!”
Meer info over deze dag is te vinden op: http://www.middendelflandvereniging.nl/activiteiten/midden-delflanddag en op: http://www.middendelflanddag.nl.


Hoogheemraadschap van Delfland

In de Nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland o.a. aandacht voor:

 • Verklaring waarom Delfland het duurste waterschap is
 • Informatie over het proces van de peilbesluiten

De Nieuwsbrief van het hoogheemraadschap kunt u hier lezen: http://www.hhdelfland.nl/algemene-onderdelen/nieuwsbrieven-2015/nieuwsbrief-delfland-0/


Fractie Ongebouwd van Hoogheemraadschap van Delfland

logo ongebouwdKeur

Tijdens de behandeling van de Keur in de Verenigde Vergadering is met name gesproken over afrasteringen (artikel 2.10). De gemeente Midden-Delfland, Agrarische Natuurvereniging Vockestaert en LTO Delflands Groen hebben (mede namens hun achterban) een zienswijze ingediend. Met name met het verzoek om afrastering langs een natuurvriendelijke oever te vergoeden, maar beter zelfs te spreken over het niet toebrengen van schade (doel) i.p.v. het verplichten van een afrastering (middel). Zoals uit de Nota van beantwoording blijkt, was dit (nog) geen aanleiding voor aanpassing van de Keur.

Over het doel zijn alle partijen het eens, over het middel en de wijze van benoemen in de Keur is echter een stevige discussie gevoerd. Op aandringen van de fractie Ongebouwd, met steun van andere fracties, zal het college dit deel van de Keur aanpassen. Er wordt niet meer gesproken over afrasteren, maar over het zonodig treffen van een voorziening. Tevens zal er, als daar n.a.v. de uitkomsten van de pilot in de Commandeurspolder aanleiding toe is, een aanpassing van de Keur mogelijk zijn.

Bron: Nieuwsbrief Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland http://www.hhdelfland.nl/algemene-onderdelen/nieuwsbrieven-vv-0/nieuwsbrief


Waterschapsverkiezingen

In maart worden de waterschapsverkiezingen gehouden. Er wordt dan een nieuw Algemeen Bestuur gekozen. Dit bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van vier categorieën:

 • Ingezetenen
 • Ongebouwde eigendommen
 • Natuurterreinen
 • Bedrijfsgebouwd

Voor de laatste drie categorieën, die de specifieke taakbelangen vertegenwoordigen zijn geborgde zetels beschikbaar. Voor de categorie ongebouwd worden de vertegenwoordigers benoemd door de aangewezen organisatie(s). De provincie Zuid-Holland heeft LTO Noord aangewezen voor de categorie Ongebouwd. Monique Ammerlaan, Nieske Dijkshoorn en Jan van den Berg vertegenwoordigen ook de komende periode de fractie Ongebouwd. Ria van der Burg uit Berkel volgt Arie van den Berg op als het vierde lid van de fractie.

De provincie Zuid-Holland heeft in juni 2014 tegen een initiatiefvoorstel gestemd om het aantal geborgde zetels te verminderen. Het plan van D66, SP, PvdA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren om het aantal geborgde zetels in de waterschapsbesturen te verlagen, kreeg gelukkig geen meerderheid.

Voor de zetels van de categorie Ingezetenen worden de waterschapsverkiezingen gehouden op 18 maart 2015. In het gebied van Delfland doen 8 partijen mee aan de verkiezingen. Dit zijn: CDA, PvdA, VVD, Water Natuurlijk, Algemene Waterschapspartij, Partij voor de Dieren, 50Plus en SGP/ChristenUnie. Op de website https://delfland.kieskompas.nl is een stemwijzer te vinden. Het is van groot belang dat u massaal gaat stemmen op 18 maart.


Duurzaam Boer Blijven jaaroverzicht

Het jaaroverzicht van Duurzaam Boer Blijven bevat wetenswaardigheden over dit IODS programma. In dit overzicht dat dit jaar verschijnt in de vorm van een krant worden alle activiteiten beschreven die in de gemeente Midden Delfland voor, door en met boeren worden gedaan. De krant zal zowel als op papier als digitaal beschikbaar worden gesteld. De digitale versie is binnenkort te vinden op de website: www.boerinmiddendelfland.nl.


Muizenplaag ook in Midden-Delfland

De muizenplaag breidt zich snel uit en krijgt een landelijk karakter. Vele boeren in West-Nederland hebben al last van de muizenplaag. Ook in Midden-Delfland is inmiddels muizenschade geconstateerd. LTO Noord heeft een meldpunt ingericht voor muizenschade. Wij raden iedereen die muizenschade heeft om dit via het meldpunt aan te melden. http://www.ltonoord.nl/contact/melden-muizenschade

De Delflands Groen E-Nieuwsbrief wordt per e-mail verstuurd naar Delflands Groen leden. Als u deze nieuwsbrief niet heeft ontvangen maar wel belangstelling heeft, geef dan uw e-mailadres door via het contactformulier op de website http://www.ltodelflandsgroen.nl/contact .