Nieuwsbrief   Delflands Groen logo

December 2017 - nummer 4


Provinciaal Landschap Midden-Delfland

Op 28 april 2015 hebben de Midden-Delfland Vereniging, Delflands Groen, Vockestaert en gemeente Midden-Delfland aan de Tweede Kamer het boek “Midden-Delfland: Een Landschap van stand” aangeboden. Zij pleitten daarin voor een extra bevoegdheid voor provincies om aan groene landschappen een beschermde status toe te kennen. Burgemeester Rodenburg vertelde hierbij trots te zijn op de vrijwilligers en boeren die gezamenlijk werken aan het landschap. “Het landschap van Midden-Delfland is gemaakt door mensen en wordt nog steeds in stand gehouden door mensen. Alleen door samen te werken kunnen we met z’n allen het landschap blijven beleven en genieten van de rust in het hart van de drukke metropool Rotterdam Den Haag.”

De Tweede Kamer nam mede als gevolg van het pleidooi uit Midden-Delfland op 1 juli 2015 een amendement aan om landschappen zoals dat van Midden-Delfland beter te beschermen. Het wordt hierdoor makkelijker om waardevolle landschappen een bijzondere status te geven. De nieuwe Wet natuurbescherming biedt Gedeputeerde Staten van provincies nu de bevoegdheid om gebieden die buiten NatuurNetwerk Nederland vallen, aan te wijzen als een Bijzonder Provinciaal Landschap.

Begin november 2017 is door de gemeente het “Bidbook Provinciaal Landschap Midden-Delfland” aangeboden aan de provincie. Gemeente Midden-Delfland heeft namens verschillende partijen een aanvraag ingediend om aangewezen te worden als Bijzonder Provinciaal Landschap. Deze aanvraag is inmiddels gehonoreerd en Midden-Delfland is daardoor sinds 16 november 2017 het eerste Bijzonder Provinciaal Landschap in Nederland. Dit klinkt mooi, maar veel meer dan een titel is het niet. Voor het gebied komt geen extra geld beschikbaar en ook zegt de status niets over eventuele toekomstige bebouwing of infrastructuur. De status geeft wel het belang aan van het open en groen houden van dit waardevolle agrarisch veenweidelandschap tussen de steden en dat is iets wat Delflands Groen vanaf het begin heeft ondersteund.

Delflands Groen is uiteindelijk toch niet aangehaakt bij deze aanvraag. De agrarische sector komt er zeer bekaaid vanaf in het bidbook. Het gaat in deze aanvraag om het landschap van Midden-Delfland, het landschap wat is ontstaan en gevormd door de agrarische activiteit. De boeren zijn de dragers van het zeer gewaardeerde middengebied. De boeren en het agrarische gebruik van het landschap waarbij aandacht is voor cultuurhistorie en boerennatuur, dat is de belangrijkste kernkwaliteit van Midden-Delfland. Een Bijzonder Provinciaal Landschap gaat niet over nieuw aangelegde recreatie- en natuurgebieden maar over het authentieke agrarische veenweidelandschap wat is gemaakt door de boeren en nog steeds wordt beheerd en onderhouden door diezelfde boeren. Zonder de agrarische activiteit is Midden-Delfland niet tegen aanvaardbare kosten in stand te houden.

Al decennia worden er rapporten geschreven over Midden-Delfland en daarbij is gebleken dat ongewenste zaken die eenmaal benoemd zijn, steeds weer terugkomen in daarop volgende rapporten en beleidsstukken. Een consequentie hiervan kan zijn dat de status van Bijzonder Provinciaal Landschap voor beperkingen in de bedrijfsvoering van veehouders kan gaan zorgen, het bidbook biedt (te veel) mogelijkheden hiervoor. In de aanvraag voor Bijzonder Provinciaal Landschap dient naast de landschapsbeschrijving ook de richting van de ontwikkelingen aan de orde komen. Dat is naar ons idee onvoldoende het geval. Voor alle typen veehouders moet ook in de toekomst ruimte blijven voor de ontwikkeling van de bedrijven.

Het bestuur van Delflands Groen heeft aan gedeputeerde Han Weber van provincie Zuid-Holland laten weten de aanvraag voor het verkrijgen van de status van Bijzonder Provinciaal Landschap voor het Midden-Delfland gebied van harte toe te juichen. Dat wij toch niet een van de deelnemende partijen zijn heeft alles te maken met het feit dat wij ons niet kunnen vinden in de gebiedsbeschrijving en de gekozen kernkwaliteiten. Een aanvraag voor de status van Bijzonder Provinciaal Landschap zou commitment van alle betrokken partijen moeten hebben. Nu Delflands Groen, de belangenbehartiger van de belangrijkste gebiedsbeheerders, ontbreekt als partner, is daarvan nadrukkelijk geen sprake.

Op de Delflands Groen website staat een uitgebreidere versie van bovenstaande artikel met de punten benoemd die wij misten of anders wilden. http://www.ltodelflandsgroen.nl/nieuwsenprojecten/bijzonder-provinciaal-landschap-midden-delfland.

Bidbook Provinciaal Landschap: https://www.middendelfland.nl/document.php?m=46&fileid=81223&f=741439e3086bab7286a1f4fe8f8fb5d5&attachment=0.

Selectie van Provinciaal landschap artikelen in de pers:


 Motie over N468

Op 7 november 2017 is er in de gemeenteraad door de VVD een motie ingediend waarin het college wordt opgeroepen om te zorgen dat de belemmerende werking van de tonnagebeperking op de N468 voor de ondernemers snel wordt opgelost. Het maximum gewicht moet zo snel mogelijk naar 40 ton maar dan alleen voor bestemmingsverkeer. Alle partijen in de gemeenteraad, met uitzondering van OGP hebben de motie ondertekend waarmee de motie in dezelfde vergadering nog is aangenomen.

De motie is na te lezen via onderstaande link: https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=middendelfland&id=100064254.

Op 25 november 2017 was er een CDA bijeenkomst bij Hoeve Bouwlust met als onderwerp de N468. Hierbij waren ook provinciale statenleden van het CDA aanwezig. Zie artikel in Schakel Midden-Delfland van 7-12-2017. https://issuu.com/wlmedia/docs/md-2017-12-07/10.


Veehouders en Delfland meten samen waterkwaliteit

Sloten vol waterinsecten, vissen, kikkers en planten zien wij graag. Water van goede kwaliteit in sloten, kanalen en vaarten is belangrijk. Het is voorwaarde voor een gezonde leefomgeving, een aantrekkelijk landschap en onmisbaar voor agrariërs.

In Midden-Delfland werken veehouders, Delfland en de gemeente op verschillende manieren samen om de waterkwaliteit te verbeteren. Maar, welke invloed hebben agrariërs op de kwaliteit van het water, wat kunnen zij doen en wat wordt door andere factoren bepaald? Om daar meer inzicht in te krijgen, start een nieuw initiatief waarbij de boeren zelf metingen verrichten in de sloten op hun bedrijf.

Op 16 november kwamen de deelnemers voor het eerst bij elkaar om te bepalen hoe, waar, wanneer en wat te meten. De input die is opgehaald wordt verwerkt tot een praktische aanpak. Het echte meten begint in het voorjaar.

Bron: Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 21 november 2017: http://mailchi.mp/hhdelfland/delfland-nieuwsbrief-over-oa-vlaardinger-driesluizen-samen-meten-en-prijs-voor-burgerinitiatief-mariahoeve-den-haag?e=5087560394.

In het AD een uitgebreid artikel over het meten van de waterkwaliteit. https://www.ad.nl/westland/wat-de-boer-niet-kent-dat-meet-hij~a111d84e/.

Naschrift bestuur Delflands Groen: Het is de bedoeling om de meetgegevens die worden verzameld in eerste instantie uitsluitend te delen met de Duurzaam Boer Blijven groep. Er is op dit moment nog geen besluit genomen of de gegevens in een later stadium ook gedeeld gaan worden met het Hoogheemraadschap van Delfland. De berichtgeving op website van het Hoogheemraadschap en in het AD doet anders vermoeden. Het meten moet vooral praktisch blijven en het is een leerproces waarbij de uitkomsten, de meetgegevens mogelijkheden zouden kunnen bieden om de waterkwaliteit te verbeteren.


Brand bij familie Jaap Zegwaard

Zoals bekend heeft een grote brand in de avond van 2 oktober 2017 de hooischuur van Jaap Zegwaard in de Kwakelweg verwoest. De brand werd door de brandweer vrij snel opgeschaald naar een zeer grote brand. Er was gelukkig alleen materiële schade maar die was dan ook aanzienlijk. Al het vee, koeien en paarden, konden waar nodig op tijd in veiligheid worden gebracht. Burgemeester Rodenburg kwam 's avonds al ter plaatse om familie Zegwaard een hart onder de riem te steken. Volgens de woordvoerder van de brandweer was het nog wel een uitdaging om de boerderij in de Kwakelweg te bereiken. De smalle toegang en bruggen hebben echter niet tot problemen geleid.

Er is veel vuil bluswater de sloten ingelopen. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft sloten afgedamd zodat het vuile water later weggepompt kon worden. Ook heeft Delfland een deel van het vuile bluswater opgevangen in mestzakken. De gewichtsbeperking van de N468 zorgde ervoor dat het afvoeren van het water over de weg niet mogelijk was. Later is al het vervuilde water weggepompt waarbij Loonbedrijf van Paassen is ingezet.

Gelukkig kon het melken gewoon doorgaan de volgende morgen. Het brandende en nasmeulende hooi werd op dat moment nog naar buiten gesleept en geblust. Het zal nog wel even duren voordat alle rommel is opgeruimd. Het bestuur van Delflands Groen hoopt dat het herstel van de schade goed en snel geregeld wordt en wensen familie Zegwaard veel sterkte hierbij.

Er zijn heel veel berichten, foto’s en filmpjes verschenen in de media over deze brand waarvan hieronder een selectie staat:

Het Hoogheemraadschap van Delfland zat erg in de maag met het bluswater maar pakte dat voortvarend aan, zie:


Nieuwsbrief verenigde vergadering - 17 november 2017

logo ongebouwd Fractie Ongebouwd

Met de vastgestelde begroting voor 2018 is Delfland in staat om de taken uit te voeren en op termijn de schuldpositie te verminderen, bij gelijkblijvende of minimaal stijgende tarieven.

Ongebouwd heeft aangeroerd dat in een aantal gevallen de aanslag voor ongebouwde onroerende zaken tevens een aanslag voor wegen bevat. Dit blijkt inderdaad onterecht en zal de komende periode worden rechtgezet.

Wat betreft de N468 lijken de betrokken partijen een opening gevonden te hebben om tot een oplossing te komen. De gemeente Midden-Delfland is bereid deze, onder voorwaarden, van de provincie over te nemen. Verschillende werkzaamheden kunnen dan uitgevoerd worden, waaronder het noodzakelijke onderhoud door het waterschap.

Om wateroverlast te voorkomen in de Aalkeet Buitenpolder wordt de watergang verbreed. Ongebouwd uit haar zorgen over de natuurvriendelijke oever die hierbij wordt aangelegd. De ontwikkeling van de oever kan een goede doorstroming en toevoer naar het gemaal t.z.t. teniet doen. Het college zegt toe hierop alert te zijn.

Bron: https://us9.campaign-archive.com/?u=3cc315c6042798c6b604ed608&id=e5b201de39.


Polderarchitect

De gemeente Midden-Delfland zet zich in om het landelijk gebied open en groen te houden en de landschappelijke kwaliteit te vergroten. Sinds kort levert ook de inzet van een polderarchitect hier een bijdrage aan. Deze architect geeft als onafhankelijk adviseur gevraagd en ongevraagd advies over initiatieven, plannen, projecten en beleid in het landelijk gebied. Hij adviseert vrijblijvend zowel inwoners, ondernemers en ontwikkelaars als overheden en gebiedsorganisaties.

Bron: https://www.middendelfland.nl/over-midden-delfland/polderarchitect_43745?pk_campaign=Redirects&pk_kwd=polderarchitect.


Grote verschillen gemeentelijke leges Zuid-Holland

Eind september heeft een artikel in Nieuwe Oogst gestaan over de legeskosten van 60 Zuid-Hollandse gemeenten. Er zijn nog steeds grote verschillen tussen gemeenten in de bedragen die men rekent voor de diverse leges. Dat blijkt uit een inventarisatie door beleidsadviseur Sharona de Klerk van LTO Noord. De gegevens toegespitst op het Midden-Delflandgebied zijn hieronder weergegeven.

In drie tabellen staan de gegevens van gemeenten in het Delflands Groen werkgebied. Bedragen in het geel liggen 10% tot 50% boven het gemiddelde. Bedragen in het rood liggen meer dan 50% boven het gemiddelde. De tarieven van de behandelde aanvragen zijn moeilijk met elkaar te vergelijken. Vaak komt voor dat bij de ene aanvraag een gemeente relatief duur is, terwijl de kosten voor een andere aanvraag juist goedkoop zijn. Gemiddelden worden enorm opgedreven door de soms buitensporige verschillen. Als de extremen niet worden meegeteld, dan dalen de gemiddelde tarieven aanzienlijk.

Opvalt dat vooral Schiedam voor bepaalde leges ver boven het gemiddelde uitkomt en ook Delft en Rijswijk zijn te duur met één of meerdere legestarieven. De meeste gemeenten in ons gebied hanteren nette tarieven en daar zijn wij blij mee.

leges1

leges2

leges3

Verklaring van de verschillende legeskosten:

 • Postzegelplan
  Betreft het door gemeenten beoordelen, behandelen en in procedure nemen van plannen. Tarief inclusief btw, exclusief kosten welstand, publicatie e.d. Bijna alle gemeenten hanteren een vast bedrag. Een klein aantal gemeenten baseert de leges op de omvang van de bouwkosten.
 • Binnenplanse afwijking
  Betreft het door gemeenten beoordelen, behandelen en in procedure nemen van een afwijkingsverzoek. Tarieven exclusief kosten voor advisering, publicatie ed. Het merendeel (56/65) van de gemeenten hanteert een vast bedrag. 9 van de 65 gemeenten baseren hun kosten op de omvang van de bouwkosten of de kosten van de omgevingsvergunning. Dit leidt tot grotere verschillen naarmate de bouw- of projectkosten stijgen.
 • Buitenplanse afwijking
  Betreft het door gemeenten beoordelen, behandelen en in procedure nemen van een afwijkingsverzoek. Tarieven exclusief kosten voor advisering ed. Bijna alle gemeenten hanteren een vast tarief (55 uit 65). Tien gemeenten koppelen hun tarief aan bouwkosten of rekenen een percentage leges van een omgevingsvergunning. Dit zorgt voor enorme verschillen naarmate de bouwkosten stijgen.
 • Ov Bouw
  Betreft het door gemeenten laten beoordelen, behandelen en in procedure nemen van een omgevingsvergunning bouwen. Tarieven exclusief advisering, publicatie ed.Geen enkele gemeente hanteert een vast bedrag. Vaak wordt gewerkt met een percentage van de bouwkosten, welke zijn ingedeeld in schijven. Dit percentage varieert tussen de 1 en 4%, vaak met een boven- en ondergrens.
 • Beoordeling archeologisch bureauonderzoek
  Betreft het door gemeenten laten beoordelen van een archeologisch bureauonderzoek. 52 van de 65 gemeenten hanteren een vast bedrag. Andere gemeenten rekenen de verschuldigde advieskosten of een uurtarief. Tarieven vergelijken is moeilijk omdat niet altijd duidelijk is waar de kosten uit bestaan/wat de kosten dekken.
 • Verplicht advies agrarische beoordelingscommissie
  Betreft het door gemeenten laten opstellen van een agrarisch advies. Veel gemeenten maakt duidelijk dat het om een beoordeling van een uitbreiding van een bestaand agrarisch bedrijf gaat, anderen laten dit meer open. In veel gemeenten worden de gemaakte kosten in zijn geheel doorberekend aan de aanvrager.

Artikel over legeskosten in Nieuwe Oogst: https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2017/09/22/groot-verschil-gemeentelijke-leges-zuid-holland.


In het nieuws

(selectie van artikelen, websites, e.d.)