Nieuwsbrief   Delflands Groen logo

oktober 2017 - nummer 3


Delflandse Vleesmeesters Kick-off met burgemeester Rodenburg

vleesmeestersOp 22 september 2017 heeft burgemeester Rodenburg de officiële aftrap gegeven van coöperatie de Delflandse Vleesmeesters.

Delflandse Vleesmeesters is een coöperatie met daarin 7 jonge Midden-Delflandse agrariërs die hierdoor een betere toekomst tegemoet gaan in Midden-Delfland. In 2 jaar tijd zijn de Delflandse Vleesmeesters uitgegroeid van excursie naar pilot tot officiële coöperatie. Het verwaarden van, nu nog, ondergewaardeerd melkkoeienvlees is een mooie toevoeging naast de primaire functie van melk geven. De coöperatie past uitstekend in de huidige trend om transparanter, gezonder, dichterbij huis en lekkerder te gaan eten.

De Delflandse Vleesmeesters komen voort uit het jongeren boeren traject dat ondersteund wordt door Gemeente Midden-Delfland. In 2 seizoenen tijd is de club met inspiratie van een excursie in de stad Rotterdam gegroeid van een idee tot een officiële coöperatie.

De jonge agrariërs, van 21 tot 29 jaar oud, willen graag het vlees van hun eigen Midden-Delflandse melkkoeien upgraden. In het huidige systeem worden de koeien erg ondergewaardeerd terwijl het vlees duurzaam en van uitstekende kwaliteit is, dankzij de van nature ideale verhouding tussen vet en spier. De upgrade houdt in dat de Midden-Delflandse melkkoe als dubbeldoel-koe gaat dienen.

Hieruit kan een mooie win-winsituatie ontstaan. De jonge agrariërs kunnen bouwen aan een goede toekomst in het Midden-Delflandse gebied en de consument kan op deze manier lokaler en lekkerder gaan eten. Ook voor de koeien is de upgrade goed nieuws. Zij krijgen namelijk een extra goed leven doordat er nog een verwenperiode bij komt waarin de koe wordt afgemest.

Meer info op de nieuwe website: https://www.delflandsevleesmeesters.nl/


Biodiversiteit en toekomstbestendig melkveebedrijf

LTO Delflands Groen en Agrarisch Collectief Midden-Delfland organiseren een informatieavond over goede bedrijfseconomie en een goed maatschappelijk imago voor een toekomstbestendig melkveebedrijf. Hoe kan je biodiversiteit functioneel inzetten.

  • Nick van Eekeren van het Louis Bolk Instituut vertelt hoe bodemleven en kruiden in grasland bijdragen aan grasproductie op een bedrijf, voederwaarde, draagkracht, droogte tolerantie en diergezondheid.
  • Het Agrarisch Collectief gaat in op de verschillende praktische beheermogelijkheden en nieuwe (light) pakketten voor weidevogelbeheer.

Deze avond is de start van bijeenkomsten per polder over het functioneel inzetten van biodiversiteit voor je bedrijfsvoering.

  • Datum:            Woensdag 11 oktober
  • Aanvang:         20.00 uur
  • Locatie:           De Schelp, Burg. Musquetiersingel 29 te Schipluiden

Wij rekenen op uw aanwezigheid deze avond.

Arnold van Adrichem en Gert Jan Hooijmans, voorzitters LTO Delflands Groen

Aad Kleijweg, voorzitter Agrarisch Collectief Midden-Delfland


Duurzaam Veilige inrichting van de N223

De N223 op het grondgebied van gemeente Midden-Delfland gaat grootschalig op de schop. De weg wordt hierbij voorzien van een Duurzaam Veilige inrichting. Het gaat om het gedeelte tussen de Noord-Lierweg en de A4. Hiervoor worden o.a. 2 rotondes aangelegd en paralelwegen om de boerderijen en woningen langs dit stuk van de N223 te ontsluiten. Om de plannen te realiseren is er agrarische grond nodig waarover nog met eigenaren wordt onderhandeld. Over het project is regelmatig contact met bewoners en betrokken organisaties.

n223afbeelding

Op de tekening de nieuwe situatie ter hoogte van ’t Woudt met paralelwegen, zonder directe toegang naar ’t Woudt en de boerderijen van de families Van Paassen op de N223

Het voorlopig wegontwerp en de ontwerpnotitie van de provincie is compleet met de ontwerptekeningen in te zien via de website van de gemeente via: www.middendelfland.nl/over-bestuur/vergaderkalender-en-stukken_42795/agendapunt/voorstel-vaststellen-voorlopig-ontwerp-n223_15601.html

Op de website van de provincie zijn 3d visualisaties van de huidige en de nieuwe situatie van de N223 te zien via: https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegverkeer/alle-n-wegen/wegen/n223/


Aanbieding Bidbook Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland

 De criteria voor bijzondere provinciale landschappen stond op de agenda van Gedeputeerde Staten van Provincie Zuid-Holland van 26 september. Recent is er nog door de provincie gesleuteld aan de stukken voor GS, hierbij is ook een wijziging voor de PAS meegenomen.

Gemeente Midden-Delfland biedt het Bidbook Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland aan de provincie aan, in de hoop en verwachting dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de gevraagde status van Bijzonder Provinciaal Landschap aan het Midden-Delflandgebied zullen verlenen. Dit gebeurt mede namens betrokken gemeenten en gebiedsorganisaties.

Het gaat bij het Bijzonder Provinciaal Landschap om de volgende kernkwaliteiten:

  1. Ontstaansgeschiedenis
  2. Open polderlandschap in de metropool
  3. Landschap met een historisch verhaal
  4. Buitenruimte voor twee miljoen mensen
  5. Verweving van veenweidelandbouw en veenweidenatuur

De agrarische sector komt er zeer bekaaid vanaf vindt Delflands Groen. De boeren zijn de dragers van het hoog gewaardeerde middengebied maar dat komt onvoldoende naar voren in dit rapport. De beschermende status van een bijzondere provinciale landschap mag niet voor beperkingen in de bedrijfsvoering van veehouders gaan zorgen.

Delflands Groen is één van de 20 overheden en organisaties die hun steun hebben toegezegd aan de aanvraag voor de status van Bijzonder Provinciaal Landschap. Wij stellen daarvoor als voorwaarde dat de rol van de boeren veel nadrukkelijker genoemd moet worden. Zonder aanpassingen in de tekst van het Bidbook Bijzonder Provinciaal Landschap trekt Delflands Groen haar steun en deelname in.

Het bidbook is nog niet digitaal beschikbaar op dit moment. Het rapport Landschap van Stand, uit maart 2017 is te vinden via: https://www.middendelfland.nl/document.php?m=46&fileid=75223&f=68b74ed9ee1303daa610e304369feaf6&attachment=0


Beheer en aanleg bloemrijke bermen en overlast ongewenste plantensoorten

Delflands Groen wil graag met gemeente Midden-Delfland afspraken maken over de plantenkeuze en het beheer van bermen en andere gebieden/percelen. Bloemrijke bermen worden door bestuur en leden van Delflands Groen gewaardeerd. Het is wel van belang dat schadelijke soorten als zuring, distels en Jacobskruiskruid in die bermen bestreden worden.

Zaad van distels, Jacobskruiskruid en andere schadelijke en ongewenste plantensoorten uit bermen langs gemeentelijke, provinciale en rijkswegen, braakliggende terreinen en natuurgebieden zorgt helaas in toenemende mate voor overlast op aangrenzende landbouwgrond. Het te laat maaien van bermen en andere terreinen door overheden en andere partijen die hiervoor verantwoordelijk zijn zorgt ervoor dat ongewenste onkruiden tot bloei komen en zich gaan uitzaaien naar aangrenzende landbouwpercelen. Dit zorgt er voor dat er steeds vaker middelen gespoten moeten worden om de overlast binnen de perken te houden.

Het bestuur van Delflands Groen wil dat er een goed en duidelijk beleid ontwikkeld wordt door gemeente Midden-Delfland om schade en overlast veroorzaakt door genoemde soorten te verminderen. Tijdig maaien voorkomt verspreiding van zaad door de lucht. Het gaat niet uitsluitend over gemeentelijke gronden en bermen maar ook over op het grondgebied van gemeente Midden-Delfland gelegen oevers, bermen en andere gebieden van natuurbeheerorganisaties, provincie, rijksoverheid en waterschap. Wij zien het nadrukkelijk als taak van de gemeente om genoemde organisaties aan te spreken op de noodzaak van tijdig maaien van ongewenste schadelijke soorten. Delflands Groen heeft over dit onderwerp een brief gestuurd naar de gemeente.


Dijkgraaf kondigt vertrek aan per juni 2018

Dijkgraaf Michiel van Haersma Buma heeft zijn vertrek bij het Hoogheemraadschap van Delfland per 1 juni 2018 aangekondigd. Hij deed dit tijdens een vurig pleidooi voor zijn medebestuursleden om een mindshift te maken: van het zo snel mogelijk afvoeren van water (om droge voeten te houden) naar het opslaan ervan.

Meer lezen: https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/dijkgraaf-pleit-voor-meer-hergebruik-water-bij-aankondiging-vertrek-per-2018


Antoinette Jans nieuwe hoogheemraad Delfland

Antoinette Jans is gekozen tot hoogheemraad namens de Algemene Waterschapspartij Delfland (AWPD). Na stemming tijdens de verenigde vergadering (VV) vervult zij per direct deze functie met de portefeuille watersysteem. Jans vervangt hoogheemraad Middendorp die zoals bekend zijn taken als hoogheemraad heeft moeten beëindigen.

Meer lezen: https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/antoinette-jans-nieuwe-hoogheemraad-delfland


Poldertocht

Op 30 september jl. is alweer de 10e Delflands Groen poldertocht gehouden. Via affiches, stukjes in de krant en op internet hebben we mensen geattendeerd op de poldertocht. Deze tocht is altijd weer een goede PR voor de agrarische sector in het gebied. De deelnemers leren veel over de polders en het boeren in Midden-Delfland. Hieronder de affiche die op verschillende locaties in Midden-Delfland heeft gehangen. Lees meer over de poldertocht op http://www.ltodelflandsgroen.nl/poldertocht-2015/poldertocht-verslag2017  Kijk voor foto’s op http://www.ltodelflandsgroen.nl/poldertocht-2015/foto-s-poldertocht-2017.

poldertochtaffiche


Riooloverstort Zouteveen

Op 23 augustus heeft Hoogheemraad Ingrid ter Woorst van het Hoogheemraadschap van Delfland en wethouder Hans Horlings van gemeente Midden-Delfland de officiële opening van de aangepaste riooloverstort aan de Zouteveenseweg verricht. Op de IJsclub in Schipluiden verwelkomden het Hoogheemraadschap en de gemeente de genodigden en belangstellende bewoners van Schipluiden.

Delflands Groen heeft zich hier jarenlang voor ingezet en de oplossing voor het probleem aangedragen. Het water wordt nu niet meer via het ver weg gelegen gemaal van de Holierhoekse en Zouteveense polder afgevoerd maar via het veel dichterbij gelegen gemaal van de Dorppolder.

Zie ook de pagina uit sept. 2016 op de Delflands Groen website http://www.ltodelflandsgroen.nl/projecten/riooloverstort-zouteveenseweg

Zie het bericht over de officiële opening http://www.westlanders.nu/nieuws/riooloverstort-zouteveenseweg-officieel-geopend-23493/


Geen vee op de dijk

Koeien en paarden kunnen een dijk beschadigen. Het Hoogheemraadschap van Delfland roept daarom de eigenaren op hun vee van de dijk te houden. Bij inspecties is het Delfland opgevallen dat er soms koeien of paarden op de dijk lopen. Deze dieren kunnen de dijk stuklopen. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Delfland vraagt eigenaren van grond langs een dijk of kade daarom om een afscheiding te plaatsen tussen grond en kade, bijvoorbeeld een hek of raster. Zo houden we de grote dieren van de kade.

Meer lezen: https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/geen-vee-op-de-dijk


  In het nieuws

(selectie van artikelen, websites, e.d.)