Nieuwsbrief   Delflands Groen logo

December 2016 - nummer 4


Hulp aan boeren en tuinders in zwaar weer

LTO Noord heeft het project Hulp aan boeren en tuinders in zwaar weer opgezet. Aandacht voor de mens staat hierin centraal. Het is een programma met hulp voor boeren en tuinders die in de knel zitten. Met in iedere afdeling contactpersonen die een “sociale antenne” hebben, die oog en oor hebben voor ondernemers en hun gezinnen in moeilijke situaties.

Sociale gezicht LTO Noord
‘De omgeving verandert steeds sneller. Ondernemers hebben te maken met veel onzekerheid en stress, met als gevolg dat het soms niet goed gaat in gezin en bedrijf’, zegt directeur Roland Kip van LTO Noord. ‘Als LTO Noord vinden we dat we hier iets mee moeten, dat we hiervoor iets moeten bieden aan onze leden.

De aanhoudend lage melkprijs en de onzekerheden met betrekking tot de fosfaatproductie zijn zaken die op dit moment grote impact kunnen hebben op het bedrijf en/of het gezin. Het is goed om op tijd aan de bel te trekken en hulp in te roepen. Jan van den Berg is binnen Delflands Groen de sociaal contactpersoon. Als u behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek neem dan contact op met hem.

Jan van den Berg
Telefoonnummer (015) 3808677
Email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meer info: https://www.ltonoord.nl/nieuws/2016/11/08/aandacht-voor-jou-als-mens-vertel-maar


Subsidie voor beperken gevolgen erfafspoeling nog beschikbaar

Agrariërs binnen het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Delfland kunnen zoals bekend een stimuleringssubsidie aanvragen. De subsidie is bestemd om bovenwettelijke maatregelen op het erf te treffen om erfafspoeling van vervuilend water naar het oppervlaktewater te voorkomen. De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten exclusief BTW. Per bedrijf kan maximaal € 10.000,- aan subsidie toegekend worden.  

Er is tot nu toe in totaal € 220.000 geïnvesteerd in bovenwettelijke maatregelen waarover € 80.000 aan subsidie is verstrekt. Er is op dit moment nog € 20.000 subsidie beschikbaar. De aanvraag moet dit jaar nog ingediend worden om mee te kunnen doen, de uitvoering mag in 2017 plaatsvinden.

Meer lezen: http://www.middendelfland.nl/voor-ondernemers/subsidies_42687/item/subsidie-beperken-gevolgen-erfafspoeling_29324.html

Voor informatie en vragen kunt u zich wenden tot Peter van Arkel: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Riooloverstort Zouteveenseweg

nieuwsbrief4 16 riooloverstortHet werk aan het verleggen van de waterafvoer van de riooloverstort in de Zouteveenseweg nadert zijn voltooiing. Delflands Groen heeft jarenlang gelobbyd bij gemeente en hoogheemraadschap om de afvoer van het water te verplaatsen van het gemaal van de Zouteveense polder naar het gemaal van de kerkpolder.

De Holierhoekse polder is een polder met veel melkveehouders en voedselproductie vereist uiteraard een goede waterkwaliteit. De riooloverstort kan straks niet meer zorgen voor slechte waterkwaliteit, dat wordt dan via de sloot langs de golfbaan afgevoerd naar het Kerkpoldergemaal.

 

Meer lezen: http://www.ltodelflandsgroen.nl/projecten/riooloverstort-zouteveenseweg


Ontwikkelingen rond de provinciale weg N468

Het onderzoek naar een verhoging van de gewichtsbeperking op de N468 is door Arcadis afgerond. De weg staat al op de planning voor groot onderhoud. Om de gewichtsbeperking te verhogen zijn meerkosten berekend. De meerkosten zijn fors maar volgens ons noodzakelijk om de bedrijven economisch levensvatbaar te houden. Er komt binnenkort weer een bestuurlijk overleg waarin de mogelijke oplossingen worden besproken.


Veerpont Rozenburg Maassluis

Het veer Maassluis-Rozenburg draagt in hoge mate bij aan de bereikbaarheid en veiligheid van deze regio. Voor landbouwverkeer is de pont ook van belang, de eerstvolgende mogelijkheid om de Nieuwe Waterweg over te steken is de Erasmusbrug in hartje Rotterdam. Het is goed dat op aandringen van de SP door de provincie een nieuwe aanbesteding voor de komende 15 jaar wordt uitgeschreven. Ook na de opening van de Blankenburgtunnel blijft hiermee een volwaardige autoveerdienst in de vaart.

Delflands Groen heeft in het kader van de aanleg van de Blankenburgtunnel al in 2014 gepleit voor behoud van de veerpont tussen Rozenburg en Maassluis omdat dit de enige verbinding voor langzaam verkeer ten westen van Rotterdam en is daardoor onmisbaar is voor landbouwverkeer.

Meer lezen:
http://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/@14714/veerdienst-rozenburg/
https://zuid-holland.sp.nl/nieuws/2016/10/succes-sp-geen-kaalslag-veer-rozenburg-maassluis


Nieuwsbrief verenigde vergadering
Hoogheemraadschap van Delfland - 18 november 2016

logo ongebouwd

Begroting 2017 – trendbreuk tarief zuiveringsheffing
De begroting 2017 is vastgesteld, waarbij een trend van stijgende tarieven is doorbroken: Het namens de coalitiepartijen (waaronder Ongebouwd) door de categorie Bedrijven ingediende amendement heeft bewerkstelligd dat het tarief is vastgesteld op € 93,50 en daalt daarmee zelfs. Dit volgt het coalitie-akkoord waarin is afgesproken dat effecten van het afbouwen van de kwijtschelding voor zuiveringsheffing verwerkt worden in de tarieven.

Natuurvriendelijke oevers
De fractie Ongebouwd blijft vragen om de resultaten van natuurvriendelijke oevers. Hiervoor is monitoring van effecten op de waterkwaliteit noodzakelijk. Dit blijft wat de fractie betreft te lang op zich wachten, mede gezien het bulkkrediet dat onlangs is vastgesteld voor natuurvriendelijke oevers.
 
Bodemdaling
Het college is voornemens met een plan van aanpak omtrent bodemdaling te komen. Dit onderwerp heeft ook de aandacht van de fractie. Graag brengen wij onze kennis en ervaring in om tot een, ook voor de agrarische sector, haalbare aanpak te komen.

Bron: http://us9.campaign-archive1.com/?u=3cc315c6042798c6b604ed608&id=8c99c4115b&e=5087560394


Ledenavond met Kees Romijn

De Delflands Groen ledenavond op 1 november in de Paardenstal is druk bezocht. Zoals verwacht ging het deze avond met als spreker LTO Melkveehouderij vakgroep voorzitter Kees Romijn voornamelijk over fosfaat. Er was nog geen oplossing voor de fosfaatproblematiek maar er is door Romijn tijdens deze avond duidelijk gemaakt hoe het hele proces is gelopen. Al met al was het een goede avond waar door de leden veel vragen zijn gesteld aan de vakgroepsvoorzitter.


Bezoek aan Veenweiden Innovatie Centrum

nieuwsbrief4 16 vicOp 31 oktober 2016 is een bezoek gebracht aan het Veenweiden Informatie Centrum. Peter van Arkel heeft dit uit naam van het project Duurzaam Boer Blijven georganiseerd. Bestuurders en ambtenaren van Hoogheemraadschap Delfland en gemeente Midden-Delfland waren uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Zowel gemeente als hoogheemraadschap was goed vertegenwoordigd. Namens Delflands Groen waren Arnold van Adrichem, Gertjan Hooijmans en Jan van der Berg aanwezig. Arie Verhorst (voorzitter LTO Noord Zuid-Holland) was ook aanwezig. Alle deelnemers aan deze middag zijn bij het VIC bijgepraat over het boeren in veenweidegebieden, peilbeheer, onderwaterdrainage en bodemdaling. Het was een nuttig en leerzaam bezoek waarbij veel kennis kon worden opgedaan.

Tweets over dit bezoek:
https://twitter.com/ArieVerhorst/status/793092462537572352
https://twitter.com/Hans_Middendorp/status/793088828693221376
Website Veenweiden Innovatie Centrum http://www.veenweiden.nl


Midden-Delfland vraagt aanpassing Maatregelenpakket fosfaatreductie

De gemeente Midden-Delfland vraagt in een brief aan de Tweede Kamer om het Maatregelenpakket fosfaatreductie aan te passen. In de afgelopen 7 jaar is een omslag gerealiseerd waarbij in Midden-Delfland fosfaat aan het milieu wordt onttrokken in plaats van toegevoegd. Boeren in Midden-Delfland dragen al bij aan de oplossing van de landelijke fosfaat- en stikstofproblematiek aldus gemeente Midden-Delfland.

Meer lezen: http://www.middendelfland.nl/over-bestuur/nieuwsberichten_42612/item/midden-delfland-vraagt-aanpassing-maatregelenpakket-fosfaatreductie_34318.html


Proeftuin Veenweiden zoekt deelnemers

Logo ProeftuinVeenweiden 01 300x163In Proeftuin Veenweiden worden maatregelen ontwikkeld voor minder stikstofbelasting, betere waterkwaliteit en vermindering van bodemdaling. En er wordt gekeken naar mogelijkheden om eiwit dat op het eigen bedrijf wordt geproduceerd, maximaal te benutten. Alleen met een integrale aanpak én in samenwerking met anderen, kunnen we stappen zetten naar een economisch rendabele en maatschappelijk gewaardeerde veehouderij in de Veenweiden die zuinig omgaan met waardevolle grondstoffen. Met bewegingsruimte voor slim ondernemerschap!

Vanaf de start van de proeftuin zijn 10 melkveehouders als pilotbedrijven actief in de Proeftuin. Zij zijn betrokken bij het verkennen en onderzoeken van maatregelen voor minder stikstofbelasting. Deze pilotbedrijven zijn onderling verschillend van omvang, bedrijfsvoering en ligging in het gebied. Behalve de 10 pilotboeren, komen er groepen van 9 á 10 boeren die een netwerk rond een pilotboer gaan vormen. Zij volgen wat er op zijn bedrijf wordt gedaan en kijken en onderzoeken hoe zij dat weer op hun bedrijf kunnen toepassen. Deelnemen aan Proeftuin Veenweiden betekent meekijken, meedenken en meedoen in netwerken van collega’s, onder professionele begeleiding. U kunt zich aanmelden via onderstaande link.

Op 21 december aanstaande komt er een Delflands Groen afdelingsavond over energie, tijdens deze avond wordt tijd ingeruimd voor een van de pilotboeren van de proeftuin die samen met zijn bedrijfsbegeleider u zal informeren over de proeftuin.

Meer informatie op: http://proeftuinveenweiden.nl


Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 27 oktober 2016

Schonere sloten en een economisch sterkere landbouw gaan prima samen
Sloten vol waterinsecten, vissen, kikkers en planten en mensen die in, op of langs het water genieten. Een idylle die helaas voor veel plekken in Nederland nog toekomstmuziek is. Maar er wordt wel hard aan gewerkt.

Zo ook in het Delflandse gebied door de agrarische sector via LTO Delflands Groen, LTO Midden Zuid-Holland, Kringloopboeren Midden-Delfland en het Agrarisch Collectief Midden-Delfland, de gemeenten Midden-Delfland, Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp en het Hoogheemraadschap van Delfland. Samen werken ze aan maatregelen die goed zijn voor de waterkwaliteit én de agrarische bedrijfsvoering.

 Meer lezen: https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/schonere-sloten-en-een-economisch-sterkere-landbouw-gaan-prima-samen


In het nieuws

(selectie van artikelen, websites, e.d.)