Nieuwsbrief   Delflands Groen logo

Juli 2017 - nummer 2


Bestuursvergaderingen Delflands groen

Sinds dit jaar wordt bij iedere bestuursvergadering van Delflands Groen een afdelingslid uitgenodigd. Op deze manier worden leden meer betrokken bij de afdeling en krijgen meer inzicht in de zaken die er allemaal spelen in ons gebied. Daarnaast hoopt het bestuur ook meer inzicht te krijgen in zaken die spelen bij de verschillende leden.

Ook wil het bestuur meer de boer op. De laatste bestuursvergadering is daarom gehouden bij Nico van Vliet waar wij gastvrij zijn ontvangen. Wilt u ook een keer een bestuursvergadering bijwonen? Meld u aan bij een van de bestuursleden.


Nieuwsbrief verenigde vergadering Hoogheemraadschap van Delfland
7 april 2017 en 7 juli 2017

 logo ongebouwdCommissie GSG

In de commissie Gezond, Schoon en Gezuiverd Water van 21 maart is de ganzenoverlast besproken, waar de fractie Ongebouwd schriftelijke vragen over heeft gesteld. Dit i.v.m. schade die ganzen toebrengen en het bulkkrediet dat in juli 2016 is verstrekt voor natte ecologische zones. In de beantwoording van de vragen en de brief 'aanpak ganzenoverlast door Delfland' wordt aangegeven dat Delfland participeert in de regiogroep, dat natuurvriendelijke oevers worden beschermd en dat er een brief is gestuurd naar de provincie. Tevens is toegezegd dat wij na de zomer nader worden geïnformeerd over de voortgang. Als fractie zullen wij dit kritisch blijven volgen.

Legger

De leggers Wateren, Polderkaden en Regionale Waterkeringen zijn vastgesteld. De fractie Ongebouwd heeft een stemverklaring afgelegd over één onderdeel. En wel het feit dat door een functiewijziging er onderhoudsplicht ontstaat en grondgebruik wordt beperkt. Dit wordt met de betrokkenen nader besproken en bezwaar is mogelijk. Ook hier zullen wij alert op blijven.

http://us9.campaign-archive2.com/?u=3cc315c6042798c6b604ed608&id=19547d840f&e=5087560394

Kadernota 2018
Uit de Kadernota 2018 blijkt dat Delfland gericht is op het toekomstbestendig uitvoeren van het watersysteem en zuiveringsbeheer. Daarbij hoort een toekomstbestendige financiële situatie. Dit wordt o.a. ingevuld door de schulden zoveel mogelijk af te bouwen en de tarieven te dempen. Het tarief watersysteemheffing stijgt zeer beperkt en van de zuiveringsheffing blijft deze de komende jaren zelfs gelijk.

Het college heeft de drie ingediende moties aangenomen, waaronder 'motie riooloverstort gemeenten'. Na het lange traject in de Zouteveense polder zijn wij verheugd dat er een brede inventarisatie en plan van aanpak komt omtrent deze bron van vervuiling.

http://mailchi.mp/hhdelfland/nieuwsbrief-van-het-algemeen-bestuur-van-delfland?e=5087560394


Innovatienetwerk

 innovatie

Hoe houd je het unieke landschap van Midden-Delfland blijvend van waarde voor agrarisch ondernemers én stedeling? Het Innovatienetwerk Midden IN Delfland verbindt ondernemende vernieuwers uit het buitengebied van Midden-Delfland én uit de omringende steden. Samen zetten zij concrete experimenten op, die moeten bijdragen aan een economisch vitaal Midden-Delfland; een gastvrij weidelandschap met kwaliteit voor zowel economie, landschap, natuur en recreatie.

De nieuwe website van het Innovatienetwerk vindt je hier: http://www.middenindelfland.net.

De uitwerking van de stad- en landgesprekken zijn in te zien via onderstaande links (Pdf bestanden).

  1. Precisielandbouw, arbeid en efficiënte
  2. Waardevol landschap: water, natuur en recreatie
  3. Verwaarding van producten en diensten
  4. Circulaire economie; energie, mineralen en kringlopen
  5. Transparantie, waardering en maatschappelijke diensten
  6. Big data en gastvrijheid
  7. Expats en houten meubelen
  8. Woningen en cranberries
  9. Diversiteit en mogelijkheden
  10. Voedselbossen en beleving

Op 23 juni is de Kick-off van het Innovatienetwerk geweest. De stad- en landgesprekken in het voortraject hebben 45 kansrijke ideeën, 7 initiatieven en 3 experimenten opgeleverd. De experimenten en initiatieven zijn 23 juni gepresenteerd. Het innovatienetwerk wordt gefinancierd met IODS gelden.

Het persbericht over de kick-off bijeenkomst van het innovatienetwerk is hier te vinden: https://www.middendelfland.nl/over-bestuur/nieuwsberichten_42612/item/stad-en-land-verbinden-voor-vernieuwing-innovatienetwerk-middenindelfland-is-van-start_36586.html


N468 in het nieuws

(selectie van artikelen, websites, e.d. over de N468 ontwikkelingen)


Reactie Provincie Zuid-Holland over N468

Op 1 juli 2017 heeft Delflands Groen een reactie ontvangen van gedeputeerde Floor Vermeulen van provincie Zuid-Holland op de brief die wij samen met Ondernemersfederatie Midden-Delfland op 7 maart 2017 aan gedeputeerde en provincie hebben gestuurd. In de brief wordt ook ingegaan op de inspraak door Paul van Leeuwen tijdens de Statencommissie Verkeer op 5 april.

Het komt er in grote lijnen op neer dat de gedeputeerde alleen bereid is de portemonnee te trekken voor de 20 tons oplossing. De aanvullende investering om de weg geschikt te maken voor 40 ton wil de provincie niet betalen. Er wordt gewerkt aan 2 oplossingsrichtingen en na het zomerreces wordt er een keuze gemaakt voor een van beide oplossingen. Aanvang van de werkzaamheden wordt pas eind 2018 voorzien schrijft gedeputeerde Vermeulen in zijn brief.


Duurzaam Boer Blijven

De gemeente Midden-Delfland werkt met ondernemers aan het programma Duurzaam Boer Blijven. Doel is het veenweidelandschap open en groen houden en agrariërs nieuwe kansen bieden daarin duurzaam te produceren. Over het programma Duurzaam Boer Blijven in Midden-Delfland stond een 2 pagina’s grote special in de Schakel van 8 juni https://issuu.com/wlmedia/docs/md-2017-06-08/8 met daarin o.a. aandacht voor kringlooplandbouw, streekproducten zoals Delflandshof zuivel, het jonge boeren netwerk, Farm I See en natuur en weidevogelbeheer. Allemaal goede reclame voor de agrarische sector in het gebied.

In een 2e special over Duurzaam Boer Blijven in de Schakel staan de streekproducten centraal . Midden-Delfland produceert voor de stad. De Delflandse Vleesmeesters die melkkoeien afmesten en als hoogwaardig vlees aan de man gaan brengen, zie ook http://www.boerenverstand.nl/vleesmeesters/. John en Nelly van Winden die 17 jaar geleden zijn gestart met hun kaas en zuivelboerderij komen aan het woord. Corné van Leeuwen wordt geïnterviewd over het Jonge Boeren Netwerk, samen met Paul van Leeuwen was hij betrokken bij het initiatief om tot de oprichting van het succesvolle jonge boeren netwerk te komen. De 2e special is hier te vinden.


  In het nieuws

(selectie van artikelen, websites, e.d.)