Nieuwsbrief   Delflands Groen logo

Maart 2017 - nummer 1


Ontheffing verbranden snoeihout

Bij het onderhoud van het buitengebied door particulieren komt snoeihout vrij. In veel gevallen kan dit snoeihout niet op een andere wijze dan verbranden of op een kostbare manier verwijderd worden. In Midden-Delfland bestaat daarom de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen van het verbod tot het verbranden van snoeihout. Een ontheffing geeft de gemeente alleen af aan personen die percelen bezitten in het buitengebied of in het buitengebied woonachtig zijn. De ontheffing geldt alleen voor de maanden maart en april.

Delflands Groen heeft voor de bedrijfsleden een ontheffing voor het verbranden van snoeihout aangevraagd. Deze ontheffing is twee jaar geldig. Als het goed is heeft iedereen deze ontheffing inmiddels per post ontvangen.


Overleg met Fractie Ongebouwd van Hoogheemraadschap Delfland

Op 30 januari 2017 heeft het bestuur van Delflands Groen vergaderd met Fractie Ongebouwd van Hoogheemraadschap Delfland. De Fractie Ongebouwd bestaat uit Monique Ammerlaan, Nieske Dijkshoorn, Ria van den Burg, Jan van den Berg, Dirk Gravesteyn (ondersteunend lid). De volgende zaken stonden op de agenda:

logo ongebouwd

 • Gevoerde beleid in relatie tot coalitieakkoord en Geborgde fractie onderdeel van coalitie via Gebouwd
 • DAW projecten (erfafspoeling, onderwaterdrainage, bodemdaling, baggeren)
 • Peilscheiding Dorppolder
 • Collectief zuiveren tuinbouwwater
 • Kwelwater A4
 • Schouw agrarische polders
 • Natuurvriendelijke oevers

 

Alle agendapunten zijn uitgebreid besproken bij dit overleg. Delflands Groen is erg tevreden over de inzet van de fractie voor de agrarische onderwerpen. Onder andere in deze nieuwsbrief staan regelmatig berichten over zaken waarmee de fractie Ongebouwd zich bezig houdt.


Innovatietraject Duurzaam Boer Blijven: de ondernemer centraal

Binnen het IODS project Duurzaam Boer Blijven start een nieuw project: Innovatie Netwerk Midden IN Delfland (MIND). Het project ondersteunt ondernemers bij het leggen van nieuwe verbindingen en het opzetten van experimenten voor toekomstgerichte vernieuwing op het eigen bedrijf. Het netwerk krijgt waarde voor en door ondernemers. Als eerste stap organiseren we toekomstgerichte stad- en landgesprekken. Voor deze gesprekken zoeken we ondernemers die concrete innovatiewensen hebben. Deze innovaties kunnen zich richten op heel verschillende onderwerpen.   Daarom zijn er, in overleg met een aantal melkveehouders uit het gebied, vijf brede thema’s benoemd. Wilt u met vernieuwingen inhoud geven aan toekomst voor uw eigen bedrijf en het gebied Midden-Delfland? En wilt u hier samen met anderen meer vorm en inhoud aan geven? Dan nodigen wij u van harte uit voor een van de volgende landgesprekken:

 • Verwaarding van producten en diensten
 • Circulaire economie; energie, mineralen en kringlopen
 • Precisielandbouw, arbeid en efficiënte
 • Waardevol landschap: water, natuur en recreatie
 • Transparantie, waardering en maatschappelijke diensten

De landgesprekken zijn toegankelijk voor elke agrarisch ondernemer in ons gebied. Opgave vooraf is in verband met een maximale groepsomvang wel zeer gewenst. Wilt u een van deze gesprekken bijwonen?

Wij benaderen u binnenkort per post over datum, locatie en aanvullende informatie over de verschillende gesprekken. Heeft u concrete innovatie-ideeën? Laat het ons dan ook weten. Waar nodig arrangeren we een zesde landgesprek.

Heeft u nu vragen, neem dan contact met Corné van Leeuwen (06-83604556) of Kees Boks (gemeente Midden-Delfland, 06-48564828) of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Zuiveringsheffing Delfland daalt

Met het vaststellen van de begroting zijn de belastingtarieven voor 2017 vastgesteld. Het algemeen bestuur heeft besloten de opbrengst van het afbouwen van de kwijtschelding direct te verrekenen. De zuiveringsheffing daalt naar 93,50 euro. Het tarief wordt tegelijkertijd voor 2018 en 2019 op dit bedrag bevroren.

Door het afbouwen van de kwijtschelding valt de belastingopbrengst hoger uit dan verwacht. Er is ruim 4 miljoen euro geïnd onder huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau. Het algemeen bestuur vindt dat conform de afspraken alle huishoudens direct moeten profiteren door een lager tarief.

Delfland wil iets doen aan de hoogte van de belasting voor droge voeten en schoon water in deze regio. De tarieven voor de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing stijgen in 2017 minder dan de afgesproken 1,5 procent. Tegelijkertijd wordt de schuldenlast afgebouwd. Het financiële beleid leidt tot een financieel vitale organisatie, waarbij ruimte is in te spelen op ontwikkelingen en nieuwe uitdagingen.

Meer lezen op: https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/financieel-beleid-werpt-vruchten-af


Ontwikkelingen N468

Delflands Groen heeft overleg gehad met Ondernemersfederatie Midden-Delfland en een vertegenwoordiger van VVD Midden-Delfland over de N468. Gedeputeerde Floor Vermeulen lijkt niet bereid tot een oplossing van het probleem, hij wil geen extra geld uitgeven voor het verhogen van de tonnage naar 40 ton. Samen met de ondernemersfederatie is recent een brief gestuurd naar Provinciale Staten over de problemen die de tonnagebeperking op de N468 voor bewoners en bedrijven veroorzaakt. Wij hopen dat door onze brief, de N468 op de bestuurlijke agenda komt en dat er eindelijk een oplossing komt.


Overleg met Midden-Delfland Vereniging

mdvOp 2 februari is een bestuurlijk overleg met de Midden-Delfland Vereniging gehouden. Het was goed om eens van gedachten te wisselen met nieuwe voorzitter Koos Karssen en andere bestuurders. Bij dit gesprek hebben wij boerenzaken kunnen toelichten en uitleggen zoals over fosfaat en de jongerengroep. Er is afgesproken om waar mogelijk meer te overleggen en samen te werken. Denk hierbij aan zaken als N468 en N223, bouwen in het buitengebied en beheer van gebieden. Afgesproken is om dit overleg voortaan minimaal jaarlijks te houden.


Huiskamerbijeenkomsten LTO Delflands Groen

In januari 2017 heeft Delflands Groen drie drukbezochte huiskamerbijeenkomsten georganiseerd. Bij iedere bijeenkomst is in twee groepen gediscussieerd over alles wat speelt in het gebied. Behalve leden waren ook vertegenwoordiger van gemeente, hoogheemraadschap (fractie ongebouwd) en VVD Midden-Delfland aanwezig. Voor de 3e bijeenkomst was provinciaal gedeputeerde Floor Vermeulen uitgenodigd om de ontwikkelingen rond de tonnagebeperking op de N468 toe te lichten. Hij was zelf niet aanwezig maar had twee ambtenaren afgevaardigd om e.e.a. toe te lichten.

De belangrijkste onderwerpen die ter tafel kwamen zijn: N468, N223, Kwakelwegbrug, Grondruilen / glaskavels, Pachtprijzen, Weidevogels en wandelpaden, Gebiedscoöperatie en beheer, Jongeren, Melkveehouderij in Midden Delfland, Waterschapszaken, en Landbouwverkeer.

Van de huiskamerbijeenkomsten is een verslag gemaakt wat te vinden is op de website.

De kaartjes die de heren van de provincie gebruikten om hun verhaal over de N468 toe te lichten zijn hier te downloaden


Bijeenkomst Kruidenrijk Grasland

Op vrijdag 31 maart organiseert Provincie Zuid-Holland een bijeenkomst over bloem- en kruidenrijk grasland, specifiek voor ‘gangbare’ melkveehouderijbedrijven. Vragen die op deze middag centraal staan zijn onder meer:

 • Hoe kunnen ondernemers met een gangbare bedrijfsvoering een stapje zetten op het gebied van biodiversiteit, bijvoorbeeld voor wat betreft kruidenrijk grasland?
 • Hoe kan ‘dit stapje’ te gelde gemaakt worden op de markt?
 • Hoe kan deze ontwikkeling samengaan met kostenbesparingen op het bedrijf?

Sprekers zijn boer Meeuwis Millenaar, Jan Willem Straatsma (Royal FrieslandCampina) en Nick van Eekeren (Louis Bolk Instituut).

Het belooft een interessante en nuttige middag te worden!
U dient zich aan te melden voor deze middag via: https://www.pzhevents.nl/grasland.

Datum: Vrijdag 31 maart 2017 tussen 12.00 en 16.00 uur
Locatie: De Paardenstal, Gaagweg 38, 2636 AK Schipluiden
Vragen? Neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Gecombineerde opgave en Kavel10

Tijdens de huiskamerbijeenkomsten in januari is verschillende keren het opmeten van perceeloppervlakte voor de gecombineerde opgave door Kavel10 aan de orde geweest. Meerdere leden hebben behoorlijke problemen met de opgave van hun oppervlakte gegevens aan RVO. Er is contact geweest tussen Kavel10 en Delflands Groen leden en Kavel10 zegt een oplossing te hebben die door de RVO wordt geaccepteerd. Jan van der Berg heeft namens Delflands Groen geïnformeerd bij LTO naar ervaringen met Kavel10, hieronder staat de reactie.

Bij het aanpassen van de perceelgrenzen nemen de agrariërs een risico. Als de RVO op basis van eigen data vindt dat de grenzen niet kloppen, krijg je afwijkingen. Wanneer je te veel afwijkt (>3%) dan kan dat al leiden tot kortingen op de betalingsrechten. Je moet om e.e.a. aan te passen bezwaar maken en er zijn kosten aan verbonden.

Wanneer je ieder jaar precies hetzelfde opgeeft, kom je snel door de controles heen en heb je een grotere kans op snelle uitbetaling van de GLB betalingsrechten. Zijn er echter wijzigingen, dan loop je kans op extra steekproeven. Bij een steekproef is de kans groot dat alles bekeken wordt.

LTO heeft ervaren dat het bedrijf Kavel 10 veel ingehuurd wordt door agrariërs. LTO merkt dat de RVO op die naam wel eens wat geprikkeld reageert, kennelijk gaat het dus niet altijd goed. Agrariërs denken; “dat bedrijf is gecertificeerd dus dat moet goed zijn” maar dat is niet altijd het geval.

Als je overtuigd bent dat de oppervlakte niet correct is hoef je je daar niet bij neer te leggen en verdient het aanbeveling bezwaar te maken.


 In het nieuws

(selectie van artikelen, websites, e.d.)