Nieuwsbrief   Delflands Groen                     logo

December 2015 - nummer 4


Jonge boeren netwerk Midden-Delfland van start!

Op 1 december is het Jonge Boeren Netwerk Midden-Delfland gestart met een succesvolle en gezellige kennismakingsbijeenkomst. Maar liefst 28 jongeren waren tijdens de aftrap aanwezig en werden geprikkeld door het inspirerende verhaal van Koppert Cress. Ondanks dat het soms lastig is de vergelijking te maken tussen plantjes en melk bleef de belangrijkste boodschap overeind: “Als je wil dat mensen voor je product betalen, zorg dan dat je goed communiceert wat je doet en waarom jouw product zo bijzonder is”. 

Meer lezen:


Boeren en waterschappen maken werk van betere waterkwaliteit

Boeren en waterschappen werken samen met de provincies en waterschappen aan schoner en voldoende water. Investeren in schoner water, een betere beschikbaarheid van water en een duurzaam watersysteem zijn niet alleen belangrijk voor de ontwikkeling van het eigen bedrijf, maar ook voor het milieu. Boeren nemen daarin hun verantwoordelijkheid en starten een groot aantal projecten om dit te bereiken. Zij doen dit vaak vanuit hun eigen gebied of streek en pakken daarmee de streekgebonden uitdagingen aan die er op het gebied van water liggen. Dertig projecten uit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer zijn klaar voor uitvoering en zijn gebundeld in een boekje. Het erfafspoelingsproject in het gebied van Delfland is een van de 30 projecten die in dit boekje staan. De Werkgroep Nutriënten bestaande uit vertegenwoordigers van Delflands Groen, gemeente Midden-Delfland en Hoogheemraadschap van Delfland hebben hard gewerkt aan dit project.

Meer lezen:


Nutriëntenproject erfafspoeling

Het verbeteren van de waterkwaliteit is van belang voor de kwaliteit van leven. Een betere waterkwaliteit zorgt voor meer biodiversiteit en draagt daarmee bij aan het in stand houden van groene landschappen. Het Hoogheemraadschap van Delfland, gemeente Midden-Delfland en LTO Noord afdeling Delflands Groen hebben onderzoek gedaan naar welke maatregelen agrariërs kunnen treffen om de gevolgen van erfafspoeling naar het oppervlaktewater van agrarische bedrijven te beperken.

In ’t Woudt is op donderdagmorgen 26 november een bijeenkomst geweest over het project erfafspoeling.

 • Jan van den Berg heeft in 't Woudt de veehouders opgeroepen om de kansen te grijpen voor het nemen van maatregelen die nu nog bovenwettelijk zijn maar in de toekomst wel verplicht gaan worden. De situatie in de melkveehouderij is op dit moment niet optimaal maar er is nu een mogelijkheid om met subsidie maatregelen voor reductie van erfafspoeling op het bedrijf te nemen.
 • Jan Broos (Broos Water) heeft bij deze bijeenkomst zijn bevindingen van de 50 erfscans gegeven. Waar liggen de beste mogelijkheden, wat zijn wettelijke en wat zijn bovenwettelijke maatregelen.
 • Soet Huijbrechts (Hoogheemraadschap van Delfland) heeft gesproken over het belang van de waterkwaliteit voor de boeren en het waterschap.
 • Peter van Arkel (Gemeente Midden-Delfland) gaf uitleg over de regeling, de aanvraag en de onderbouwing van het project. Voor vragen en hulp bij de administratie kunt u zich wenden tot Peter van Arkel: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Henk Dijkshoorn heeft al maatregelen genomen. Hij heeft de erfafspoeling beperkt door een opvangput en nieuwe sleufsilo’s aan te leggen. Iedere sleufsilo is nu voorzien van een eigen afsluiter om te kunnen regelen of het water wel of niet in de put terecht moet komen. Henk heeft hiervan samen met zijn vrouw een mooie presentatie gemaakt met veel foto’s van de oude en de nieuwe situatie. Deze presentatie heeft hij laten zien bij de bijeenkomst in ’t Woudt en deze is nu te zien via:

  Delflands Groen You Tube kanaal https://youtu.be/6BPn1k56vRk
  Delflands Groen website http://www.ltodelflandsgroen.nl/nieuwsenagenda

Subsidie beperken gevolgen erfafspoeling

Agrariërs binnen het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Delfland kunnen een stimuleringssubsidie aanvragen. De subsidie is bestemd om bovenwettelijke maatregelen op het erf te treffen om erfafspoeling van vervuilend water naar het oppervlaktewater te voorkomen. Gemeente Midden-Delfland is juridisch belast met de uitvoering van deze subsidieregeling.

In de verordening zijn de volgende subsidiabele maatregelen genoemd:

 • aanleg van een opvangvoorziening voor vrijkomend perssap bij al bestaande opslagen voor ruwvoer onder de 40% droge stof en/of de opvang van percolaat dat vrijkomt bij de opslag van kuilvoer of bij producten.
 • op afschot brengen van de vloer van de ruwvoeropslag bij renovatie of vervanging.
 • aanleg van een gescheiden afvoersysteem voor schoon water en/of perssap en percolaat in de ruwvoeropslag bij renovatie of vervanging van deze opslag.
 • aanleg van straatkolken, riolering en aansluiting op een opvangvoorziening voor de opvang van mest en mestvocht vanaf het koepad.
 • aanleg van een opvangvoorziening voor vaste mest, waarbij deze voorziening wordt voorzien van een vloeistofkerende vloer of het realiseren van een rechtstreekse aansluiting op de mestkelder.
 • aanleg van een opvangvoorziening van mestvocht bij de vaste mestopslag, indien deze vaste mestopslag is voorzien van een vloeistofkerende vloer.

Op de website van gemeente Midden-Delfland is meer informatie te vinden en daar kunt u ook de formulieren downloden en printen voor het aanvragen van subsidie. http://www.middendelfland.nl/voor-ondernemers/subsidies_42687/item/subsidie-beperken-gevolgen-erfafspoeling_29324.html.
Neem voor vragen contact op met Peter van Arkel.


De 24 uur van Midden-Delfland

De “Gebiedsvisie Midden-Delfland 2025” is tien jaar geleden opgesteld om de richting te bepalen waar we met het Midden-Delfland gebied heen willen. Dit document vormt nog steeds de basis voor het beleid van Midden-Delfland. Het is een goed moment om halverwege de rit eens te kijken of de ideeën en plannen van destijds van de grond zijn gekomen of bijgesteld moeten worden. Op 30 en 31 oktober 2015 is door gemeente Midden-Delfland daarvoor “De 24 uur van Midden-Delfland” georganiseerd. Ruim 100 genodigden hebben deze twee dagen, deels opgesplitst in zeven sessies, gediscussieerd over de toekomst van Midden-Delfland. Er is gekeken naar wat er de komende tien jaar moet gebeuren om het gebied aantrekkelijk en vitaal te houden en zijn er nieuwe plannen en initiatieven gelanceerd. Dit moet uiteindelijk een uitvoeringsprogramma opleveren wat dit jaar nog aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Het bestuur van LTO Delflands Groen was tijdens de 24 uur bij de verschillende sessies aanwezig.

Meer lezen:


logo ongebouwdGewijzigde watervergunning A4

Het College heeft een gewijzigde watervergunning afgegeven aan Rijkswaterstaat voor de nieuwe A4 tussen Delft en Schiedam. Onder voorwaarden van aanvullende maatregelen mag er meer worden gepompt. Door retourbemaling wordt grondwater teruggepompt in de grond, waardoor de grondwaterstand niet daalt. Zo verdroogt de veengrond niet en klinkt niet extra in. Als dit onvoldoende blijkt, moet RWS aanvullende maatregelen nemen. Hoewel onze fractie zich kan vinden in een extra voorschrift, maakt het zich toch zorgen over de gevolgen voor de omliggende (agrarische) gronden en bedrijven/woningen. Na bekendmaking van het besluit is er een periode van 6 weken om beroep aan te tekenen.

Terugblik 2015

Met de jaarwisseling in het zicht, kijken wij terug op een jaar waarin wij voor een aantal belangrijke beslissingen stonden binnen het waterschap. In maartvonden de Waterschapsverkiezingenplaats. De leden van de fractie Ongebouwd zijn, na een selectieprocedure, benoemd door LTO en dit betekende een wijziging in de samenstelling ten opzichte van de vorige bestuursperiode. De fractie Ongebouwd is onderdeel van de coalitie en Ongebouwd en Bedrijfsgebouwd hebben samen een plaats in het Dagelijks Bestuur. In het coalitie-akkoordvoor de komende vier jaar zijn voor de agrarische sector belangrijke zaken opgenomen, zoals samenwerking met belangenorganisaties, beheerders en gebiedspartners, een rechtvaardige kostentoedeling en een beperkte stijging van de tarieven met slechts de inflatiecorrectie. Het afgelopen jaar hebben wij ons weer ingezet voor de taakstelling van het waterschap (waterveiligheid, -kwaliteit en -kwantiteit) en deze (mede) benaderd vanuit agrarisch perspectief. Wij kijken terug op een constructieve en plezierige samenwerking en kijken er naar uit dit het komende jaar te continueren.

Bron: Nieuwsbrief verenigde vergadering Hoogheemraadschap van Delfland, 18 december 2015  http://us9.campaign-archive2.com/?u=3cc315c6042798c6b604ed608&id=82bffeb7df


Succesvol weidevogelbeheer Woudse polder

Weidevogels zijn een icoon in het Hollandse weidelandschap, maar ze hebben het moeilijk. Dankzij maatregelen van de agrariërs die het grasland in gebruik hebben, gaat het goed met de weidevogels in de waterberging in de Woudse polder (Midden-Delfland). Dit blijkt uit een inventarisatie tijdens het afgelopen broedseizoen.
 
Een deel van de Woudse polder is ingericht als waterberging om overtollig water in te kunnen bergen bij extreme neerslag. De waterberging is niet vaak nodig. De weilanden zijn meestal gewoon in gebruik als grasland voor vee. Ook weidevogels maken gebruik van het grasland in de polder en zoeken hun voedsel in het weiland of langs de sloten.
 
Op verzoek van de Weidevogelwacht Schipluiden en Maasland, Agrarische Natuurvereniging Vockestaert en Natuurmonumenten heeft Delfland de agrariërs, die de grond van het hoogheemraadschap gebruiken, gevraagd om extra te letten op de weidevogels. Er wordt later in het voorjaar gemaaid. Zo kunnen de jonge vogels die nog niet kunnen vliegen schuilen in het gras tegen roofdieren. Ook is het ideaal als het gebied net wat natter is. Afgelopen voorjaar waren de greppels door goed gevuld met water. Het resultaat: dit broedseizoen werden 8 soorten weidevogels met in totaal 46 territoria geteld.

Bron: Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 12 november 2015 http://tinyurl.com/ncb8sul


Alles op 1 A4

Op 11 november is bij RTV Rijnmond en Omroep West de 10-delige serie 'Alles op 1 A4' gestart. Deze serie gaat over rijksweg A4. In de serie wordt rijksweg A4 vanuit verschillende gezichtspunten belicht. Het verhaal van de snelweg wordt verteld door mensen die rond de A4 werken, weggebruikers zijn of langs de snelweg recreëren of wonen. De serie is te bekijken op TV West en RTV Rijnmond. De eerste 4 afleveringen zijn ook te vinden via het Delflands Groen You Tube kanaal https://www.youtube.com/playlist?list=PLypJOy3GV5OscpB-vt9qn44b70SyNZJRI Als er nieuwe afleveringen verschijnen worden ze toegevoegd aan deze lijst.


Trouwring gevonden in De Schelp

Er is een trouwring gevonden in De Schelp na afloop van een Delflands Groen ledenavond. Wie is zijn trouwring kwijt? Neem contact op met Arnold van Adrichem als u uw ring kwijt bent of weet wie zijn ring kwijt is.


"Boeren in Midden-Delfland nu en in de toekomst"
De visie van de gemeente Midden-Delfland

Op 30 november is in de Schelp in Schipluiden de Delflands Groen ledenavond gehouden waarbij wethouder Van Oord als spreker was uitgenodigd om over de gemeentelijke visie te spreken. Het was een geslaagde ledenavond waarbij ook aardig wat jongeren aanwezig waren. Voor leden die er niet bij waren en voor aanwezigen die de presentatie van de wethouder nog eens wil bekijken is deze hier of via www.ltodelflandsgroen.nl/nieuwsenagenda in te zien.


In het nieuws

(selectie van artikelen)